ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Изпит за ПИС

Изпит за кандидати за представители по индустриална собственост – 2022 г.

2ноември 2022 г.

Списък на кандидатите, които са преминали успешно устния изпит за представители по индустриална собственост в областта на изобретенията и полезните модели, можете да откриете в Протокол № 3/24.11.2022 г.

Списък на кандидатите, които са преминали успешно устния изпит за представители по индустриална собственост в областта на марките, географските означения и промишлените дизайни, можете да откриете в Протокол № 4/24.11.2022 г.

04.11.2022 г.

Устният изпит за представители по индустриална собственост (ПИС) в областта на изобретенията и полезните модели ще се проведе на 24.11.2022 г. от 10:00 ч. в сградата на Патентно ведомство, залата на етаж 7.

Окончателен списък на допуснати до устен изпит кандидати в областта на изобретенията и полезните модели, съгласно чл.19, ал.1 от Вътрешните правила за обучение и изпит за представители по индустриална собственост:

1. Светла Костадинова Манева.

Кандидатът следва да се подготви за устния изпит по конспект, утвърден от председателя на Патентното ведомство.

Устният изпит за представители по индустриална собственост (ПИС) в областта на марките, географските означения и промишлените дизайни ще се проведе на 24.11.2022 г. от 10:00 ч. в сградата на Патентно ведомство, залата на етаж 7.

Окончателен списък на допуснати до устен изпит кандидати в областта на марките, географските означения и промишлените дизайни, съгласно чл.19, ал.1 от Вътрешните правила за обучение и изпит за представители по индустриална собственост:

1. Ана Пламенова Кръстева;

2. Зорница Мирославова Димитрова;

3. Антоанета Величкова Търпанова;

4. Мария Емилова Станчева;

5. Гергана Александрова Александрова;

6. Татяна Йосифова Йосифова;

7. Силвана Добромирова Тонкова-Петкова;

8. Светла Костадинова Манева;

9. Боряна Ангелова Чунчукова.

Кандидатите следва да се подготвят за устния изпит по конспект, утвърден от председателя на Патентното ведомство.

За повече информация можете да се свържете с г-жа Иванка Димитрова, тел. 02/ 9701 319.   

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

13.10.2022 г.

Резултати от проведения на 26.09.2022 г. писмен изпит за представители по индустриална собственост в областта на изобретенията и полезните модели.

Съгласно чл. 86 от Закона за патентите и регистрацията на полезните модели (ЗПРПМ) и показаните резултати от писмения изпит, отразени в протокол от 10.10.2022 г. на изпитната комисия, до устен изпит се допускат следните кандидати:

1.Светла Костадинова Манева.

Съгласно чл. 17 от Вътрешните правила за обучение и изпит за представители по индустриална собственост (ВПОИПИС) едновременно със списъците на издържалите писменият изпит, на интернет страницата и на таблото за обявления пред регистратурата на Патентното ведомство се обявяват и отговорите на казусите, както и мястото, на което кандидатите могат да разгледат писмените си работи, а именно - стая 302, Централна патентна библиотека.

Съгласно чл. 18, ал. 1 от ВПОИПИС всеки кандидат има право да разгледа писмената си работа и съгласно алинея 4 на същия член, неиздържалите писменият изпит могат да подадат писмено възражение срещу оценките от изпита в десет дневен срок от обявяване на резултатите – от 13 октомври 2022 г. до 23 октомври 2022 г. включително. Възражения, подадени извън посочения срок, както и тези по отношение на писмени работи, оценени с оценка по-малка от „Среден (3)”, са недопустими и не се разглеждат от комисията.

За повече информация относно разглеждането на писмените работи може да се свържете с г-жа Иванка Димитрова на тел.: 02 9701 319, e-mail: idimitrova@bpo.bg.

Резултати от проведения на 27.09.2022 г. писмен изпит за представители по индустриална собственост в областта на марките, географските означения и промишлените дизайни.

Съгласно чл. 86 от Закона за патентите и регистрацията на полезните модели (ЗПРПМ) и показаните резултати от писмения изпит, отразени в протокол от 10.10.2022 г. на изпитната комисия, до устен изпит се допускат следните кандидати:

1.Ана Пламенова Кръстева;

2.Зорница Мирославова Димитрова;

3.Антоанета Величкова Търпанова;

4.Мария Емилова Станчева;

5.Гергана Александрова Александрова;

6.Татяна Йосифова Йосифова;

7.Силвана Добромирова Тонкова-Петкова;

8.Светла Костадинова Манева;

9.Боряна Ангелова Чунчукова.

