ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

EUIPO - Програма за сближаване на практиките

Общи комуникации CP13 – CP14 и материали за обучение във връзка с Обща комуникация CP3

Актуализации в Общи комуникации CP1 – CP5 и материали за обучение във връзка с Обща комуникация CP3

Днес, 13.07.2022 г., Патентно ведомство на Република България предоставя на своите потребители актуализирана версия на следните Общи комуникации:

Новата версия на Обща комуникация CP1 е консолидация на предишните Обща комуникация за приемливост на класификационните термини и Обща комуникация относно общите термини от заглавията на класовете по Ницска класификация с актуализирано съдържание. Новият CP2 включва преработено заглавие, актуализирано въведение и най-новата информация за практиките на националните ведомства по отношение на обхвата на закрила на заглавията на класовете от Ницска класификация.

Допълнителните материали за обучение CP3 са нов ресурс, който включва примери за илюстриране на принципите на общата практика, казуси и съответна съдебна практика на националните ведомства.

Актуализирани са и версиите на общи комуникации CP3, CP4 и CP5.

Програма за сближаване на практиките

Патентно Ведомство

Патентно ведомство на Република България и Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (СЕСИС) предоставят достъп на всички заинтересовани лица доразяснителни и обучителни материали във връзка с приетите и публикувани Общи практики CP8 – CP12 по Програмата за сближаване на практики (Convergence programme).

Целта на тази програма е постигане на обща европейска позиция по въпроси и практики във връзка с прилагането на разпоредбите в областта на марките и дизайните (заявяване и регистрация), по които съществуват национални различия. Програмата за сближаване се осъществява заедно с дейностите, обхванати от Фонда за сътрудничество за създаване на общи инструменти за индустриална собственост.

СР11: Нови видове марки: проверка на формалните изисквания и основанията за отказ

Днес - 14.04.2021 г., ведомствата за интелектуална собственост в Европейския съюз и Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (СЕСИС/EUIPO) публикуват едновременно на своите интернет страници - Общо съобщение относно общата практика във връзка с проект от Програмата за сближаване СР11: Нови видове марки: проверка на формалните изисквания и основанията за отказ

Службите за интелектуална собственост, обединени в Европейската мрежа за марки и дизайни, продължават да си сътрудничат в контекста на сближаването на практиките в областта на марките и дизайните. Те договориха допълнителен документ с обща практика в областта на марките с цел предоставяне на насоки относно проверката на формалните изисквания и основанията за отказ и/или недействителност за нови видове марки, а именно звукови марки, марки съдържащи движение, мултимедийни и холограмни марки, както и за новите начини за тяхното представяне.

Тази обща практика се оповестява публично посредством настоящото Общо съобщение с цел допълнително повишаване на прозрачността, правната сигурност и предвидимостта в интерес както на експертите, така и на потребителите.

Обхватът на настоящата обща практика е проверката на формалните изисквания и основанията за отказ и/или недействителност за нови видове марки, като се вземе предвид въздействието от премахването на изискването за графично представяне в Директива (ЕС) 2015/2436 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2015 г. за сближаване на законодателствата на държавите членки относно марките (Директива относно марките).

СР12: Доказателства в производствата по обжалване относно марки: подаване, структура и представяне на доказателства и третиране на поверителни доказателства

Днес - 31.03.2021 г., ведомствата за интелектуална собственост в Европейския съюз и Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (СЕСИС/EUIPO) публикуват едновременно на своите интернет страници - Общо съобщение относно общата практика във връзка с проект от Програмата за сближаване СР12: Доказателства в производствата по обжалване относно марки: подаване, структура и представяне на доказателства и третиране на поверителни доказателства

Службите за интелектуална собственост, обединени в Европейската мрежа за марки и дизайни, продължават да си сътрудничат в контекста на сближаването на практиките в областта на марките и дизайните. Те договориха допълнителен документ с Обща практика/Общи препоръки относно марките с цел да осигурят общи принципи относно доказателствата в производствата по обжалване с марки, и по-специално видовете, средствата, източниците и определянето на съответните дати на доказателствата, както и тяхната структура и представяне, и третирането на поверителни доказателства.

