ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

EUIPO - Фонд за сътрудничество

13 февруари 2013
В брой 7 на електронния новинарски бюлетин на ОНІМ IP C&C/cooperate and converge/, който се изготвя и разпространява в подкрепа на дейността по развитие на европейската мрежа съгласно Стратегическия план на ОНІМ, е публикуван обзор на извършеното по проектите от Фонда за сътрудничество и Програмата за сближаване на практиките през 2012 г.
В рубриката за националните ведомства по интелектуална собственост и сътрудничеството им с ОНІМ е публикуван очерк за постиженията в Патентното ведомство през 2012 г.
Отзивите за работата на българския служител, командирован от февруари същата година като ръководител на проекти на ОНІМ в Патентното ведомство, и на ведомството са изключително положителни, което отново поставя страната ни начело по прилагане на редица инструменти на Фонда за сътрудничество.

Решение за създаване на специален Фонд за сътрудничество между OHIM и националните ведомства по индустриална собственост на страните членки на ЕС е взето през м. септември 2008 г. с цел изпълнение на проекти, които да подобрят и модернизират работата на националните ведомства и за създаване на една европейска система за марки и дизайн на високо ниво.
Целите на Фонда са обединени в 3 посоки:
- модернизиране и опростяване на националните системи за марки и дизайни чрез он-лайн услуги с оглед предоставяне на ефективни и ефикасни услуги за потребителите, които ще подобрят качеството на провежданите процедури и улесняване на контактите с потребителите на системите;
- инициативи за хармонизиране на системите по марки и дизайни;
- подпомагане на националните ведомства за популяризиране и прилагане на правата върху марки и дизайни.
Принципите на функциониране на Фонда са автономност, сътрудничество, солидарност, съфинансиране, прозрачност.
Програмата на Фонда е систематизирана в 23 проекта, групирани в 4 категории: проекти за хармонизиране на практики, проекти по създаване на електронни услуги, проекти в областта на информационни услуги за потребителите и дейности за улесняване прилагането на правата върху марки и дизайни.
Към момента са стартирани следните проекти:
1. Създаване на функция на TMView за търсене по изображение
2. Създаване и хармонизиране на бази данни за старшинство
3. Хармонизиран качествен стандарт за марки и дизайни
4. Designview – Съвместен информационен инструмент за дизайни
5. Съвместен инструмент за сходство на стоки и услуги на марки
6. Съвместен инструмент за подпомагане на експерти
7. TM-XML стандарт и Архитектурна дефиниция
8. Съвместен инструмент за електронни познания за марки и дизайни
9. Хармонизирано проучване на удовлетвореността на потребителите
10.Съвместен портал за бази данни
11. Електронно заявяване за марки
12. Съвместен инструмент за call-център между OHIM и националните ведомства за информация относно марки и дизайни
13. Мултимодулна база данни (информация за марки, дизайни и притежатели на марки и дизайни), подпомагаща митнически дейности
14. Хармонизиран стандарт за събиране на информация за фалшифицирани стоки
15. Хармонизирана методология за прогнозиране по отношение на марки и дизайни
16. Софтуерен пакет, обединяващ проектите: Електронно заявяване за дизайни, Електронна опозиция за марки, Електронно заличаване за марки и дизайни, Електронна регистрация за марки и дизайни, Електронно плащане за марки и дизайни, Back Office за марки и дизайни
На националните ведомства и потребителските асоциации е предоставена възможност да посочат техни служители, които да се включат в работните групи по разработването на проектите, както и възможност за имплементиране на разработените решения/резултати от проектите.
От българското Патентно ведомство са избрани експерти за участие в Работните групи на следните проекти:
1. Създаване и хармонизиране на бази данни за старшинство
2. Съвместен инструмент за сходство на стоки и услуги на марки
3. Съвместен инструмент за подпомагане на експерти
4. Съвместен инструмент за електронни познания за марки и дизайни
5. Хармонизирано проучване на удовлетвореността на потребителите

  

Патентното ведомство на Република България е декларирало намерение за имплементиране на разработените решения/резултати от следните проекти по години, както следва:

2012 г.
Създаване и хармонизиране на бази данни за старшинство
Хармонизирано проучване на удовлетвореността на потребителите.

2013 г.
Designview – съвместен информационен инструмент за дизайни
Електронно заявяване за марки

2014 г.
Съвместен инструмент за сходство на стоки и услуги на марки
Съвместен инструмент за подпомагане на експерти
Съвместен инструмент за електронни познания за марки и дизайни
Мултимодулна база данни (информация за марки, дизайни и притежатели на марки и дизайни), подпомагаща митнически дейности

2015 г.
Софтуерен пакет

Бюлетин на OHIM за програмите за сътрудничество с националните ведомства

icon phone icon mail icon Facebook Twitter YouTube LinkedIn
Е-Услуги
Контакт с нас 02/9701 321
services@bpo.bg