Съгласно чл. 17 от Вътрешните правила за обучение и изпит за представители по индустриална собственост (ВПОИПИС) едновременно със списъците на издържалите писменият изпит, на интернет страницата и на таблото за обявления пред регистратурата на Патентното ведомство се обявяват и отговорите на казусите, както и мястото, на което кандидатите могат да разгледат писмените си работи, а именно - стая 302, Централна патентна библиотека.

Съгласно чл. 18, ал. 1 от ВПОИПИС всеки кандидат има право да разгледа писмената си работа и съгласно алинея 4 на същия член, неиздържалите писменият изпит могат да подадат писмено възражение срещу оценките от изпита в десет дневен срок от обявяване на резултатите – от 13 октомври 2022 г. до 23 октомври 2022 г. включително. Възражения, подадени извън посочения срок, както и тези по отношение на писмени работи, оценени с оценка по-малка от „Среден (3)”, са недопустими и не се разглеждат от комисията.

За повече информация относно разглеждането на писмените работи може да се свържете с г-жа Иванка Димитрова на тел.: 02 9701 319, e-mail: idimitrova@bpo.bg

16.09.2022 г.

Списъци на кандидатите за представители по индустриална собственост, допуснати до писмен изпит

Списък на кандидатите за представители по индустриална собственост в областта на изобретенията и полезните модели, допуснати до писмен изпит, който ще се състои на 26.09.2022 г., съгласно Решение от 16.09.2022 г. на председателя на Патентно ведомство на Република България:

1.Емил Иванов Тумбев;

2.Ивелина Пенчева Пенева;

3.Райна Стефанова Пиперкова;

4.Светла Георгиева Вангелова;

5.Антоанета Величкова Търпанова;

6.Росица Георгиева Георгиева;

7.Татяна Евгениева Тенева;

8.Мария Георгиева Георгиева;

9.Николай Тодоров Стоянов;

10.Ива Пламенова Семенкова;

11.Ана Пламенова Кръстева;

12.Гергана Димитрова Димитрова;

13.Светла Костадинова Манева.

Списък на кандидатите за представители по индустриална собственост в областта на марките, географските означения и промишлените дизайни , допуснати до писмен изпит, който ще се състои на 27.09.2022 г., съгласно Решение от 16.09.2022 г. на председателя на Патентно ведомство на Република България:

1.Светла Георгиева Вангелова;

2.Антоанета Величкова Търпанова;

3.Росица Георгиева Георгиева;

4.Татяна Евгениева Тенева;

5.Мария Георгиева Георгиева;

6.Николай Тодоров Стоянов;

7.Ива Пламенова Семенкова;

8.Ана Пламенова Кръстева;

9.Гергана Димитрова Димитрова;

10.Светла Костадинова Манева;

11.Иванка Петрова Тонева;

12.Биляна Петьова Димитрова;

13.Илиян Стефанов Ангелов;

14.Гергана Александрова Александрова;

15.Емона Маринова Адамова;

16.Георги Йорданов Георгиев;

17.Павлина Савова Йончина;

18.Петя Валериева Георгиева;

19.Боряна Ангелова Чунчукова;

20.Васил Петров Кесов;

21.Васил Людмилов Шандаров;

22.Никол Радославова Таскова;

23.Силвана Добромирова Тонкова-Петкова;

24.Йордан Ивайлов Танков;

25.Зорница Мирославова Димитрова;

26.Татяна Йосифова Йосифова;

27.Доника Пламенова Илиева;

28.Мария Емилова Станчева;

29.Владислав Павлов Радославов;

30.Цветелина Петрова Петрова;

31.Данаил Симеонов Бракьовски;

32.Христо Зарков Табаков.

Изпит за кандидати за представители по индустриална собственост – 2022 г.

Патентно ведомство на Република България обявява, че възобновява отложеният поради пандемията от COVID-19 в България, изпит за кандидати за представители по индустриална собственост, който беше планиран да се проведе на 27 и 30 март 2020 г. В тази връзка Патентно ведомство, пристъпва към организиране и провеждане единствено на изпит за кандидати за представители по индустриална собственост на основание чл. 9, ал. 1 от Вътрешните правила за обучение и изпит на представители по индустриална собственост.

Обучение на кандидати за представители по индустриална собственост през настоящата 2022г., не се предвижда.

Писменият изпит за кандидати за представители по индустриална собственост в областта на изобретенията и полезните модели ще се проведе в сградата на Патентно ведомство, адрес гр. София, бул. „д-р Г.М. Димитров” № 52Б, на 26.09.2022г. (понеделник) от 9:00 ч. След този час кандидати не се допускат в залата.