Тази обща практика се оповестява публично посредством настоящото Общо съобщение с цел допълнително повишаване на прозрачността, правната сигурност и предвидимостта в интерес както на експертите, така и на потребителите.

Този документ съдържа набор от насочващи необвързващи принципи по отношение на доказателствата в производствата по обжалване с марки. Разгледани са следните въпроси:
• видовете доказателства и тяхната допустимост на етап производство по обжалване;
• средствата и източниците на доказателства, включително тяхната автентичност, истинност и надеждност;
• установяване на релевантната дата на доказателството;
• начините за представяне на доказателства: структура и представяне, включително допустими формати, размер и обем, индекс на приложения и образци; и
• поверителност на доказателствата.

CP8: ОБЩО СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА МАРКА ПОД ФОРМА, РАЗЛИЧНА ОТ РЕГИСТРИРАНАТА

Днес - 15.10.2020 г., ведомствата за интелектуална собственост в Европейския съюз и Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (СЕСИС/EUIPO) публикуват едновременно на своите интернет страници - Общо съобщение относно общата практика във връзка с проект от Програмата за сближаване СР8: Използване на марка под форма, различна от регистрираната

Службите за интелектуална собственост, обединени в Европейската мрежа за марки и дизайни, продължават да си сътрудничат в контекста на програмата за сближаване. Сега те са постигнали съгласие относно допълнителна обща практика по отношение на употребата на марки под форма, различна от регистрираната, като целта е да се установят общи принципи за оценка на случаите, при които използването на марка под форма, различна от регистрираната, променя отличителния ѝ характер, както и да предоставят насоки в тази връзка.

Тази обща практика се оповестява публично посредством настоящото Общо съобщение с цел допълнително повишаване на прозрачността, правната сигурност и предвидимостта в интерес както на експертите, така и на потребителите.

Целта на общата практика е да обхване оценката на видовете промени в знака, които могат да настъпят, когато той се използва под форма, различна от регистрираната, а именно, когато дадени елементи са добавени, пропуснати или изменени или когато тези промени се появяват в комбинация.

Общо съобщение относно общата практика във връзка с проект от Програмата за сближаване СР8: Използване на марка под форма, различна от регистрираната

Продължава работата за сближаване на практиките в областта на търговските марки

Службата на ЕС за интелектуална собственост публикува третия проект на Общите практики CP11 „Нови видове марка: Разглеждане на формални изисквания и основания за отказ“ и CP12 „Доказателства в производства по спорове за марки“ след два успешни семинара за изготвяне на проекти за сближаване на практиките през май 2020г.

Семинарите се проведоха във виртуална среда, като СЕСИС координира множество връзки между членовете на Работната група и екипите по проекта.

По време на сесиите членовете на Работните групи за всеки проект адресираха отзивите на заинтересованите страни от вторите консултации и включиха изменения в документите на общите практики.

В резултат на съвместните усилия на Работните групи, националните офиси, асоциациите на потребителите и апелативните органи към СЕСИС, бяха публикувани окончателните проекти. И двете общи практики са предоставени на английски език на www.euipn.org за окончателен преглед от всички заинтересовани страни, преди да бъдат предадени на Разширената работна група на всеки проект през септември 2020 г .:

CP11: Нови видове марки: Разглеждане на формални изисквания и основания за отказ и недействителност

CP12: Доказателства в производството по обжалване на марка

СЕСИС очаква коментарите на заинтересованите лица, които трябва да бъдат адресирани до CommonPractices@euipo.europa.eu до понеделник, 6 юли 2020 г., чрез следните формуляри за потвърждение:

CP11 формуляр за потвърждение

CP12 формуляр за потвърждение

Проектите CP11 и CP12 са част от европейските проекти за сътрудничество, обединени под заглавието ECP4 „Споделени услуги и практики“, които имат за цел да подобрят и хармонизират европейската среда в областта на търговските марки в полза на потребителите.


