PATENT OFFICE OF THE REPUBLIC OF BULGARIA

Publications - EUIPO agreement

Издания 2021г.

"Information edition for trademarks and designs" Issue 2/2021

Elaborated in implementation of the Cooperation Agreement with the European Union Intellectual Property Office (EUIPO) for 2021. The Patent Office of the Republic of Bulgaria compiles and publishes up-to-date information on its participation of meetings and joint activities with EUIPO during the year. The publication will inform the general public about developments in the field of the EU trademarks and designs, changes in trademark and industrial design practices, as well as about the implementation of projects developed in cooperation with EUIPO.

Case law on Trade marks and Designs - Issue 2/2021

The edition reviews European case law on procedural issues concerning overdue evidence and the criteria for assessing acquired distinctiveness. The publication was implemented with the financial support of the European Union Intellectual Property Office (EUIPO) in implementation of the Cooperation Agreement for 2021.

В рамките на Европейската мрежа за марки и дизайни, която обединява Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (European Union Intellectual Property Office, EUIPO) с националните и регионалните ведомства, сдруженията на потребителите и други организации за индустриална собственост, и най-вече взаимните им усилия за изграждане на функционираща и хармонизирана система за марки и дизайни в Европа, се разработват и реализират множество проекти в областта на индустриалната собственост, подразделени и групирани в две основни направления:
1. Фонд за сътрудничество (създаване на съвременни инструменти за съвместно ползване от участващите в него ведомства за индустриална собственост) и
2. Програма за сближаване на практики между службите за индустриална собственост (установяване на правна сигурност, предвидимост, яснота, качество, улеснения и практическа приложимост за ползвателите на системите за правна закрила на марки и дизайни в Европейския съюз).
Програмата за сближаване на практики (Convergence programme) е инициирана през 2011 г. от EUIPO. Целта й е постигане на обща позиция по въпроси и практики във връзка с прилагането на разпоредбите в областта на марките и дизайните (заявяване и регистрация), по които съществуват различия. Програмата за сближаване се осъществява заедно с дейностите, обхванати от Фонда за сътрудничество за създаване на общи инструменти за индустриална собственост.
В портфолиото на Програмата за хармонизиране (сближаване) на практиките са включени вече 12 Общи комумикации (Convergence project, CP) и едно Общо съобщение, към което е част и следното:


Case law on Trade marks and Designs - Issue 1/2021

The edition reviews European case law on procedural issues concerning overdue evidence and the criteria for assessing acquired distinctiveness. The publication was implemented with the financial support of the European Union Intellectual Property Office (EUIPO) in implementation of the Cooperation Agreement for 2021.


"Information edition for trademarks and designs" Issue 1/2021

Elaborated in implementation of the Cooperation Agreement with the European Union Intellectual Property Office (EUIPO) for 2021. The Patent Office of the Republic of Bulgaria compiles and publishes up-to-date information on its participation of meetings and joint activities with EUIPO during the year. The publication will inform the general public about developments in the field of the EU trademarks and designs, changes in trademark and industrial design practices, as well as about the implementation of projects developed in cooperation with EUIPO.

Издания 2020г.

Case law on Trade marks and Designs - Issue 2

The edition reviews the case law of the Court of Justice of the European Union on preliminary rulings in the field of trade marks, as well as the European and national case law on the assessment of the informed consumer regarding industrial designs. The publication is made with the financial support of the EU Intellectual Property Office (EUIPO) in implementation of the Agreement with the Patent Office of the Republic of Bulgaria for 2020.

"Information edition for trademarks and designs" - Issue 2

Elaborated in implementation of the Cooperation Agreement with the European Union Intellectual Property Office (EUIPO) for 2020. The Patent Office of the Republic of Bulgaria compiles and publishes up-to-date information on its participation of meetings and joint activities with EUIPO during the year. The publication will inform the general public about developments in the field of the EU trade marks and Registered Community designs, changes in trademark and industrial design practices, as well as about the implementation of projects developed in cooperation with EUIPO.

