PATENT OFFICE OF THE REPUBLIC OF BULGARIA

Announcements

02.01.2024

A new version of the 12th edition of the International Classification of Goods and Services for the purposes of the registration of marks entered into force on 1 January 2024.

The new version of the International Classification of goods and services will apply to applications submitted on or after 1 January 2024 and will not affect applications submitted before that date.

31.12.2022

A new version of the 12 th edition of the International Classification of Goods and Services for the purposes of the registration of marks entered into force on 1 January 2023.

The new version of the International Classification of goods and services will apply to applications submitted on or after 1 January 2023 and will not affect applications submitted before that date.

31.12.2021

A new version of the 11th edition of the International Classification of Goods and Services for the purposes of the registration of marks will enter into force on 1 January 2022.
The new version of the International Classification of goods and services will apply to applications submitted on or after 1 January 2022 and will not affect applications submitted before that date.
Please note that declarations for inclusion in the application of all goods and services from the alphabetical list of a certain class will not be taken into account if the the class headings indicated in the application DO NOT CONFORME those of the new version of the 11th edition of 2022.

04.01.2021

A new version of the 11th edition of the International Classification of Goods and Services for the purposes of the registration of marks entered into force on 1 January 2021.
The new version of the International Classification of goods and services will apply to applications submitted on or after 1 January 2021 and will not affect applications submitted before that date.
Please note that declarations for inclusion in the application of all goods and services from the alphabetical list of a certain class will not be taken into account if the the class headings indicated in the application DO NOT CONFORME those of the new version of the 11th edition of 2021.

02.01.2020

From January 1, 2020, a new version of the 11th edition of the International Classification of Goods and Services for the purposes of trademark registration entered into force.

The new version of the International Classification of Goods and Services will apply to applications submitted on or after 1 January 2020 and will not affect applications submitted before that date.

Please note that declarations for inclusion in the application of all goods and services from the alphabetical list of a certain class will not be taken into account if the titles of the classes indicated in the application do NOT CORRESPOND to those of the new version of the 11th edition of 2020.

02.01.2019

From January 1, 2019, a new version of the 11th edition of the International Classification of Goods and Services for the purposes of trademark registration entered into force.
The new version of the International Classification of Goods and Services will apply to applications submitted on or after 1 January 2019 and will not affect applications submitted before that date.

Please note that declarations for inclusion in the application of all goods and services from the alphabetical list of a certain class will not be taken into account if the titles of the classes indicated in the application do NOT CORRESPOND to those of the new version of the 11th edition of 2019.

29.12.2017

От 1 януари 2018 ще влезе в сила осмо издание на Международната класификация на образните елементи на марките и нова версия на 11-та редакция на Международната класификация на стоките и услугите за целите на регистрацията на марките.
Новата версия на Международната класификация на стоките и услугите ще се прилага за заявки, подадени на или след 1 януари 2018 г., и няма да засяга подадените преди тази дата заявки.
Моля да имате предвид, че декларации за включване в заявката на всички стоки и услуги от азбучния списък на определен клас няма да бъдат вземани предвид, ако посочените в заявката заглавия на класовете НЕ СЪОТВЕТСТВАТ на тези от  новата версия на 11-та редакция от 2018 г.

27.12.2016

От 1 януари 2017 ще влезе в сила 11-та редакция на Международната класификация на стоките и услугите за целите на регистрацията на марките. Тя включва редица промени в списъка на стоките и услугите, в обяснителните бележки и в заглавията на класовете. С новата редакция се въвеждат 299 нови термини, 19 се прекласират, а 25 отпадат от списъка.
Новата версия ще се прилага за заявки, подадени на или след 1 януари 2017 г. и няма да засяга подадените преди тази дата заявки.
Моля да имате предвид, че декларации за включване в заявката на всички стоки и услуги от азбучния списък на определен клас няма да бъдат вземани предвид, ако посочените в заявката заглавия на класовете НЕ СЪОТВЕТСТВАТ на тези от 11-та редакция от 2017 г.