Актуализации в Общо съобщение относно представянето на новите видове марки и преглед на форматите за тяхното представяне

Днес, 03.04.2020г., Патентно ведомство на Република България предоставя на своите потребители актуализираната версия на Общата комуникация за представянето на новите видове марки.
В нея те ще могат да намерят структурирана информация относно видовете марки, техните определения и начините за представяне, както промените, направени от ведомствата за интелектуална собственост на Унгария, Франция, Ирландия, Латвия и Полша след последната публикация през 2019 година.


СР9: Отличителност на обемни марки, съдържащи словни и/или фигуративни елементи, когато формата сама по себе си е неотличителна

Днес - 01.04.2020 г., ведомствата за интелектуална собственост в Европейския съюз и Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (СЕСИС/EUIPO) публикуват едновременно на своите интернет страници - Общо съобщение относно общата практика във връзка с проект от Програмата за сближаване СР9: Отличителност на обемни марки, съдържащи словни и/или фигуративни елементи, когато формата сама по себе си е неотличителна.

Общото съобщение и приложените към него Принципи на общата практика представляват препоръка към ведомствата за интелектуална собственост, потребителските асоциации, заявителите и представителите. Документите са общодостъпни и предоставят ясно и изчерпателно разяснение на принципите, на които се основава общата практика. Тези принципи ще изпълняват функцията на насоки, за да се гарантира, че различните ведомства ще достигат до сходно и предвидимо заключение, когато разглеждат едни и същи основания за отказ.


СР10: Критерии за оценка на оповестяването на дизайни в интернет

Днес - 01.04.2020 г., ведомствата за интелектуална собственост в Европейския съюз и Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (СЕСИС/EUIPO) публикуват едновременно на своите интернет страници Общо съобщение относно общата практика във връзка с проект от Програмата за сближаване СР10: Критерии за оценка на оповестяването на дизайни в интернет.

Общото съобщение и приложените към него Принципи на общата практика представляват препоръка към ведомствата за интелектуална собственост, потребителските асоциации, заявителите и представителите. Документите са общодостъпни и предоставят ясно и изчерпателно разяснение на принципите, на които се основава общата практика. Тези принципи ще изпълняват функцията на насоки, за да се гарантира, че различните ведомства ще достигат до сходно и предвидимо заключение, когато разглеждат едни и същи основания за отказ.


Актуализации в Общо съобщение относно представянето на новите видове марки и Преглед на форматите за тяхното представяне

Патентно ведомство на Република България представя на вниманието на всички заинтересовани потребители текста на Общото съобщение относно представянето на новите видове марки с промените, настъпили в практиката на националните ведомства на Дания, Испания и Португалия. Ведомствата на Австрия, Чехия, Дания, Естония, Франция, Унгария, Италия, Португалия и Швеция са заявили промени във форматите, които се допускат при заявяване на новите видове марки.

Предишната актуализация на текста и допустимите формати за новите видове марки беше направена на 03 декември 2018 г.


26.09.2016 г.

Общото съобщение относно въвеждането на решението IP Translator v. 1.3. към 24 септември 2016

Предвид влизането в сила на Регламент на ЕС 2015/2424 на ЕП и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) 207/2009 на Съвета относно марката на Общността Патентното ведомство и ведомствата на другите държави членки на ЕС публикуват нова версия на Общото съобщение относно въвеждането на решението IP Translator.
Актуализираната версия на съобщението отразява промените в тълкуването на обхвата на закрила на марките на ЕС от Ведомството на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO) в съответствие с новите чл. 28 (5) и 28 (8) от Регламент (ЕО) 207/2009 и предвид изтичането на 24.09.2016 г. на срока, в който притежателите на марки на ЕС можеха да посочат ясно, точно и еднозначно стоките и услугите, за които се търси закрила с регистрацията на марката и които не са обхванати от буквалния смисъл на означенията на заглавията на класовете.


