ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Обща информация

Световната организация за интелектуална собственост (СОИС/ WIPO) е основана на 14 юли 1967 г. в Стокхолм, а нейн предшественик е Обединеното международно бюро за закрила на интелектуалната собственост.

Седалището на СОИС се намира в гр. Женева, Швейцария. СОИС е самофинансираща се агенция към ООН.

Целта на Организацията е чрез международно сътрудничество между държавите и съвместно с други международни организации да насърчи създаването, закрилата, използването и разпространението на информация за обектите на индустриалната собственост.

Част от СОИС е Академията, чиито членове са всички държави-членки, а целта й е подпомагане на служителите и тяхното обучение, както и обучение на всички заинтересовани потребители.

Членове на СОИС са 193 държави, като една от тях е Република България. Организацията администрира 23 международни договора, между които Парижката конвенция за закрила на индустриалната собственост, Договора за патентно коопериране, Мадридската спогодба за международна регистрация на марки, Хагската спогодба за международна регистрация на промишлени дизайни и редица други.

Основните органи на СОИС при вземане при решения са Общото събрание, Координационният комитет и Бюджетният комитет. Държавите - членки на СОИС, провеждат редовни срещи, на които се правят равносметки за напредъка в работата на Организацията и се обсъждат бъдещите политически насоки. Двадесет и едната асамблеи и другите органи на държавите-членки традиционно се събират заедно всяка есен на т.нар. Генерална асамблея.

СОИС си сътрудничи с офисите за интелектуална собственост от цял свят, потребители и други заинтересовани страни за разработване на споделени електронни инструменти, услуги, стандарти, бази данни и платформи. 

icon phone icon mail icon Facebook Twitter YouTube LinkedIn
Е-Услуги
Контакт с нас 02/9701 321
services@bpo.bg