ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Публикации - договор EUIPO

Издания 2021г.

"Информационно издание за марки и дизайни" Брой 2/2021

В изпълнение на Договора за сътрудничество със Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO) за 2021 г. Патентно ведомство на Република България съставя и публикува актуална информация за участието си през текущата година на срещи и съвместни дейности със СЕСИС. От изданието широката общественост ще се информира за новостите в областта на марката и дизайните на ЕС, за промени в практиките, свързани марките и промишлените дизайни, както и за развоя на проектите, разработвани в сътрудничество със СЕСИС.

Съдебна практика за марки и дизайни – Брой № 2/2021 г. прави преглед на европейската съдебна практика във връзка с процедурните въпроси относно доказателства, представени извън срок и критериите за преценка на придобита отличителност. Изданието е осъществено с финансовата подкрепа на Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (СЕСИС/EUIPO) в изпълнение на Договора за сътрудничество за 2021 г.

В рамките на Европейската мрежа за марки и дизайни, която обединява Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (European Union Intellectual Property Office, EUIPO) с националните и регионалните ведомства, сдруженията на потребителите и други организации за индустриална собственост, и най-вече взаимните им усилия за изграждане на функционираща и хармонизирана система за марки и дизайни в Европа, се разработват и реализират множество проекти в областта на индустриалната собственост, подразделени и групирани в две основни направления:
1. Фонд за сътрудничество (създаване на съвременни инструменти за съвместно ползване от участващите в него ведомства за индустриална собственост) и
2. Програма за сближаване на практики между службите за индустриална собственост (установяване на правна сигурност, предвидимост, яснота, качество, улеснения и практическа приложимост за ползвателите на системите за правна закрила на марки и дизайни в Европейския съюз).
Програмата за сближаване на практики (Convergence programme) е инициирана през 2011 г. от EUIPO. Целта й е постигане на обща позиция по въпроси и практики във връзка с прилагането на разпоредбите в областта на марките и дизайните (заявяване и регистрация), по които съществуват различия. Програмата за сближаване се осъществява заедно с дейностите, обхванати от Фонда за сътрудничество за създаване на общи инструменти за индустриална собственост.
В портфолиото на Програмата за хармонизиране (сближаване) на практиките са включени вече 12 Общи комумикации (Convergence project, CP) и едно Общо съобщение, към което е част и следното:


Съдебна практика за марки и дизайни – Брой № 1/2021 г.
прави преглед на европейската съдебна практика във връзка с процедурните въпроси относно доказателства, представени извън срок и критериите за преценка на придобита отличителност. Изданието е осъществено с финансовата подкрепа на Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (СЕСИС/EUIPO) в изпълнение на Договора за сътрудничество за 2021 г.


"Информационно издание за марки и дизайни" Брой 1/2021

В изпълнение на Договора за сътрудничество със Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO) за 2021 г. Патентно ведомство на Република България съставя и публикува актуална информация за участието си през текущата година на срещи и съвместни дейности със СЕСИС. От изданието широката общественост ще се информира за новостите в областта на марката и дизайните на ЕС, за промени в практиките, свързани марките и промишлените дизайни, както и за развоя на проектите, разработвани в сътрудничество със СЕСИС.

Издания 2020г.

Съдебна практика за марки и дизайни –Брой 2- прави преглед на практиката на Съда на Европейския съюз по преюдициални запитвания в областта на марките, както и на европейската и националната практика във връзка с преценката за информирания потребител при промишлените дизайни. Изданието е осъществено с финансовата подкрепа на Службата на ЕС за интелектуална собственост (СЕСИС/EUIPO) в изпълнение на Договора с Патентно ведомство на Република България за 2020г.

"Информационно издание за марки и дизайни" -Брой 2- в изпълнение на Договора за сътрудничество със Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO) за 2020 г. Патентно ведомство на Република България съставя и публикува актуална информация за участието си през текущата година на срещи и съвместни дейности със СЕСИС. От изданието широката общественост ще се информира за новостите в областта на марката на ЕС и регистрирания дизайн на Общността, за промени в практиките, свързани марките и промишлените дизайни, както и за развоя на проектите, разработвани в сътрудничество със СЕСИС.