В рамките на Европейската мрежа за марки и дизайни, която обединява Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (European Union Intellectual Property Office, EUIPO) с националните и регионалните ведомства, сдруженията на потребителите и други организации за индустриална собственост, и най-вече взаимните им усилия за изграждане на функционираща и хармонизирана система за марки и дизайни в Европа, се разработват и реализират множество проекти в областта на индустриалната собственост, подразделени и групирани в две основни направления:
1. Фонд за сътрудничество (създаване на съвременни инструменти за съвместно ползване от участващите в него ведомства за индустриална собственост) и
2. Програма за сближаване на практики между службите за индустриална собственост (установяване на правна сигурност, предвидимост, яснота, качество, улеснения и практическа приложимост за ползвателите на системите за правна закрила на марки и дизайни в Европейския съюз).
Програмата за сближаване на практики (Convergence programme) е инициирана през 2011 г. от EUIPO. Целта й е постигане на обща позиция по въпроси и практики във връзка с прилагането на разпоредбите в областта на марките и дизайните (заявяване и регистрация), по които съществуват различия. Програмата за сближаване се осъществява заедно с дейностите, обхванати от Фонда за сътрудничество за създаване на общи инструменти за индустриална собственост.
В портфолиото на Програмата за хармонизиране (сближаване) на практиките са включени вече 12 Общи комумикации (Convergence project, CP) и едно Общо съобщение, към което е част и следното:

Съдебна практика за марки и дизайни – Брой 1 прави преглед на практиката на Съда на Европейския съюз по преюдициални запитвания в областта на марките, както и на европейската и националната практика във връзка с преценката за информирания потребител при промишлените дизайни. Изданието е осъществено с финансовата подкрепа на Службата на ЕС за интелектуална собственост (СЕСИС/EUIPO) в изпълнение на Договора с Патентното ведомство на Република България за 2020г.

"Информационно издание за марки и дизайни" - в изпълнение на Договора за сътрудничество със Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (СЕСИС/EUIPO) за 2020 г. Патентното ведомство на Република България (ПВ) съставя и публикува актуална информация за участието си през текущата година на срещи и съвместни дейности със СЕСИС. На страниците на изданието читателите ще се информират за дейностите на Академията на СЕСИС и Европейската Обсерватория по нарушенията на права върху интелектуалната собственост.

Издания 2019г.

Издания 2019г.
Патентното ведомство на Република България предоставя на своите потребители актуална информация за най-новите функционалности на инструмента TMview.
Изданието е изготвено с финансовата подкрепа на Службата на ЕС за интелектуална собственост (СЕСИС/EUIPO) в изпълнение на Договора за 2019г.

Съдебна практика за марки и дизайни – Брой 1 запознава читателите с конкретни казуси от практиката на Съда на ЕС и българската съдебна система относно основанията за заличаване регистрацията на промишлени дизайни, поради липсата на новост и/или оригиналност или наличието на по-ранно право върху марка. Изданието е осъществено с финансовата подкрепа на Службата на ЕС за интелектуална собственост (СЕСИС/EUIPO) в изпълнение на Договора с Патентното ведомство на Република България за 2019г.

Съдебна практика за марки и дизайни – В Брой 2 са разгледани съдебни казуси, свързани със заличаване на част или на всички дизайни, включени в множествена заявка, както и такива, засягащи отличителността при прилагането на относителните основания за отказ на регистрация на марка.
Изданието е осъществено с финансовата подкрепа на Службата на ЕС за интелектуална собственост (СЕСИС/EUIPO) в изпълнение на Договора с Патентното ведомство на Република България за 2019г.

Съдебна практика за марки и дизайни – В Брой 3 са представени съдебни казуси с предмет недобросъвестността като основание за заличаване на регистрацията на марка и заличаването на регистрацията на марка, когато тя регистрирана на името на агент или представител на действителния притежател.
Изданието е осъществено с финансовата подкрепа на Службата на ЕС за интелектуална собственост (СЕСИС/EUIPO) в изпълнение на Договора с Патентното ведомство на Република България за 2019г.

Съдебна практика за марки и дизайни – В Брой 4 са представени съдебни казуси, които разглеждат спорове, свързани с отличителност и доказване на придобита отличителност на марки, както и марки, указващи географски произход, и марки, съдържащи географско означение.
Изданието е осъществено с финансовата подкрепа на Службата на ЕС за интелектуална собственост (СЕСИС/EUIPO) в изпълнение на Договора с Патентното ведомство на Република България за 2019г.

