ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Академия

Академията на Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (СЕСИС) е създадена през май 2011 г. и обхваща всички учебни и образователни дейности, предназначени за служителите на СЕСИС, служителите на отделните ведомства за интелектуална собственост (ИС) в Европейския съюз (ЕС), потребители на СЕСИС, академичните среди и широката общественост.
Академията си партнира с различни международни институции, сред които е и Европейската патентна академия и Академията на Световната организация за интелектуална собственост (СОИС). Академията предлага различни семинари, сесии, уебинари и учебни курсове, чиято основна цел е споделянето и обмена на знания и опит в областта на интелектуалната собственост, като работи за развитието и кариерата на служителите на Службата. Непрекъснатото надграждане и усъвършенстване на знанията способстват за подобряването на производителността.
Академията е важна част от Европейската мрежа за търговски марки и дизайн. Посредством дейностите за обучение и споделяне на знания се създава възможността за обмен на полезна информация и опит между служители от национални и регионални служби по ИС не само от целия Европейски съюз, но и извън него.
Академията е разработила каталог за обучение с множество учебни материали – от обучение по базови теми в областта на ИС, до специфични и задълбочени курсове, обхващащи всички аспекти от регистрацията на марки и дизайн.
Академията има онлайн учебен портал.

icon phone icon mail icon Facebook Twitter YouTube LinkedIn
Е-Услуги
Контакт с нас 02/9701 321
services@bpo.bg