В рамките на Европейската мрежа за марки и дизайни, която обединява Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (European Union Intellectual Property Office, EUIPO) с националните и регионалните ведомства, сдруженията на потребителите и други организации за индустриална собственост, и най-вече взаимните им усилия за изграждане на функционираща и хармонизирана система за марки и дизайни в Европа, се разработват и реализират множество проекти в областта на индустриалната собственост, подразделени и групирани в две основни направления:
1. Фонд за сътрудничество (създаване на съвременни инструменти за съвместно ползване от участващите в него ведомства за индустриална собственост) и
2. Програма за сближаване на практики между службите за индустриална собственост (установяване на правна сигурност, предвидимост, яснота, качество, улеснения и практическа приложимост за ползвателите на системите за правна закрила на марки и дизайни в Европейския съюз).
Програмата за сближаване на практики (Convergence programme) е инициирана през 2011 г. от EUIPO. Целта й е постигане на обща позиция по въпроси и практики във връзка с прилагането на разпоредбите в областта на марките и дизайните (заявяване и регистрация), по които съществуват различия. Програмата за сближаване се осъществява заедно с дейностите, обхванати от Фонда за сътрудничество за създаване на общи инструменти за индустриална собственост.
В портфолиото на Програмата за хармонизиране (сближаване) на практиките са включени вече 12 Общи комумикации (Convergence project, CP) и едно Общо съобщение, към което е част и следното:

Съдебна практика за марки и дизайни – Брой 1 прави преглед на практиката на Съда на Европейския съюз по преюдициални запитвания в областта на марките, както и на европейската и националната практика във връзка с преценката за информирания потребител при промишлените дизайни. Изданието е осъществено с финансовата подкрепа на Службата на ЕС за интелектуална собственост (СЕСИС/EUIPO) в изпълнение на Договора с Патентното ведомство на Република България за 2020г.

"Информационно издание за марки и дизайни" - в изпълнение на Договора за сътрудничество със Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (СЕСИС/EUIPO) за 2020 г. Патентното ведомство на Република България (ПВ) съставя и публикува актуална информация за участието си през текущата година на срещи и съвместни дейности със СЕСИС. На страниците на изданието читателите ще се информират за дейностите на Академията на СЕСИС и Европейската Обсерватория по нарушенията на права върху интелектуалната собственост.

Издания 2019г.

Патентното ведомство на Република България предоставя на своите потребители актуална информация за най-новите функционалности на инструмента TMview.
Изданието е изготвено с финансовата подкрепа на Службата на ЕС за интелектуална собственост (СЕСИС/EUIPO) в изпълнение на Договора за 2019г.

Съдебна практика за марки и дизайни – Брой 1 запознава читателите с конкретни казуси от практиката на Съда на ЕС и българската съдебна система относно основанията за заличаване регистрацията на промишлени дизайни, поради липсата на новост и/или оригиналност или наличието на по-ранно право върху марка. Изданието е осъществено с финансовата подкрепа на Службата на ЕС за интелектуална собственост (СЕСИС/EUIPO) в изпълнение на Договора с Патентното ведомство на Република България за 2019г.

Съдебна практика за марки и дизайни – В Брой 2 са разгледани съдебни казуси, свързани със заличаване на част или на всички дизайни, включени в множествена заявка, както и такива, засягащи отличителността при прилагането на относителните основания за отказ на регистрация на марка.
Изданието е осъществено с финансовата подкрепа на Службата на ЕС за интелектуална собственост (СЕСИС/EUIPO) в изпълнение на Договора с Патентното ведомство на Република България за 2019г.

Съдебна практика за марки и дизайни – В Брой 3 са представени съдебни казуси с предмет недобросъвестността като основание за заличаване на регистрацията на марка и заличаването на регистрацията на марка, когато тя регистрирана на името на агент или представител на действителния притежател.
Изданието е осъществено с финансовата подкрепа на Службата на ЕС за интелектуална собственост (СЕСИС/EUIPO) в изпълнение на Договора с Патентното ведомство на Република България за 2019г.

Съдебна практика за марки и дизайни – В Брой 4 са представени съдебни казуси, които разглеждат спорове, свързани с отличителност и доказване на придобита отличителност на марки, както и марки, указващи географски произход, и марки, съдържащи географско означение.
Изданието е осъществено с финансовата подкрепа на Службата на ЕС за интелектуална собственост (СЕСИС/EUIPO) в изпълнение на Договора с Патентното ведомство на Република България за 2019г.