"Информационно издание за марки и дизайни" - в изпълнение на Договора за сътрудничество със Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (СЕСИС/EUIPO) за 2019 г. Патентното ведомство на Република България (ПВ) съставя и публикува преглед за участието си във форуми, събития, работни и ръководни срещи, организирани СЕСИС. Читателите ще научат и за актуалните събития на Академията на СЕСИС и Европейската Обсерватория по нарушенията на права върху интелектуалната собственост. От изданието широката общественост ще се информира за новостите в областта на марката на ЕС и регистрирания дизайн на Общността, за промени в практиките, свързани марките и промишлените дизайни, както и за развоя на проектите, разработвани в сътрудничество със СЕСИС.

Издания 2018г.

Издания 2018г.
В рамките на Европейската мрежа за марки и дизайни, която обединява Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (European Union Intellectual Property Office, EUIPO) с националните и регионалните ведомства, сдруженията на потребителите и други организации за индустриална собственост, и най-вече взаимните им усилия за изграждане на функционираща и хармонизирана система за марки и дизайни в Европа, се разработват и реализират множество проекти в областта на индустриалната собственост, подразделени и групирани в две основни направления:
1. Фонд за сътрудничество (създаване на съвременни инструменти за съвместно ползване от участващите в него ведомства за индустриална собственост) и
2. Програма за сближаване на практики между службите за индустриална собственост (установяване на правна сигурност, предвидимост, яснота, качество, улеснения и практическа приложимост за ползвателите на системите за правна закрила на марки и дизайни в Европейския съюз).
Програмата за сближаване на практики (Convergence programme) е инициирана през 2011 г. от EUIPO. Целта й е постигане на обща позиция по въпроси и практики във връзка с прилагането на разпоредбите в областта на марките и дизайните (заявяване и регистрация), по които съществуват различия. Програмата за сближаване се осъществява заедно с дейностите, обхванати от Фонда за сътрудничество за създаване на общи инструменти за индустриална собственост.
В портфолиото на Програмата за хармонизиране (сближаване) на практиките са включени седем проекта (Convergence project, CP) и едно Общо съобщение:

Проектите по Програмата за сближаване се финализират с публикуване на Обща комуникация относно постигнатото по всяко едно от тях ниво на хармонизация. Настоящите издания са съставени и публикувани в изпълнение на Договора за сътрудничество между Патентното ведомство на Република България и Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO) за 2018 г., по проект ECP 5 – Промоционални дейности, с цел да се информират всички заинтересовани страни.

Първият брой на Информационното издание за марки и дизайни е съставено и публикувано в изпълнение на Договора за сътрудничество между Патентното ведомство на Република България и Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO) за 2018 г., по проект ECP 5 – Промоционални дейности. Изданието има за цел да информира всички заинтересовани страни за новостите в областта на марките и дизайните на ЕС, както и практиките, свързани марките и промишлените дизайни. Представят се проектите реализирани във връзка със сътрудничествтото със Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост и Патентно ведомство на Република България.

Флаерът "Новости в TMview и DSview" е публикуван в изпълнение на Договора за сътрудничество между Патентното ведомство на Република България и Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO) за 2018 г., по проект ECP 5 – Промоционални дейности и има за цел да информира всички заинтересовани страни за новостите в търсещите инструменти TMview и DSview на Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO).

"Информационно издание за марки и дизайни" - вторият брой на Информационното издание за марки и дизайни е съставено и публикувано в изпълнение на Договора за сътрудничество между Патентно ведомство на Република България и Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO) за 2018 г., по проект ECP 5 – Промоционални дейности. Изданието има за цел да информира всички заинтересовани страни за новостите в областта на марките и дизайните на ЕС, сближаване на практиките, свързани марките и промишлените дизайни, разработването на нови проекти и внедряването на различни системи и услуги. Представят се проектите реализирани във връзка със сътрудничествтото със Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост и Патентно ведомство на Република България.

Издания 2018г.

Издания 2017г.
"Информационно издание за марки и дизайни" - вторият брой на информационното издание за марки и дизайни е съставено и публикувано в изпълнение на Договора за сътрудничество между Патентното ведомство на Република България и Ведомството на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO) за 2017 г., за да информира всички заинтересовани страни за събития и практика, свързани с марките и промишлените дизайни, EUIPO и сътрудничеството между EUIPO и ведомствата за интелектуална собственост на държавите членки от ЕС.

Брошура "Първи знания за интелектуалната собственост" е съставена и публикувана в изпълнение на Договора за сътрудничество между Патентното ведомство на Република България и Ведомството на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO) за 2017 г., за да запознае учениците с три обекта на индустриалната собственост - търговската марка, промишления дизайн и изобретението.