26.09.2016 г.
Общото съобщение относно въвеждането на решението IP Translator v. 1.3. към 24 септември 2016

Предвид влизането в сила на Регламент на ЕС 2015/2424 на ЕП и на Съвета за изменение на  Регламент (ЕО) 207/2009 на Съвета относно марката на Общността Патентното ведомство и ведомствата на другите държави членки на ЕС  публикуват нова версия на Общото съобщение относно въвеждането на решението IP Translator.
Актуализираната версия на съобщението отразява промените в тълкуването на обхвата на закрила на марките на ЕС от Ведомството на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO) в съответствие с новите чл. 28 (5) и 28 (8) от Регламент (ЕО) 207/2009 и предвид изтичането на 24.09.2016 г. на срока, в който притежателите на марки на ЕС можеха да посочат ясно, точно и еднозначно стоките и услугите, за които се търси закрила с регистрацията на марката и които не са обхванати от буквалния смисъл на означенията на заглавията на класовете.

04.01.2016 г.

CP 2 общата практика относно общите термини от заглавията на класовете по класификацията от Ница v 1.2
От 1 януари 2016 г. е в сила новата версия на десетата редакция на Международната класификация на стоките и услугите (Ницска класификация) за целите на регистрацията на марките, включваща редица промени в списъка на стоките и услугите и в обяснителните бележки. Поради отпадане на някои от  общите термини, определени за неприемливи за целите на класиране от заглавията на  класове 6, 14, 16, 17, 18 и 20,  Патентното Ведомство  публикува актуална версия на Общото съобщение от 20/02/2014 г.  относно общата практика относно общите термини от заглавията на класовете.

22.12.2015 г.

От 1 януари 2016 г. ще влезе в сила новата версия на десетата редакция на Международната класификация на стоките и услугите (Ницска класификация) за целите на регистрацията на марките, която включва редица промени в списъка на стоките и услугите и в обяснителните бележки. Най-съществената промяна в тази версия,  е че общите термини, определени за неприемливи за целите на класиране от класове 6, 14, 16, 17, 18 и 20, отпадат от техните заглавия.
В тази връзка на 04 януари 2016 г. Патентното Ведомство ще публикува и актуална версия на Общото съобщение от 20/02/2014 г.  относно общата практика относно общите термини от заглавията на класовете,  в което 11-те общи термини, определени за неприемливи за целите на класиране са редуцирани до 5.
Новата версия на Ницската класификация ще се прилага за заявки, подадени на или след 01 януари 2016 г. и няма да засяга подадените преди тази дата заявки.
Силно препоръчително е, за  спестяване на процедурно време по отстраняване на формалните недостатъци, допуснати при посочване на стоките и услугите и хедингите на класовете, заявителите да използват новата версия на Ницската класификация на стоките и услугите в сила от 1 януари 2016.

09.01.2015 г.

От 01 януари 2015 г. е в сила новата версия на десетата редакция на Международната класификация на стоките и услугите  за целите на регистрацията на марките. Новата версия включва промени  както в списъка на стоките и услугите,  така и в обяснителните бележки. Новата версия ще се прилага за заявки, подадени на или след 01 януари 2015 г. и няма да засяга подадените преди тази дата заявки.

Актуализация на Общи съобщения във връзка със сближаване на практиките

От днес, 20.02.2014 г., Патентно ведомство на Република България ще започне прилагането на новата практика съгласно Общото съобщение от 20.11.2013 г., в което е посочено, че 11 термина от заглавията (хедингите) на класовете на Международната класификация на стоките и услугите (Ницска класификация) са определени за недостатъчно ясни и точни, за да могат еднозначно да определят обхвата на закрила на марката. Тази практика няма да засяга заявки, подадени преди 20.02.2014 г.
Заявителите трябва да имат предвид, че ако в заявката си посочат някои от тези 11 термина, при извършване на формална експертиза, те ще получат указание за допълнителното уточняване и прецизиране, съгласно списъка на стоките и услугите от хармонизираната база – ТМ Class http://oami.europa.eu/ec2/ Това няма да се отнася до случаите, в които заявителят е посочил заглавието на класа и е декларирал желанието си да получи закрила за всички стоки или услуги от азбучния списък от съответния клас.
Във връзка с новата практика, когато заявителят е декларирал желанието си да получи закрила за всички стоки или услуги от азбучния списък, заглавията на класовете няма да фигурират в списъка на стоките и/или услугите, за които марката ще получи закрила (каквато е досегашната практика). Патентното ведомство ще включва служебно в заявката само стоките и/или услугите от азбучния списък на съответния клас.
В тази връзка уведомяваме заявителите, че Патентното ведомство публикува трета CP1 Обща комуникация за единната нова практика относно приемливостта на класификационните термини. Публикуваният документ съдържа указания, които ще бъдат в помощ при определяне на термини за достатъчно ясни и точни с цел еднозначно определяне обхвата на закрила на марката.
Едновременно с третата Обща комуникация публикуваме и актуализираните версии на Общото съобщение относно въвеждането на IP Translator, в което е отразена промяната в практиката на Финландия, както и на Общо съобщение за единната практика относно общите термини от заглавията на класовете, в което са посочени и датите, от които ведомствата на държавите членки и OHIM ще прилагат новата практика по отношение на приемливостта на общите термини от заглавията на класовете.