"Информационно издание за марки и дизайни" - в изпълнение на Договора за сътрудничество със Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (СЕСИС/EUIPO) за 2019 г. Патентното ведомство на Република България (ПВ) съставя и публикува преглед за участието си във форуми, събития, работни и ръководни срещи, организирани СЕСИС. Читателите ще научат и за актуалните събития на Академията на СЕСИС и Европейската Обсерватория по нарушенията на права върху интелектуалната собственост. От изданието широката общественост ще се информира за новостите в областта на марката на ЕС и регистрирания дизайн на Общността, за промени в практиките, свързани марките и промишлените дизайни, както и за развоя на проектите, разработвани в сътрудничество със СЕСИС.

Издания 2018г.

В рамките на Европейската мрежа за марки и дизайни, която обединява Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (European Union Intellectual Property Office, EUIPO) с националните и регионалните ведомства, сдруженията на потребителите и други организации за индустриална собственост, и най-вече взаимните им усилия за изграждане на функционираща и хармонизирана система за марки и дизайни в Европа, се разработват и реализират множество проекти в областта на индустриалната собственост, подразделени и групирани в две основни направления:
1. Фонд за сътрудничество (създаване на съвременни инструменти за съвместно ползване от участващите в него ведомства за индустриална собственост) и
2. Програма за сближаване на практики между службите за индустриална собственост (установяване на правна сигурност, предвидимост, яснота, качество, улеснения и практическа приложимост за ползвателите на системите за правна закрила на марки и дизайни в Европейския съюз).
Програмата за сближаване на практики (Convergence programme) е инициирана през 2011 г. от EUIPO. Целта й е постигане на обща позиция по въпроси и практики във връзка с прилагането на разпоредбите в областта на марките и дизайните (заявяване и регистрация), по които съществуват различия. Програмата за сближаване се осъществява заедно с дейностите, обхванати от Фонда за сътрудничество за създаване на общи инструменти за индустриална собственост.
В портфолиото на Програмата за хармонизиране (сближаване) на практиките са включени седем проекта (Convergence project, CP) и едно Общо съобщение:

Проектите по Програмата за сближаване се финализират с публикуване на Обща комуникация относно постигнатото по всяко едно от тях ниво на хармонизация. Настоящите издания са съставени и публикувани в изпълнение на Договора за сътрудничество между Патентното ведомство на Република България и Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO) за 2018 г., по проект ECP 5 – Промоционални дейности, с цел да се информират всички заинтересовани страни.

Първият брой на Информационното издание за марки и дизайни е съставено и публикувано в изпълнение на Договора за сътрудничество между Патентното ведомство на Република България и Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO) за 2018 г., по проект ECP 5 – Промоционални дейности. Изданието има за цел да информира всички заинтересовани страни за новостите в областта на марките и дизайните на ЕС, както и практиките, свързани марките и промишлените дизайни. Представят се проектите реализирани във връзка със сътрудничествтото със Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост и Патентно ведомство на Република България.

Флаерът "Новости в TMview и DSview" е публикуван в изпълнение на Договора за сътрудничество между Патентното ведомство на Република България и Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO) за 2018 г., по проект ECP 5 – Промоционални дейности и има за цел да информира всички заинтересовани страни за новостите в търсещите инструменти TMview и DSview на Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO).

"Информационно издание за марки и дизайни" - вторият брой на Информационното издание за марки и дизайни е съставено и публикувано в изпълнение на Договора за сътрудничество между Патентно ведомство на Република България и Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO) за 2018 г., по проект ECP 5 – Промоционални дейности. Изданието има за цел да информира всички заинтересовани страни за новостите в областта на марките и дизайните на ЕС, сближаване на практиките, свързани марките и промишлените дизайни, разработването на нови проекти и внедряването на различни системи и услуги. Представят се проектите реализирани във връзка със сътрудничествтото със Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост и Патентно ведомство на Република България.

Издания 2017г.

"Информационно издание за марки и дизайни" - вторият брой на информационното издание за марки и дизайни е съставено и публикувано в изпълнение на Договора за сътрудничество между Патентното ведомство на Република България и Ведомството на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO) за 2017 г., за да информира всички заинтересовани страни за събития и практика, свързани с марките и промишлените дизайни, EUIPO и сътрудничеството между EUIPO и ведомствата за интелектуална собственост на държавите членки от ЕС.

Брошура "Първи знания за интелектуалната собственост" е съставена и публикувана в изпълнение на Договора за сътрудничество между Патентното ведомство на Република България и Ведомството на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO) за 2017 г., за да запознае учениците с три обекта на индустриалната собственост - търговската марка, промишления дизайн и изобретението.

