ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Съобщения

3 юни 2022

С Постановление № 102 на Министерски съвет от 30 май 2022 г., обн., ДВ, бр. 41 от 03.06.2022 г., е отменена Наредбата за представителите по индустриална собственост (Обн., ДВ, бр. 64 от 2017 г.). Със същото ПМС е отменено и Постановление № 161 на Министерския съвет от 4 август 2017 г., с което наредбата е приета.

Въведената в Закона за патентите и регистрацията на полезните модели цялостна уредба в Глава осма „б“ – „Представители по индустриална собственост“ на представителите по индустриална собственост и техните дружества и съдружия изключва приложението на Наредбата за представителите по индустриална собственост.

С приемането на ПМС № 102 от 30.05.2022 г. се цели предотвратяването на възможността за противоречиво тълкуване на действащата нормативна уредба, свързана с правната регламентация на дейността на представителите по индустриална собственост и е постигнато съответствие с чл. 15, ал. 1 от Закона за нормативните актове.

3 септември 2018

Уважаеми потребители,
Във връзка с ограничения брой пощенски кутии в регистратурата на Патентно ведомство на Република България, както и невъзможността на ведомството да осигури кутии за всички желаещи, и с оглед недопускане поставянето на представителите по индустриална собственост в неравностойно положение при упражняването на правата им, на основание Заповед № 434 от 03.09.2018 г. на председателя на Патентно ведомство на Република България, считано от 10-ти септември 2018г. се преустановява ползването на пощенски кутии в регистратурата на ведомството.

Считано от 03.09.2018 г. кореспонденцията, която се намира в пощенските кутии незабавно се изпраща на адресатите на посочения от тях адрес за кореспонденция, а в случай че няма такъв, на адреса посочен в Регистъра на представителите по индустриална собственост, респ. търговския регистър.


8 август 2017

ПРИЕТА Е НАРЕДБА ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ ПО ИНДУСТРИАЛНА СОБСТВЕНОСТ

В Държавен вестник бр. 64 от 08.08.2017 г. бе обнародвано Постановление на Министерски съвет № 161 от 4 август 2017 г., с което се отменя старата и се приема нова Наредба за представителите по индустриална собственост.

С обнародвания акт за първи път се урежда професията на представителите по индустриална собственост като „регулирана“ по смисъла на Закона за признаване на професионалните квалификации и се предвижда възможност за трайно, временно или еднократно упражняване на професията в България от лица, придобили правото да упражняват професията „представител“ в друга държава – членка на Европейския съюз, или в държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или в Конфедерация Швейцария. С това националната уредба на дейността на представителите по индустриална собственост се привежда в съответствие с правото на Европейския съюз, по-конкретно с чл. 49 и чл. 56 от Договора за функционирането на Европейския съюз, както и с разпоредбите на Директива 2006/123/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно услугите на вътрешния пазар и Директива 2005/36/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно признаването на професионалните квалификации.

Новата наредба регламентира за първи път и правото на представителите по индустриална собственост да упражняват професията в съдружие, като за целта се предвижда и създаването на специален регистър на съдружията на представителите, който ще бъде публичен и ще се публикува на интернет страницата на Патентното ведомство.

Постановлението на Министерски съвет влиза в сила един месец след обнародването му в „Държавен вестник“.


27 март 2017

Подбор на кандидати за предварителния изпит за европейски патентни представители

Европейското патентно ведомство /ЕПВ/ и Патентно ведомство на Република България в изпълнение на проекта за подкрепа на кандидатите за Европейския квалификационен изпит - EQE за европейски патентни представители (Candidate Support Project – CSP) и професията „европейски патентен представител”, организират подбор на национално ниво на кандидати за подготвителни курсове за полагане на изпит за европейски патентен представител.

Проектът се осъществява в рамките на пътната карта за сътрудничество с държавите членки на Европейската патентна организация /ЕПО/ за 2015-2018г. и за утвърждаване ролята на националните институции за интелектуална собственост в развитието на националната инфраструктура от професионални представители по индустриална собственост.