CP6: Хармонизиране на практиките относно графичното представяне на дизайните

Днес - 04.06.2016 г. - в резултат на съвместната си работа по проекта CP6: Хармонизиране на практиките относно графичното представяне на дизайните, EUIPO и националните ведомства за индустриална собственост в Европейския съюз се договориха относно обща практика по отношение на визуалните означения за “Disclaim” и различни видове изгледи и начините запредставянена дизайни на неутрален фон. В допълнение към това в настоящия документ сададенипрепоръки към заявителите как най-добре дапредставятдизайните си. Направен е преглед на стандартите на Ведомствата за качеството на заявяване на дизайни, получени по електронен път и на хартия.Общата практика се оповестява публично посредством Общо съобщение с цел допълнително увеличаване на прозрачността, правната сигурност и предвидимостта в полза както на експертите, така и на потребителите. Този документ представлява препоръкакактоза ведомствата за индустриална собственост, така и за потребителски асоциации, заявители, опоненти и представители относно общата практика.

Общото съобщение цели да предостави ясно и изчерпателно обяснение на принципите, на които се основава общата практика. Патентното ведомство ще прилага общата практика за заявки, подадени след 14.07.2016 г.


04.01.2016 г.

CP2 общата практика относно общите термини от заглавията на класовете по класификацията от Ница v 1.2

От 1 януари 2016 г. е в сила новата версия на десетата редакция на Международната класификация на стоките и услугите (Ницска класификация) за целите на регистрацията на марките, включваща редица промени в списъка на стоките и услугите и в обяснителните бележки. Поради отпадане на някои от общите термини, определени за неприемливи за целите на класиране от заглавията на класове 6, 14, 16, 17, 18 и 20, Патентното Ведомство публикува актуална версия на Общото съобщение от 20/02/2014 г. относно общата практика относно общите термини от заглавията на класовете.


CP3: Отличителност — комбинирани марки, съдържащи описателни/неотличителни думи

Днес - 02.10.2015 г., националните ведомства за интелектуална собственост в Европейския съюз и Ведомството за хармонизация на вътрешния пазар (търговски марки и дизайни) (OHIM) публикуват едновременно на своите интернет страници Общо съобщение относно общата практика във връзка с отличителността на комбинирани марки, съдържащи описателни/ неотличителни словни елементи.

Този документ е посветен на новата обща практика по третия проект от Програмата за сближаване CP3: Отличителност — комбинирани марки, съдържащи описателни/неотличителни думи. Целта на проекта е сближаване на подхода на различните ведомства в ЕС относно случаите, в които комбинирана марка, съдържаща чисто описателни/ неотличителни словни елементи, преминава успешно експертизата за абсолютни основания, тъй като фигуративният елемент ѝ придава отличителен характер в достатъчна степен.

Общото съобщение и приложените към него Принципи на общата практика представляват препоръка към ведомствата за интелектуална собственост, потребителските асоциации, заявителите и представителите относно общата практика за случаите на комбинирани марка с описателни и/или неотличителни думи. Документите са общодостъпни и предоставят ясно и изчерпателно разяснение на принципите, на които се основава общата практика. Тези принципи ще изпълняват функцията на насоки, за да се гарантира, че различните ведомства ще достигат до сходно и предвидимо заключение, когато разглеждат едни и същи основания за отказ.


CP5: Относителни основания – вероятност за объркване (Влияние на неотличителни/слаби елементи)

Днес - 02.10.2014 г. – в резултат на съвместната си работа по проекта CP5: Относителни основания – вероятност за объркване (Влияние на неотличителни/слаби елементи) OHIM и националните ведомства за марки в Европейския съюз се договориха относно обща практика по отношение на влиянието на неотличителните/слаби елементи в състава на марките при преценяване на вероятността за объркване (относителни основания). Общата практика се оповестява публично посредством Общо съобщение с цел допълнително увеличаване на прозрачността, правната сигурност и предвидимостта в полза както на експертите, така и на потребителите. Този документ представлява препоръка за ведомствата за индустриална собственост, както и за потребителски асоциации, заявители, опоненти и представители относно общата практика във връзка с неотличителните/слаби елементи на марките за целите на преценяването на вероятността за объркване, като се приема, че стоките и/или услугите на сравняваните марки са идентични. Общото съобщение цели да предостави ясно и изчерпателно обяснение на принципите, на които се основава общата практика. Предвижда се тези принципи (представени в Приложение I към Общото съобщение) да обхванат болшинството от случаите. Тъй като вероятността за объркване трябва да се оценява поотделно във всеки конкретен случай, общите принципи служат като насока, за да се гарантира, че различните ведомства достигат до сходни заключения, когато се разглеждат едни и същи марки и основания.