Флаерът "Промени в регламента на марката за ЕС" е публикуван в изпълнение на Договора за сътрудничество между Патентното ведомство на Република България и Ведомството на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO) за 2017 г. и има за цел да информира читателите за промените в Регламента за марката на ЕС: Нови имена, нови възможности; Адаптирани такси за заявяване; Нова ера на сътрудничество в ЕС.

"Информационно издание за марки и дизайни" - първият брой на информационното издание за марки и дизайни е съставено и публикувано в изпълнение на Договора за сътрудничество между Патентното ведомство на Република България и Ведомството на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO) за 2017 г., за да информира всички заинтересовани страни за събития и практика, свързани с марките и промишлените дизайни, EUIPO и сътрудничеството между EUIPO и ведомствата за интелектуална собственост на държавите членки от ЕС.

Издания 2016г.

Второто издание на информационния бюлетин „MA&DE in EUROPE Марки и дизайни в ЕС“е съставено и публикувано в изпълнение на Договора за сътрудничество между Патентното ведомство на Република България и Ведомството на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO) за 2016 г., за да информира всички заинтересовани страни за събития и практика, свързани с марките и промишлените дизайни, EUIPO и сътрудничеството между EUIPO и ведомствата за интелектуална собственост на държавите членки от ЕС.

Флаерът, посветен на Хармонизираната база данни е публикуван визпълнение на Договора за сътрудничество между Патентното ведомство на Република България и Ведомството на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO) за 2016 г. и има за цел да популяризира базата данни, съдържаща повече от 1 500 000 термина, с които могат да се посочват стоки и услуги за целите на регистрация на марки. Информацията, съдържаща се в него е в помощ на всеки, който желае бързо, лесно и правилно да подаде заявка за регистрация на марка.

Информационният бюлетин „MA&DE in EUROPE Марки и дизайни в ЕС“ е съставен и публикуван в изпълнение на Договора за сътрудничество между Патентното ведомство на Република България и Ведомството на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO) за 2016 г., за да информира всички заинтересовани страни за събития, свързани с EUIPO, тенденциите в практиката по марки и дизайни на EUIPO и Съда на ЕС, развитието на проектите за сътрудничество между EUIPO и ведомствата за интелектуална собственост на държавите членки от ЕС.

Сборникът "Какво трябва да знаем за интелектуалната собственост" е създаден за студенти в изпълнение на Договора за сътрудничество между Патентното ведомство на Република България и Ведомството на Европейския съюз за интелектуална собственост за 2016 г. , с цел да даде най-обща представа за това какво е интелектуална собственост, как функционира системата за правната й закрила, кои са институциите, отговорни за нейното поддържане и развитие, и какво е вредата от разпространението на фалшиви и пиратски стоки.

Издания 2015г.

Брошурата Как да защитим правата си върху търговска марка е издадена в изпълнение на Договора за техническо сътрудничество между Патентното ведомство на Република България и Ведомството за хармонизация на вътрешния пазар (OHIM) за 2015 г. и представлява кратко упътване, насочено към правопритежателите за съществуващите способи за защита при нарушаване на правото върху марка.

Брошурата „Фалшивите продукти – защо не трябва да ги купуваме и как да ги разпознаваме” е издадена в изпълнение на Договора за техническо сътрудничество между Патентното ведомство на Република България и Ведомството за хармонизация на вътрешния пазар (OHIM) за 2015 г. и съдържа разяснения относно вредните последици от закупуването на фалшиви стоки и практически съвети за разпознаването им от потребителите.

Брошурата „Електронни услуги за марки и дизайни” е издадена в изпълнение на Договора за техническо сътрудничество между Патентното ведомство на Република България и Ведомството за хармонизация на вътрешния пазар (OHIM) за 2015 г. и представлява кратко представяне на електронните услуги, предлагани на интернет страницата на Патентното ведомство, чиято цел е да убеди потребителите в предимствата от използването им.

Издания 2014г.

Брошурата "Общ инструмент за сходство на стоки и услуги" е издадена в изпълнение на Договора за техническо сътрудничество между Патентното ведомство на Република България и Ведомството за хармонизация на вътрешния пазар (OHIM) за 2014 г. и представлява кратко описание и указание за работа с многоезичния електронен инструмент, подпомагащ преценката за сходство между стоки и/или услуги.