В проекта участва и Институтът на професионалните представители пред Европейското патентно ведомство (epi). С преподаватели участват Центърът за международни изследвания на интелектуалната собственост (CEIPI) и Delta Patents.
Кандидатурите за подготвителни курсове ще бъдат разглеждани от национална комисия.
Кандидатите ще бъдат оценявани въз основа на тяхната квалификация, опит и мотивация за полагане на изпит за европейски патентни представители.

Одобрените от Комисията кандидати ще бъдат допуснати до следващия етап от подбора, който ще се осъществи от ЕПВ въз основа на препоръките от националното ведомство за индустриална собственост, одобрението на Изпълнителния секретариат за EQE и критериите, посочени в Пътната карта за сътрудничество на ЕПО с държавите членки. С всеки от допуснатите кандидати е възможно да бъде проведено 5-10 минутно интервю на английски език по телефона с член на Комисията по професионално образование на epi.

Документите за участие в стартиращия през 2017г. проект за подготовка на кандидатите за предварителния изпит EQE2018, се подават в Патентното ведомство на Република България до 12 май 2017г., понеделник.
Документите следва да бъдат изпратени по електронна поща или факс на:
е-mail: rnikolova@bpo.bg
Факс: 02/873 5258
за Проект CSP-EQE.

Внимание! Необходимо условие за приемането на кандидатурите е кандидатите да са предварително успешно регистрирани чрез портала на EQE за полагане през 2018г. на предварителния изпит.
Сроковете за регистрация за този изпит са 3 април – 2 юни 2017г.
Пълна информация относно регистрацията е публикувана на сайта на ЕПВ и в Официалния бюлетин на ЕПВ.
Повече информация за проекта можете да намерите в поканата за участие, както и на уеб страницата на Европейската патентна академия и тази на epi.


ЕПО и epi проучват потребностите от обучение на патентните професионалисти

Европейската патентна организация /ЕПО/ и Институтът на професионалните представители пред ЕПО - epi публикуваха анкета за проучване потребностите от обучение на европейските патентни представители. Анкетата е анонимна. Крайният срок за изпращането й е 27 март т.г.


Проект на ЕПВ за подготовка на европейски патентни представители от България

Европейското патентно ведомство /ЕПВ/ и Патентно ведомство на Република България в изпълнение на проекта в рамките на пътната карта за сътрудничество със страните-членки на Европейската патентна организация /ЕПО/ за 2015-2018г. и в подкрепа на кандидатите за Европейския квалификационен изпит - EQE за европейски патентни представители (Candidate Support Project – CSP) и професията „европейски патентен представител” организират селекция на национално ниво на кандидати за подготвителни курсове за полагане на изпит за европейски патентен представител.
В проекта участва и Институтът на професионалните представители пред Европейското патентно ведомство (epi).

Кандидатите ще бъдат оценявани от Комисия, която включва представители на Патентното ведомство, член на Комитета за професионално обучение към epi и други специалисти от областта.

Комисията ще оценява експертните познания, мотивацията и потребностите на кандидатите за Европейския квалификационен изпит за европейски патентни представители.

Допуснатите кандидати от българската Комисия подлежат след това на втора селекция, която ще се осъществи от ЕПВ въз основа на препоръките от националното ведомство за индустриална собственост, одобрението на Изпълнителния секретариат за EQE и критериите, посочени в Пътната карта за сътрудничество на ЕПО с държавите - членки.
С всеки от допуснатите кандидати е възможно да бъде проведено 5-10 минутно интервю на английски език по телефона с член на Комитета по професионално образование на epi.

Срокът за подаване на документи в българското Патентно ведомство за стартиращия през 2016г. проект в подготовка на предварителния изпит за EQE 2016, е 23 май 2016г., понеделник.
Документите изпращайте за предпочитане по е-мейл или факс на:
e-mail: rnikolova@bpo.bg
факс: 02/870 83 25
за Проект CSP-EQE.

Внимание! Необходимо предварително условие за участие в проекта е кандидатите да са се регистрирали успешно за полагане през 2017г. на предварителния изпит за EQE.
Повече подробности относно регистрацията ще намерите на сайта на ЕПВ и в Официалния бюлетин на ЕПВ.
Сроковете за регистрация за този изпит са 1 април – 2 юни 2016г.