Флаерът "Промени в регламента на марката за ЕС" е публикуван в изпълнение на Договора за сътрудничество между Патентното ведомство на Република България и Ведомството на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO) за 2017 г. и има за цел да информира читателите за промените в Регламента за марката на ЕС: Нови имена, нови възможности; Адаптирани такси за заявяване; Нова ера на сътрудничество в ЕС.

"Информационно издание за марки и дизайни" - първият брой на информационното издание за марки и дизайни е съставено и публикувано в изпълнение на Договора за сътрудничество между Патентното ведомство на Република България и Ведомството на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO) за 2017 г., за да информира всички заинтересовани страни за събития и практика, свързани с марките и промишлените дизайни, EUIPO и сътрудничеството между EUIPO и ведомствата за интелектуална собственост на държавите членки от ЕС.

Издания 2016г.

Издания 2016 г.
Второто издание на информационния бюлетин „MA&DE in EUROPE Марки и дизайни в ЕС“е съставено и публикувано в изпълнение на Договора за сътрудничество между Патентното ведомство на Република България и Ведомството на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO) за 2016 г., за да информира всички заинтересовани страни за събития и практика, свързани с марките и промишлените дизайни, EUIPO и сътрудничеството между EUIPO и ведомствата за интелектуална собственост на държавите членки от ЕС.

Флаерът, посветен на Хармонизираната база данни е публикуван визпълнение на Договора за сътрудничество между Патентното ведомство на Република България и Ведомството на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO) за 2016 г. и има за цел да популяризира базата данни, съдържаща повече от 1 500 000 термина, с които могат да се посочват стоки и услуги за целите на регистрация на марки. Информацията, съдържаща се в него е в помощ на всеки, който желае бързо, лесно и правилно да подаде заявка за регистрация на марка.

Информационният бюлетин „MA&DE in EUROPE Марки и дизайни в ЕС“ е съставен и публикуван в изпълнение на Договора за сътрудничество между Патентното ведомство на Република България и Ведомството на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO) за 2016 г., за да информира всички заинтересовани страни за събития, свързани с EUIPO, тенденциите в практиката по марки и дизайни на EUIPO и Съда на ЕС, развитието на проектите за сътрудничество между EUIPO и ведомствата за интелектуална собственост на държавите членки от ЕС.

Сборникът "Какво трябва да знаем за интелектуалната собственост" е създаден за студенти в изпълнение на Договора за сътрудничество между Патентното ведомство на Република България и Ведомството на Европейския съюз за интелектуална собственост за 2016 г. , с цел да даде най-обща представа за това какво е интелектуална собственост, как функционира системата за правната й закрила, кои са институциите, отговорни за нейното поддържане и развитие, и какво е вредата от разпространението на фалшиви и пиратски стоки.

Издания 2015г.

Издания 2015 г.
Брошурата Как да защитим правата си върху търговска марка е издадена в изпълнение на Договора за техническо сътрудничество между Патентното ведомство на Република България и Ведомството за хармонизация на вътрешния пазар (OHIM) за 2015 г. и представлява кратко упътване, насочено към правопритежателите за съществуващите способи за защита при нарушаване на правото върху марка.

Брошурата „Фалшивите продукти – защо не трябва да ги купуваме и как да ги разпознаваме” е издадена в изпълнение на Договора за техническо сътрудничество между Патентното ведомство на Република България и Ведомството за хармонизация на вътрешния пазар (OHIM) за 2015 г. и съдържа разяснения относно вредните последици от закупуването на фалшиви стоки и практически съвети за разпознаването им от потребителите.

Брошурата „Електронни услуги за марки и дизайни” е издадена в изпълнение на Договора за техническо сътрудничество между Патентното ведомство на Република България и Ведомството за хармонизация на вътрешния пазар (OHIM) за 2015 г. и представлява кратко представяне на електронните услуги, предлагани на интернет страницата на Патентното ведомство, чиято цел е да убеди потребителите в предимствата от използването им.

Издания 2014г.

Издания 2014г.
Брошурата "Общ инструмент за сходство на стоки и услуги" е издадена в изпълнение на Договора за техническо сътрудничество между Патентното ведомство на Република България и Ведомството за хармонизация на вътрешния пазар (OHIM) за 2014 г. и представлява кратко описание и указание за работа с многоезичния електронен инструмент, подпомагащ преценката за сходство между стоки и/или услуги.