CP4: Обхват на закрила на черно-белите марки

Днес – 15.04.2014 г. - в рамките на Програмата за сближаване на практиките (Convergence Programme) и в резултат на съвместна работа по един от проектите на програмата – CP4: Обхват на закрила на черно-белите марки OHIM и националните ведомства за марки в Европейския съюз се договориха относно обща практика по отношение на марките в черно-бялата и/или сивата гама. Общата практика е приета с цел допълнително увеличаване на прозрачността, правната сигурност и предвидимостта в полза както на потребителите, така и на експертите. Целта на проекта е сближаването на различните практики по отношение на марките в черно-бялата и/или сивата гама, що се отнася до приоритет, относителни основания за отказ и реално използване на марката.

В резултат на работата по проекта и постигнатото съгласие, OHIM и националните ведомства публикуват на своите интернет страници Общо съобщение относно въвеждането на общата практика. Това съобщение има за цел да предостави информация относно обхвата на проекта, и конкретни данни за въвеждането на общата практика в прилагащите я ведомства. Подробна информация за принципите на общата практика се съдържа в приложението на Общото съобщение.


Актуализация на Общи съобщения във връзка със сближаване на практиките

От днес, 20.02.2014 г., Патентно ведомство на Република България ще започне прилагането на новата практика съгласно Общото съобщение от 20.11.2013 г., в което е посочено, че 11 термина от заглавията (хедингите) на класовете на Международната класификация на стоките и услугите (Ницска класификация) са определени за недостатъчно ясни и точни, за да могат еднозначно да определят обхвата на закрила на марката. Тази практика няма да засяга заявки, подадени преди 20.02.2014 г.

Заявителите трябва да имат предвид, че ако в заявката си посочат някои от тези 11 термина, при извършване на формална експертиза, те ще получат указание за допълнителното уточняване и прецизиране, съгласно списъка на стоките и услугите от хармонизираната база – ТМ Class http://oami.europa.eu/ec2 Това няма да се отнася до случаите, в които заявителят е посочил заглавието на класа и е декларирал желанието си да получи закрила за всички стоки или услуги от азбучния списък от съответния клас.
Във връзка с новата практика, когато заявителят е декларирал желанието си да получи закрила за всички стоки или услуги от азбучния списък, заглавията на класовете няма да фигурират в списъка на стоките и/или услугите, за които марката ще получи закрила (каквато е досегашната практика). Патентното ведомство ще включва служебно в заявката само стоките и/или услугите от азбучния списък на съответния клас.
В тази връзка уведомяваме заявителите, че Патентното ведомство публикува трета CP1 Обща комуникация за единната нова практика относно приемливостта на класификационните термини. Публикуваният документ съдържа указания, които ще бъдат в помощ при определяне на термини за достатъчно ясни и точни с цел еднозначно определяне обхвата на закрила на марката.
Едновременно с третата Обща комуникация публикуваме и актуализираните версии на Общото съобщение относно въвеждането на IP Translator, в което е отразена промяната в практиката на Финландия, както и на Общо съобщение за единната практика относно общите термини от заглавията на класовете, в което са посочени и датите, от които ведомствата на държавите членки и OHIM ще прилагат новата практика по отношение на приемливостта на общите термини от заглавията на класовете.


20.11.2013 г.