Повече информация за проекта можете да намерите в:


ОНІМ организира уебинар за новия Регламент за марките на ЕС

Академията на Ведомството за хармонизация на вътрешния пазар - ОНІМ организира на 2 февруари 2016г. от 12.30 до 14.30 ч.(наше време) уебинар за подготовка на потребителите за новия Регламент за марките на ЕС, който ще влезе в сила на 23 март 2016г.

Темата на уебинара е „Въпроси и отговори за новия Регламент за марките на ЕС: Промени, които влизат в сила 90 дни след публикацията му”.

Целева група са представители на ведомствата по интелектуална собственост, потребителски асоциации, представители по ИС, граждани.

Потребителите се приканват да изпращат въпросите си до 27 януари. На изпратените преди събитието въпроси по време на излъчването ще бъдат осигурени отговори от експерти на ОНІМ, като ще бъдат покрити теми като Абсолютни основания, Относителни основания, Процедури, Регистърът, Стоки и услуги, Жалби, както и съдържанието на новия Регламент само по себе си.
Припомняме, че от 23 март 2016г., 90 дни след влизането в сила на публикувания нов Регламент, ОНІМ ще стане известна като Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO), а марката на Общността ще бъде преименувана на марка на Европейския съюз.


ЕПВ удължи срока за кандидатстване по проекта CSP

Европейското патентно ведомство /ЕПВ/ съобщи, че удължава сорка за подаване на документи в националните ведомства за индустриална собственост за стартиращия през 2015г. проект CSP (Candidate Support Project) в подготовка на предварителния изпит за Европейския квалификационен изпит EQE 2016 за европейски патентни представители. Новият срок е 2 юни 2015г., петък.


12 май 2015

Новости от ЕПВ при подготовката на кандидати за европейски патентни представители

Европейското патентно ведомство /ЕПВ/ в подкрепа на кандидатите за Европейския квалификационен изпит - EQE за европейски патентни представители, които не отговарят на условията за кандидатстване по проекта CSP (Candidate Support Project), може да осигури материали за подготовката за EQE, както следва:
• Европейската патентна конвенция (ЕПК);
• ЕПК с коментари от Дирк Висер;
• Договор за патентно коопериране с кръстосани препратки от Сиз Мълдер.

На тези от посочените кандидати, които са регистрирани за предварителния изпит за EQE през 2016г., ЕПВ може да предостави свободен достъп до онлайн услугата си „EQE”, която нормално струва 350 евро.

Подкрепата ще бъде предоставяна от ЕПВ след индивидуално разглеждане на всеки случай, а заинтересованите кандидати трябва да подадат молба в националните си ведомства по индустриална собственост по е-мейл, като укажат, че молят за разширена подкрепа за EQE - кандидати

Електронните молби може да изпращате по е-мейл на: rnikolova@bpo.bg
за Разширена подкрепа – EQE кандидати.

Внимание! Необходимо предварително условие за кандидатстване е успешната регистрация за полагане през 2016г. на предварителния изпит за EQE.
Повече подробности относно регистрацията ще намерите на сайта на ЕПВ и в Официалния бюлетин на ЕПВ.


4 май 2015

Проект на ЕПВ за подготовка на европейски патентни представители от България

Европейското патентно ведомство /ЕПВ/ и Патентно ведомство на Република България в изпълнение на проекта в рамките на пътната карта за сътрудничество със страните-членки на Европейската патентна организация /ЕПО/ за 2012-2015г. и в подкрепа на кандидатите за Европейския квалификационен изпит - EQE за европейски патентни представители (Candidate Support Project – CSP) и професията „европейски патентен представител” организират селекция на национално ниво на кандидати за подготвителни курсове за полагане на изпит за европейски патентен представител.

В проекта участва и Институтът на професионалните представители пред Европейското патентно ведомство (epi).

Кандидатите ще бъдат оценявани от Комисия, която включва представители на Патентното ведомство, член на Комитета за професионално обучение към epi и други специалисти от областта.

Комисията ще оценява експертните познания, мотивацията и потребностите на кандидатите за Европейския квалификационен изпит за европейски патентни представители.