Брошурата „еFiling Designs – Електронно заявяване на промишлени дизайни” е издадена в изпълнение на Договора за техническо сътрудничество между Патентното ведомство на Република България и Ведомството за хармонизация на вътрешния пазар (OHIM) за 2014 г. и представлява кратко указание за използване на модула за електронно подаване на заявки за регистрация на дизайни по национален ред, въведен в Патентното ведомство.

Брошурата „Инструмент за електронно обучение за малки и средни предприятия” е издадена в изпълнение на Договора за техническо сътрудничество между Патентното ведомство на Република България и Ведомството за хармонизация на вътрешния пазар (OHIM) за 2014 г. и представлява кратко представяне на електронния многоезичен инструмент, предназначен да запознае с интелектуалната собственост лица, които не са специалисти в нея.

Издания 2013г.

Брошурата „Eвропейска мрежа за марки и дизайни – EuropeanTMDN” е издадена в изпълнение на Договора за техническо сътрудничество между Патентното ведомство на Република България и Ведомството за хармонизация на вътрешния пазар (OHIM) за 2013 г. и представлява кратко описание на многоезичния интернет-портал за достъп до електронни инструменти и информация относно марките и дизайните в рамките на Европейския съюз.

Брошурата „Инструмент за търсене на дизайни - DesignView” е издадена в изпълнение на Договора за техническо сътрудничество между Патентното ведомство на Република България и Ведомството за хармонизация на вътрешния пазар (OHIM) за 2013 г. и представлява кратко описание на многоезичния електронен инструмент за безплатно търсене на заявени и регистрирани дизайни в базите данни на OHIM и участващите в проекта ведомства от Европейския съюз.

Брошурата „еFilingTM – Електронно заявяване на марки” е издадена в изпълнение на Договора за техническо сътрудничество между Патентното ведомство на Република България и Ведомството за хармонизация на вътрешния пазар (OHIM) за 2013 г. и представлява кратко указание за използване на електронния инструмент, въведен в Патентното ведомство за електронно подаване на заявки за регистрация на марки по национален ред.

Брошурата „Таксономията – помощник при класирането на стоки и услуги” е издадена в изпълнение на Договора за техническо сътрудничество между Патентното ведомство на Република България и Ведомството за хармонизация на вътрешния пазар (OHIM) за 2013 г. и представлява кратко представяне на електронния многоезичен инструмент, който улеснява заявителите на марки при класирането на стоките и услугите както в България, така и в рамките на Европейския съюз.

Издания 2012г.

Сборник статии и анализи „Търговски марки и промишлени дизайни на Европейския съюз“
Сборникът е издаден в изпълнение на Договора за техническо сътрудничество между Патентното ведомство на Република България и Ведомството за хармонизация на вътрешния пазар (OHIM) за 2012 г. и включва пет статии и анализи, обхващащи следните теми:
1. Абсолютни основания за отказ на регистрация по чл. 7/1/f от РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 207/2009 НА СЪВЕТА от 26 февруари 2009 година относно марката на Европейския съюз;
2. Марки, географски термини и регистрирани географски означения– практика на Ведомството за регистрация на търговски марки и дизайни на Европейския съюз (OHIM) и Съда на Европейския съюз;
3. Изчерпване на права върху търговски марки и паралелен внос в практиката на Съда на Европейския съюз;
4. Отказ от права (дисклайм) върху елементи на дизайнa;
5. Ведомството за регистрация на търговски марки и дизайни на Европейския съюз (OHIM), Марката и Дизайна на Европейския съюз, представени с цифри.

Издания 2011г.

Практически наръчник, включващ статии, изследвания и анализи на прилагането на законодателството в областта на марката и дизайна на Европейския съюз
Практическият наръчник е издаден в изпълнение на Договора за техническо сътрудничество между Патентното ведомство на Република България и Ведомството за хармонизация на вътрешния пазар (OHIM) за 2011 г. и включва четири статии, обхващащи следните теми:

 •   „Търговски марки – тактически препоръки за закрила на територията на Европейския Съюз”;
 •   „Обхват на закрила на заглавията на класовете на международната класификация на стоки и услуги”;
 •   „Практика при регистрация на марки на Европейския съюз, предназначени за фармацевтични продукти”;
 •  „Практика на OHIM в областта на дизайна”.