Брошурата „еFiling Designs – Електронно заявяване на промишлени дизайни” е издадена в изпълнение на Договора за техническо сътрудничество между Патентното ведомство на Република България и Ведомството за хармонизация на вътрешния пазар (OHIM) за 2014 г. и представлява кратко указание за използване на модула за електронно подаване на заявки за регистрация на дизайни по национален ред, въведен в Патентното ведомство.

Брошурата „Инструмент за електронно обучение за малки и средни предприятия” е издадена в изпълнение на Договора за техническо сътрудничество между Патентното ведомство на Република България и Ведомството за хармонизация на вътрешния пазар (OHIM) за 2014 г. и представлява кратко представяне на електронния многоезичен инструмент, предназначен да запознае с интелектуалната собственост лица, които не са специалисти в нея.

Издания 2013г.

Издания 2013г.
Брошурата „Eвропейска мрежа за марки и дизайни – EuropeanTMDN” е издадена в изпълнение на Договора за техническо сътрудничество между Патентното ведомство на Република България и Ведомството за хармонизация на вътрешния пазар (OHIM) за 2013 г. и представлява кратко описание на многоезичния интернет-портал за достъп до електронни инструменти и информация относно марките и дизайните в рамките на Европейския съюз.

Брошурата „Инструмент за търсене на дизайни - DesignView” е издадена в изпълнение на Договора за техническо сътрудничество между Патентното ведомство на Република България и Ведомството за хармонизация на вътрешния пазар (OHIM) за 2013 г. и представлява кратко описание на многоезичния електронен инструмент за безплатно търсене на заявени и регистрирани дизайни в базите данни на OHIM и участващите в проекта ведомства от Европейския съюз.

Брошурата „еFilingTM – Електронно заявяване на марки” е издадена в изпълнение на Договора за техническо сътрудничество между Патентното ведомство на Република България и Ведомството за хармонизация на вътрешния пазар (OHIM) за 2013 г. и представлява кратко указание за използване на електронния инструмент, въведен в Патентното ведомство за електронно подаване на заявки за регистрация на марки по национален ред.

Брошурата „Таксономията – помощник при класирането на стоки и услуги” е издадена в изпълнение на Договора за техническо сътрудничество между Патентното ведомство на Република България и Ведомството за хармонизация на вътрешния пазар (OHIM) за 2013 г. и представлява кратко представяне на електронния многоезичен инструмент, който улеснява заявителите на марки при класирането на стоките и услугите както в България, така и в рамките на Европейския съюз.

Издания 2012г.

Издания 2012 г.
Сборник статии и анализи „Търговски марки и промишлени дизайни на Европейския съюз“
Сборникът е издаден в изпълнение на Договора за техническо сътрудничество между Патентното ведомство на Република България и Ведомството за хармонизация на вътрешния пазар (OHIM) за 2012 г. и включва пет статии и анализи, обхващащи следните теми:
1. Абсолютни основания за отказ на регистрация по чл. 7/1/f от РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 207/2009 НА СЪВЕТА от 26 февруари 2009 година относно марката на Европейския съюз;
2. Марки, географски термини и регистрирани географски означения– практика на Ведомството за регистрация на търговски марки и дизайни на Европейския съюз (OHIM) и Съда на Европейския съюз;
3. Изчерпване на права върху търговски марки и паралелен внос в практиката на Съда на Европейския съюз;
4. Отказ от права (дисклайм) върху елементи на дизайнa;
5. Ведомството за регистрация на търговски марки и дизайни на Европейския съюз (OHIM), Марката и Дизайна на Европейския съюз, представени с цифри.

Издания 2011г.

Издания 2011г.
Практически наръчник, включващ статии, изследвания и анализи на прилагането на законодателството в областта на марката и дизайна на Европейския съюз
Практическият наръчник е издаден в изпълнение на Договора за техническо сътрудничество между Патентното ведомство на Република България и Ведомството за хармонизация на вътрешния пазар (OHIM) за 2011 г. и включва четири статии, обхващащи следните теми:

 •   „Търговски марки – тактически препоръки за закрила на територията на Европейския Съюз”;
 •   „Обхват на закрила на заглавията на класовете на международната класификация на стоки и услуги”;
 •   „Практика при регистрация на марки на Европейския съюз, предназначени за фармацевтични продукти”;
 •  „Практика на OHIM в областта на дизайна”.