20.11.2013 г.
Общо съобщение относно CP2 общата практика относно общите термини от заглавията на класовете по класификацията от Ницската класификация v.1.0

В светлината на решение по дело С-307/10 IP Translator"  относно тълкуването на   Директива 2008/95   във връзка с използването  на общите  термини от заглавията на класовете на Ницската класификация  на стоките и услугите,   OHIM  и националните ведомства извършиха преглед на всички общи термини от заглавията на класовете за определяне на тяхната яснота и точност. В резултат на този преглед, OHIM  и националните ведомства публикуват на своите интернет страници Общо съобщение, в което  от всички термини в заглавията на класовете, 11  термина са определени като неясни и неточни и няма да бъдат приемани  в заявки  за регистрация на марки без допълнително уточняване. В съобщението са посочени основанията, поради което  тези термини са приети за неприемливи, за неясни и неточни, за да определят обхвата на закрила на заявената марка. Практическото приложение на настоящето съобщение ще се осъществи в срок от 3 месеца от дата на публикуване на настоящето общо съобщение, като в изключителни случаи този срок може да бъде удължен с още 3 месеца. Постигнато бе и съгласие, че промяна в списъка на стоките и услугите на регистрираните марки, съдържащи посочените 11 неясни и неточни термина, преди прилагане на посочената практика, няма да бъде извършвана. Едновременно с настоящата публикация  е извършена публикация  и на актуалната версия на Общото съобщение, която отразява промяна в практиката на OHIM и информация относно практиката на Хърватия.

07.05.2013 г.
Общо съобщение относно въвеждането в практиката на решението по дело C-307/10 „IP Translator“ v. 1.0.

След публикацията на решението по дело C-307/10 „IP Translator“ OHIM и националните ведомства по индустриална собственост на страните - членки на ЕС обсъдиха тълкуването на обхвата на закрила на заглавията на класовете от Ницската  класификация на множество срещи. В резултат на обсъжданията OHIM и националните ведомства публикуват на своите интернет страници Общо съобщение относно въвеждането в практиката на решението по дело C-307/10 „IP Translator“.
Това съобщение има за цел да предостави информация относно тълкуването, което прави всяко едно от ведомствата на ЕС, на обхвата на закрила на националните марки и на марките на Общността, съдържащи общите термини от заглавията на един или повече класове, заявени преди и след решението. Подробна информация за това се съдържа в шестте приложения на Общото съобщение.

07.05.2013 г.
Общо съобщение на OHIM и националните ведомства по индустриална собственост на страните - членки на ЕС относно въвеждането в практиката на решението по дело C-307/10 „IP Translator“

Предстояща промяна на практиката на Патентното ведомство относно посочване в заявка за регистрация на марка на термините от заглавието на класа от Международната класификация за стоките и услугите и тълкуване обхвата на закрила на регистрация, включваща в списъка на стоките и услугите термините от заглавието на клас.

07.01.2013 г.

Предстояща промяна на практиката на Патентното ведомство относно посочване в заявка за регистрация на марка на термините от заглавието на класа от Международната класификация за стоките и услугите и тълкуване обхвата на закрила на регистрация, включваща в списъка на стоките и услугите термините от заглавието на клас.

От 1 януари 2024 г. влиза в сила нова версия на 12-та редакция на Международната класификация на стоките и услугите за целите на регистрацията на марките.

Новата редакция на Международната класификация на стоките и услугите ще се прилага за заявки, подадени на или след 1 януари 2024 г., и няма да засяга подадените преди тази дата заявки.

icon phone icon mail icon Facebook Twitter YouTube LinkedIn
E-Services
Contact us 02/9701 321
services@bpo.bg