Практически наръчник за подаване на опозиции срещу регистрацията на марки на Европейския съюз пред Ведомството за регистрация на търговски марки и дизайни на Европейския съюз (OHIM)

Практическият наръчник е издаден в изпълнение на Договора за техническо сътрудничество между Патентното ведомство на Република България и Ведомството за хармонизация на вътрешния пазар (OHIM) за 2011 г. и включва четири статии, обхващащи следните теми:

 •  “Процедура по опозиция пред Ведомството за регистрация на търговски марки и дизайни на Европейския съюз (OHIM)”;
 •  “Сходство на марки”;
 •  “Подаване на заявка за регистрация на марка на Европейския съюз от името на агента или представителя, без съгласието на  действителния притежател на марката - чл. 8 (3) от Регламент (ЕО) № 207/2009 на Съвета от 26 февруари 2009 година относно марката на Европейски съюз”;

Права по чл. 8(4) от РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 207/2009 НА СЪВЕТА от 26 февруари 2009 година относно марката на Европейския съюз;

 • “Търговски марки, ползващи се с известност – член 8 (5) на РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 207/2009 НА СЪВЕТА от 26 февруари 2009 година относно марката на Европейския съюз”.


Брошура „TMview – инструмент за търсене на марки”

Брошурата „TMview – инструмент за търсена на марки” е издадена в изпълнение на Договора за техническо сътрудничество между Патентното ведомство на Република България и Ведомството за хармонизация на вътрешния пазар (OHIM) за 2011 г. и представлява кратко описание на многоезичния интернет-портал за безплатно търсене на марки.

Брошура „Euroclass – единен инструмент за търсене на стоки и услуги”
Брошурата „Euroclass – единен инструмент за търсене на стоки и услуги” е издадена в изпълнение на Договора за техническо сътрудничество между Патентното ведомство на Република България и Ведомството за хармонизация на вътрешния пазар (OHIM) за 2011 г. и представлява кратко описание на проекта и системата „Euroclass”.

Издания 2010г.

Теория и практиката в областта на марката и дизайна на Общността - Сборник статии
Сборникът включва пет статии, обхващащи следните теми:

 • Формална експертиза на марки на Общността
 • Онлайн услуги на OHIM
 • Преобразуване на марка на Общността в национална марка
 • Претендирането на старшинство за марка на Общността по отношение на по-ранна национална марка
 • Географските означения и марката на Общността
 • Хармонизиране на практиките в областта на марките в светлината на изпълнение на различни проекти


Практиката на Съда на Европейските общности по марки и дизайни на Общността - Сборник статии
Сборникът обединява четири статии, в които се разглеждат следните теми:

 • Отличителната функция на марките в практиката на Съда на Европейските общности
 • Особености на правната закрила на марките с реноме (ползващи се с извествост)
 • Практика на Съда на Европейските общности във връзка с обхвата на изключителното право върху

търговска марка и неговото ограничаване и изчерпване

 • Практиката на Съда на Европейските общности във връзка с дизайна на Общността

Издания 2009г.

Марка и Дизайн на Общността - сборник статии, изследвания и анализи
Сборникът е издаден в изпълнение на Договора за техническо сътрудничество между Патентното ведомство на Република България и Ведомството за хармонизация на вътрешния пазар (OHIM) за 2009 г. и включва пет статии, обхващащи следните теми:

 • Практически аспекти на формалната експертиза и на експертизата по абсолютни основания на марка на Общността;
 • Марка на Общността - процедура по опозиция;
 • Използване на марката на Общността и доказване на използването в процедура по опозиция;
 • Протокол относно Мадридската спогодба за международна регистрация на марки и системата за закрила на марката на Общността;
 • Дизайн на Общността - основни теоретични и практически аспекти на закрилата.


Ръководство за системата на марката на Общността и борбата с нарушенията на изключителното право върху марки
Ръководството е издадено в изпълнение на Договора за техническо сътрусничество между Патентното ведомство на Република България и Ведомството за хармонизация на вътрешния пазар (OHIM) за 2009 г.
Автори: Мариана Цвяткова, директор "Правно осигуряване, международно правоприлагане и спорове"; Лидия Николова, старши експерт, дирекция "Марки и географски означения"; Наталия Бамбалова, главен експерт, дирекция "Правно осигуряване, международно правоприлагане и спорове"

icon phone icon mail icon Facebook Twitter YouTube LinkedIn
Е-Услуги
Контакт с нас 02/9701 321
services@bpo.bg