Практически наръчник за подаване на опозиции срещу регистрацията на марки на Европейския съюз пред Ведомството за регистрация на търговски марки и дизайни на Европейския съюз (OHIM)

Практическият наръчник е издаден в изпълнение на Договора за техническо сътрудничество между Патентното ведомство на Република България и Ведомството за хармонизация на вътрешния пазар (OHIM) за 2011 г. и включва четири статии, обхващащи следните теми:

 •  “Процедура по опозиция пред Ведомството за регистрация на търговски марки и дизайни на Европейския съюз (OHIM)”;
 •  “Сходство на марки”;
 •  “Подаване на заявка за регистрация на марка на Европейския съюз от името на агента или представителя, без съгласието на  действителния притежател на марката - чл. 8 (3) от Регламент (ЕО) № 207/2009 на Съвета от 26 февруари 2009 година относно марката на Европейски съюз”;

Права по чл. 8(4) от РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 207/2009 НА СЪВЕТА от 26 февруари 2009 година относно марката на Европейския съюз;

 • “Търговски марки, ползващи се с известност – член 8 (5) на РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 207/2009 НА СЪВЕТА от 26 февруари 2009 година относно марката на Европейския съюз”.


Брошура „TMview – инструмент за търсене на марки”

Брошурата „TMview – инструмент за търсена на марки” е издадена в изпълнение на Договора за техническо сътрудничество между Патентното ведомство на Република България и Ведомството за хармонизация на вътрешния пазар (OHIM) за 2011 г. и представлява кратко описание на многоезичния интернет-портал за безплатно търсене на марки.

Брошура „Euroclass – единен инструмент за търсене на стоки и услуги”
Брошурата „Euroclass – единен инструмент за търсене на стоки и услуги” е издадена в изпълнение на Договора за техническо сътрудничество между Патентното ведомство на Република България и Ведомството за хармонизация на вътрешния пазар (OHIM) за 2011 г. и представлява кратко описание на проекта и системата „Euroclass”.

Издания 2010г.

Издания 2010г.
Теория и практиката в областта на марката и дизайна на Общността - Сборник статии
Сборникът включва пет статии, обхващащи следните теми:

 • Формална експертиза на марки на Общността
 • Онлайн услуги на OHIM
 • Преобразуване на марка на Общността в национална марка
 • Претендирането на старшинство за марка на Общността по отношение на по-ранна национална марка
 • Географските означения и марката на Общността
 • Хармонизиране на практиките в областта на марките в светлината на изпълнение на различни проекти


Практиката на Съда на Европейските общности по марки и дизайни на Общността - Сборник статии
Сборникът обединява четири статии, в които се разглеждат следните теми:

 • Отличителната функция на марките в практиката на Съда на Европейските общности
 • Особености на правната закрила на марките с реноме (ползващи се с извествост)
 • Практика на Съда на Европейските общности във връзка с обхвата на изключителното право върху

търговска марка и неговото ограничаване и изчерпване

 • Практиката на Съда на Европейските общности във връзка с дизайна на Общността

Издания 2009г.

Издания 2009г.
Марка и Дизайн на Общността - сборник статии, изследвания и анализи
Сборникът е издаден в изпълнение на Договора за техническо сътрудничество между Патентното ведомство на Република България и Ведомството за хармонизация на вътрешния пазар (OHIM) за 2009 г. и включва пет статии, обхващащи следните теми:

 • Практически аспекти на формалната експертиза и на експертизата по абсолютни основания на марка на Общността;
 • Марка на Общността - процедура по опозиция;
 • Използване на марката на Общността и доказване на използването в процедура по опозиция;
 • Протокол относно Мадридската спогодба за международна регистрация на марки и системата за закрила на марката на Общността;
 • Дизайн на Общността - основни теоретични и практически аспекти на закрилата.


Ръководство за системата на марката на Общността и борбата с нарушенията на изключителното право върху марки
Ръководството е издадено в изпълнение на Договора за техническо сътрусничество между Патентното ведомство на Република България и Ведомството за хармонизация на вътрешния пазар (OHIM) за 2009 г.
Автори: Мариана Цвяткова, директор "Правно осигуряване, международно правоприлагане и спорове"; Лидия Николова, старши експерт, дирекция "Марки и географски означения"; Наталия Бамбалова, главен експерт, дирекция "Правно осигуряване, международно правоприлагане и спорове"

icon phone icon mail icon Facebook Twitter YouTube LinkedIn
E-Services
Contact us 02/9701 321
services@bpo.bg