ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Обща информация за проекта

Патентно Ведомство

Проектът Европейска мрежа за автентичности има за цел да повиши осведомеността сред местните институции, бизнеса и обществеността в различните европейски градове както за стойността на интелектуалната собственост, така и за вредните ефекти от фалшифицирането на стоки и продукти.

Реализирането му е от интерес за Европейския съюз и неговите държави членки и се съсредоточава главно върху задачите, посочени в член 152, ал. 6 от Регламент (EC) 2017/1001 на Европейския парламент и на Съвета  относно марката на Европейския съюз, който предвижда, че "Службата и съответните компетентни органи на държавите членки си сътрудничат с цел насърчаване на повишаването на осведомеността относно системата на търговските марки и борбата срещу фалшифицирането. Такова сътрудничество включва проекти, насочени по-специално към прилагане на установени стандарти и практики, както и към организиране на дейности в областта на образованието и обученията".

Предложението се основава на действие, предприето от Европейската обсерватория за нарушения на правата на интелектуална собственост. С цел подобряване информираността относно културата за борба с фалшифицирането и последиците от незаконния пазар Indicam, Unifab и Andema стартират съвместна кампания, наречена Автентичност, която е подкрепена финансово от Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост в рамките на схемата за безвъзмездна помощ на Европейската обсерватория за нарушения на правата на интелектуална собственост за 2015 г.

С оглед стимулиране закупуването на оригинални стоки и повишаване на осведомеността на местно ниво чрез създаването на европейска мрежа, инициативата за автентичност се доразвива от Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост. Националните ведомства се превръщат в ключови участници в борбата срещу фалшифицирането на стоки, като чрез включването им в проекта се насърчават общините, правоприлагащите органи,  неправителствените организации и други заинтересовани страни да обединят усилията си в реализирането на мащабна кампания за спазване на правата върху обекти на индустриалната собственост.

Основната цел на проекта е свързана с увеличаване обема на познанията на европейските граждани, както относно значимостта на интелектуалната собственост, така и за вредите от фалшифицирането на стоки, причинявани на местното управление, на бизнеса и на отделния потребител в редица европейски градове.

Проектът се осъществява в тясно сътрудничество между Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост, Патентно ведомство на Република България и общините, станали част от Европейската мрежа за автентичности , като следва да се реализира пакет от дейности:

  • Начално медийно събитие (Информационен ден), което включва общината, ведомството и избрания бизнес представител
  • Изготвяне на флаери/брошури/постери
  • Семинари за местните правоприлагащи органи
  • Семинари, насочени към образованието – училища/университети.
icon phone icon mail icon Facebook Twitter YouTube LinkedIn
Е-Услуги
Контакт с нас 02/9701 321
services@bpo.bg