ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Европейска патентна академия

Европейската патентна академия е външно звено за образование и обучение към Европейското патентно ведомство (ЕПВ).
Тя е основана през 2004 г. в отговор на необходимостта от подобряване и усъвършенстване на структурите за обучение и образование в областта на интелектуалната собственост в Европа. Академията осъществява своята дейност, работейки в партньорство с различни национални и международни институции, сред които и Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (СЕСИС).
Структурната организация на Академията включва Надзорен съвет, изпълнителен директор и Kонсултативен съвет.
Дейностите на академията са насочени спрямо широка аудитория от съдии, държавни служители, бизнес мениджъри, учени и специалисти в областта на патентите и е съсредоточена в предлагането на обучения и семинари в пет специализирани области и аудитории:
• Институционално укрепване – Обхваща обучения на служители от различни национални ведомства, държавни институции и организации от публичния сектор както от държави членки, така и от нечленки, относно цялостната процедура за издаване на патент. Дейността на Академията в тази област е насочена към предоставянето на познания относно европейската патентна система, нейните правни аспекти, международни договори, споразумения в областта на ИС, както и цялостно задълбочено разбиране на работата на Европейското патентно ведомство и Европейската патентна организация.
• Професионални представители – Академията се стреми да подготви и предостави познания на професионални представители /европейски патентни адвокати/, които са им необходими пред ЕПВ.
• Обучение на съдии и юристи – Целта на Академията е насочена към насърчаването на правните теоретични и практически познания за ИС и свързаните с нея правни спорове, посредством уменията и експертизата на различни съдии, прокурори, съдебни експерти, адвокати и патентни специалисти, работещи в областта на интелектуалната собственост. Това от своя страна способства за хармонизирането на патентното законодателство и съдебни процеси в Европа.
• Университети и изследователски центрове – Дейността на Академията предвижда повишаване на осведомеността за ИС , предоставяне на познания относно използването на патентната система в подкрепа на иновациите.
• Бизнес и МСП - Европеистиката патентна академия се фокусира и върху подпомагането на предприятията и по-специално на МСП в използването на системата за интелектуална собственост.

icon phone icon mail icon Facebook Twitter YouTube LinkedIn
Е-Услуги
Контакт с нас 02/9701 321
services@bpo.bg