Допуснатите кандидати от българската Комисия подлежат след това на втора селекция, която ще се осъществи от ЕПВ въз основа на препоръките от националното ведомство за индустриална собственост, одобрението на Изпълнителния секретариат за EQE и критериите, посочени в Пътната карта за сътрудничество на ЕПО с държавите - членки.
С всеки от допуснатите кандидати ще бъде проведено 5-10 минутно интервю на английски език по телефона с член на Комитета по професионално образование на epi.

Срокът за подаване на документи в българското Патентно ведомство за стартиращия през 2015г. проект в подготовка на предварителния изпит за EQE 2016, е 29 май 2015г., петък.
Документите изпращайте за предпочитане по е-мейл или факс на:
Е-mail: rnikolova@bpo.bg
Факс: 02/70 83 25
за Проект CSP-EQE.

Внимание! Необходимо предварително условие за участие в проекта е кандидатите да са се регистрирали успешно за полагане през 2016г. на предварителния изпит за EQE. Повече подробности относно регистрацията ще намерите на сайта на ЕПВ.


08 май 2014

Проект на ЕПВ за подготовка на европейски патентни представители от България

Европейското патентно ведомство /ЕПВ/ и Патентно ведомство на Република България в изпълнение на проекта в рамките на пътната карта за сътрудничество със страните-членки на Европейската патентна организация /ЕПО/ за 2012-2015г. и в подкрепа на кандидатите за Европейския квалификационен изпит - EQE за европейски патентни представители (Candidate Support Project – CSP) и професията „европейски патентен представител” организират селекция на национално ниво на кандидати за подготвителни курсове за полагане на изпит за европейски патентен представител.

В проекта участва и Институтът на професионалните представители пред Европейското патентно ведомство (epi).

Кандидатите ще бъдат оценявани от Комисия, която ще включва представители на Патентното ведомство, член на Комисията за професионално обучение към epi и други.
Комисията ще оценява експертните познания, мотивацията и потребностите на кандидатите за Европейския квалификационен изпит за европейски патентни представители.
Допуснатите кандидати от българската Комисия подлежат след това на втора селекция, която ще се осъществи от ЕПВ въз основа на препоръките от националното ведомство за индустриална собственост, одобрението на Изпълнителния секретариат за EQE и критериите, посочени в Пътната карта за сътрудничество на ЕПО с държавите - членки.
С всеки от допуснатите кандидати ще бъде проведено 5-10 минутно интервю на английски език по телефона с член на Комитета по професионално образование на epi.

Срокът за подаване на документи в българското Патентно ведомство за стартиращия през 2014г. проект в подготовка на предварителния изпит за EQE 2015, е 19 май 2014г., понеделник.

Документите изпращайте за предпочитане по е-мейл или факс на:
Е-mail: rnikolova@bpo.bg
Факс: 02/873–52-58
за Проект CSP-EQE.

Внимание! Необходимо предварително условие за участие в проекта е кандидатите да са се регистрирали успешно за полагане през 2015г. на предварителния изпит за EQE. Повече подробности относно регистрацията ще намерите на сайта на ЕПВ.


30 май 2013

Удължава се срокът за подаване на документи по проекта за подготовка на европейски патентни представители от България

Европейското патентно ведомство /ЕПВ/ съобщи, че се удължава срокът за подаване на документи в националните ведомства за индустриална собственост за стартиращия през 2013г. проект в подготовка на предварителния изпит за EQE 2014. Новият срок е 21 юни 2013г., петък.


14 май 2013

Проект на ЕПВ за подготовка на европейски патентни представители от България

Европейското патентно ведомство /ЕПВ/ и Патентно ведомство на Република България, в изпълнение на тригодишен проект в рамките на пътната карта за сътрудничество със страните - членки на Европейската патентна организация /ЕРО/ и в подкрепа на кандидатите за Европейския квалификационен изпит - EQE за европейски патентни представители (Candidate Support Project – CSP) и професията „европейски патентен представител”, организират селекция на национално ниво на кандидати за подготвителни курсове за полагане на изпит за европейски патентен представител.
В проекта участва и Институтът на професионалните представители пред Европейското патентно ведомство (epi).

Кандидатите ще бъдат оценявани от Комисия, която ще включва представители на Патентното ведомство, член на Комисията за професионално обучение към epi и други.
Комисията ще оценява експертните познания, мотивацията и нуждите на кандидатите за Европейския квалификационен изпит за европейски патентни представители.