Общо съобщение относно CP2 общата практика относно общите термини от заглавията на класовете по класификацията от Ницската класификация v. 1.0

В светлината на решение по дело С-307/10 IP Translator" относно тълкуването на Директива 2008/95 във връзка с използването на общите термини от заглавията на класовете на Ницската класификация на стоките и услугите, OHIM и националните ведомства извършиха преглед на всички общи термини от заглавията на класовете за определяне на тяхната яснота и точност. В резултат на този преглед, OHIM и националните ведомства публикуват на своите интернет страници Общо съобщение, в което от всички термини в заглавията на класовете, 11 термина са определени като неясни и неточни и няма да бъдат приемани в заявки за регистрация на марки без допълнително уточняване. В съобщението са посочени основанията, поради което тези термини са приети за неприемливи, за неясни и неточни, за да определят обхвата на закрила на заявената марка. Практическото приложение на настоящето съобщение ще се осъществи в срок от 3 месеца от дата на публикуване на настоящето общо съобщение, като в изключителни случаи този срок може да бъде удължен с още 3 месеца. Постигнато бе и съгласие, че промяна в списъка на стоките и услугите на регистрираните марки, съдържащи посочените 11 неясни и неточни термина, преди прилагане на посочената практика, няма да бъде извършвана. Едновременно с настоящата публикация е извършена публикация и на актуалната версия на Общото съобщение, която отразява промяна в практиката на OHIM и информация относно практиката на Хърватия.


07.05.2013 г.

Общо съобщение относно въвеждането в практиката на решението по дело C-307/10 „IP Translator“ v. 1.0

След публикацията на решението по дело C-307/10 „IP Translator“ OHIM и националните ведомства по индустриална собственост на страните - членки на ЕС обсъдиха тълкуването на обхвата на закрила на заглавията на класовете от Ницската класификация на множество срещи. В резултат на обсъжданията OHIM и националните ведомства публикуват на своите интернет страници Общо съобщение относно въвеждането в практиката на решението по дело C-307/10 „IP Translator“.
Това съобщение има за цел да предостави информация относно тълкуването, което прави всяко едно от ведомствата на ЕС, на обхвата на закрила на националните марки и на марките на Общността, съдържащи общите термини от заглавията на един или повече класове, заявени преди и след решението. Подробна информация за това се съдържа в шестте приложения на Общото съобщение.Програмата за сближаване на практиките (Convergence Programme) стартира през 2011 г. Нейната основна цел е да унифицира някои съществени аспекти, засягащи практически въпроси в процеса на регистрация на търговските марки. Темите, които са избрани да бъдат разработени като проекти, отговарят на три основни критерии: промяната на практиката по тези теми да не изисква промяна на законодателството; ползата за потребителите да е съществена и проектите да могат да се изпълнят в обозрим период от време (планът е за 2 години).
Към настоящия момент в изпълнение са пет проекта по програмата:
1. Хармонизиране на класификацията на стоките и услугите за целите на регистрация на търговските марки
2. Постигане на общо тълкуване на заглавията на класовете по Ницската класификация
3. Абсолютни основания за отказ на марки, съдържащи образни елементи
4. Обхват на защитата по отношение на другите цветове при черно-белите марки
5. Как да разглеждаме неотличителните елементи на марките в контекста на относителните основания за отказ
Работата по първия проект вече е приключила, но той продължава да се осъвременява с данни. Вторият проект е в процес на развитие. През месец февруари 2012 г. бяха стартирани останалите три пакета. Патентно ведомство на Република България участва и в петте проекта по програмата.
Основната цел на всички проекти е създаване на обща практика в националните ведомства на всички страни - членки на ЕС и EUIPO, което да улесни ползвателите и да засили правната сигурност на решенията на ведомствата. Резултатът, който се очаква от проектите, е създаване на методически указания по отделните теми, които да бъдат прилагани във всички ведомства по търговски марки на ЕС.
Ползата за потребителите ще бъде по-ефективният и ефикасен достъп до националните и регионални системи за закрила на марки, намаляване на разходите вследствие на кохерентността на практиките, както и редуциране на различното третиране на сходни случаи в различните национални ведомства. С установяването на обща практика решението за регистрация на марка в една или друга страна ще се взима изключително на база на стратегическото планиране на заявителя, а не с оглед на различията в практиката на отделните ведомства.
Предложенията за решения по отделните проекти ще бъдат подложени на гласуване на срещите на Административния Борд и Бюджетния Комитет, след което ще се пристъпи към въвеждането на общите принципи в практиката.

icon phone icon mail icon Facebook Twitter YouTube LinkedIn
Е-Услуги
Контакт с нас 02/9701 321
services@bpo.bg