Допуснатите кандидати от българската Комисия подлежат след това на втора селекция, която ще се осъществи от ЕПВ въз основа на препоръките от националното ведомство за индустриална собственост, одобрението на Изпълнителния секретариат за EQE и критериите, посочени в Пътната карта за сътрудничество на ЕРО с държавите - членки.
Срокът за подаване на документи в българското Патентно ведомство за стартиращия през 2013 г. проект в подготовка на предварителния изпит за EQE 2014, е 31 май 2013г., петък.

Документите изпращайте по е-мейл, факс или по пощата на:
е-mail: rnikolova@bpo.bg
Факс: 02–873–52-58
Адрес: Патентно ведомство на Република България, за Проект CSP-EQE, бул. „Г.М. Димитров” 52Б, 1040 София

Документите могат да бъдат подавани и директно в Европейското патентно ведомство в срок до 21 май 2013 г., като те ще бъдат препращани за мнение към националното ведомство за индустриална собственост.

Повече информация за проекта можете да намерите в:
EQE Candidate Support Project Invitation to participate, както и Формата за кандидатстване.


25 юни 2012

В брой 47 на Държавен вестник от 22.06.2012 г. е публикувано Постановление № 114 от 15 юни 2012 г. за изменение на Наредбата за представителите по индустриална собственост, приета с Постановление № 137 на Министерския съвет от 1993 г.


19 юни 2012

На основание заповед на председателя на Патентното ведомство е изработен проект на Закон за Камарата на представителите по индустриална собственост. На основание чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове публикуваме изготвения законопроект и мотивите към него за предложения и становища на заинтересованите лица.
Предложенията и становищата си можете да изпращате в срок до 16.07.2012 г. на електронна поща mradulova@bpo.com, в регистратурата или на пощенския адрес на Патентното ведомство.


23 май 2012

Обучение по устно производство в ЕПВ

Европейската патентна академия съобщава, че започна записването за обученията по устно производство /oral proceedings/ в ЕПВ.
Представителите по индустриална собственост, желаещи да усвоят практически опит при устното производство, могат да се запишат за участие в семинар, който ще бъде проведен три пъти през 2012 г. в Мюнхен, съответно на 12-13 юли, 6-7 септември и 15-16 ноември.
Подробности за плана на обучението и условията за участие на страницата на Европейската патентна академия.


24 април 2012

Семинари на ЕПА за кантори на ПИС

Европейската патентна академия организира поредица от семинари за обучение на канторите на представители по индустриална собственост.
Темите включват поглед отвътре на работата на Европейското патентно ведомство /ЕПВ/ - от издаването на патент и последващите процедури до действия пред ЕПВ като получаващо ведомство по РСТ.

• The EPO and the European Patent Gtant Procedure, 28-29 June 2012, Munich (German)
• The European patent grant and post-grant procedures and the EPO as PCT receiving Office (Advanced seminar), 18-19 October 2012, The Hague (English)
• The European patent grant and post-grant procedures and the EPO as PCT receiving Office" (Advanced seminar), 22-23 November 2012, Munich (English)


30 март 2011

Важно съобщение!

Във връзка със земетресението, сполетяло Япония на 11.03.2011 г., което оказа пагубно въздействие върху всички сфери от живота в страната, в свое писмо до председателя на Патентното Ведомство - Костадин Манев, президентът на Асоциацията на японските патентни представители се обръща с молба да се окаже съдействие на всички, които са свързани по някакъв начин със закрилата на правата върху интелектуалната собственост – заявители и/ или техни представители, за справяне с трудната ситуация, включително чрез удължаване на сроковете по процедурите.
В писмото се посочва също така, че Японското патентно ведомство вече се е обърнало към чуждите институции с молба да предприемат мерки за подпомагане на заявителите и/или техни представители, които, вследствие на катастрофалното бедствие, не са могли да спазят сроковете по процедурите или съдебните дела в областта на интелектуалната собственост.

icon phone icon mail icon Facebook Twitter YouTube LinkedIn
Е-Услуги
Контакт с нас 02/9701 321
services@bpo.bg