Писменият изпит за кандидати за представители по индустриална собственост в областта на марките, географските означения и промишлените дизайни ще се проведе в сградата на Патентно ведомство, адрес гр. София, бул. „д-р Г.М. Димитров” № 52Б, на 27.09.2022г. (вторник) от 9:00 ч. След този час кандидати не се допускат в залата.

Желаещите да се явят на изпит следва да подадат заявление по образец.В заявлението трябва да се посочи модулът, за който кандидатът ще се явява на изпит – „Изобретения и полезни модели” и/или „Марки, географски означения и промишлен дизайн”.

Крайният срок за подаване на заявленията е 15 дни преди датата на изпита.

Всички кандидати, които до момента са подали заявления за включване в изпитната сесия, е необходимо да потвърдят своето участие по телефон или чрез имейл.

Списъкът на допуснатите до изпит кандидати ще бъде публикуван на интернет страницата и на таблото в регистратурата на Патентно ведомство не по-късно от 10 дни преди датата на изпита.

За допълнителна информация:

Иванка Димитрова

тел.: +359 2 9701 319

e-mail: idimitrova@bpo.bg

Отмяна на изпити за представители по индустриална собственост!

Уважаеми потребители,
Във връзка с разпространението на COVID-19 в България, Патентното ведомство отменя обявените за 27 и 30 март 2020 г. изпити за представители по индустриална собственост за неопределено време, като се извършва непрекъснат мониторинг на ситуацията с разпространението на коронавируса.

Изпит за кандидати за представители по индустриална собственост – 2020 г.

Патентно ведомство на Република България организира изпит за кандидати за представители по индустриална собственост на основание чл. 9, ал. 1 от Вътрешните правила за обучение и изпит на представители по индустриална собственост.

Писменият изпит за кандидати за представители по индустриална собственост в областта на изобретенията и полезните модели ще се проведе в сградата на Патентно ведомство, адрес бул. „д-р Г.М. Димитров” № 52Б, на 27.03.2020г. (петък) от 9:00 ч. След този час кандидати не се допускат в залата.

Писменият изпит за кандидати за представители по индустриална собственост в областта на марките, географските означения и промишлените дизайни ще се проведе в сградата на Патентно ведомство, адрес бул. „д-р Г.М. Димитров” № 52Б, на 30.03.2020г. (понеделник) от 9:00 ч. След този час кандидати не се допускат в залата.

Желаещите да се явят на изпит следва да подадат заявление по образец.

В заявлението трябва да се посочи модулът, за който кандидатът ще се явява на изпит – „Изобретения и полезни модели” и/или „Марки, географски означения и промишлен дизайн”.

Крайният срок за подаване на заявленията е 15 дни преди датата на изпита.

Списъкът на допуснатите до изпит кандидати ще бъде публикуван на интернет страницата и на таблото в регистратурата на Патентно ведомство не по-късно от 10 дни преди датата на изпита.

За допълнителна информация:
Златина Славчева
тел.: +359 2 9701 319
e-mail: zruicheva@bpo.bg


Изпит за кандидати за представители по индустриална собственост – 2018 г.

13 април 2018

Списък на кандидатите, които са преминали успешно устния изпит за представители по индустриална собственост в областта на изобретенията и полезните модели, можете да откриете в Протокол № 3/13.04.2018 г.

Списък на кандидатите, които са преминали успешно устния изпит за представители по индустриална собственост в областта на марките, географските означения и промишлените дизайни, можете да откриете в Протокол № 4/13.04.2018 г.


29 март 2018

Устният изпит за представители по индустриална собственост в областта на изобретенията и полезните модели ще се проведе на 13.04.2018 г. от 10:00ч. в зала 315 на Патентно ведомство.
Окончателен списък на допуснати до устен изпит кандидати в областта на изобретенията и полезните модели, съгласно чл.19, ал.1 от Вътрешните правила за обучение и изпит за представители по индустриална собственост:
1. Камен Сашов Гогов
2. Цветелина Асенова Читакова
3. Ангелина Станимирова Илиева
4. Тодор Иванов Комилев
5. Алис Арменак Андонян

Кандидатите следва да се подготвят за устния изпит по конспект, утвърден от председателя на Патентното ведомство.

Устният изпит за представители по индустриална собственост в областта на марките, географските означения и промишлените дизайни ще се проведе на 13.04.2018 от 10:00ч. в зала 315 на Патентно ведомство.
Окончателен списък на допуснати до устен изпит кандидати в областта на марките, географските означения и промишлените дизайни, съгласно чл.19, ал.1 от Вътрешните правила за обучение и изпит за представители по индустриална собственост:
1. Юлиана Павлова Златанова
2. Мирослава Николова Тоцева
3. Александра Петрова Ласина
4. Лилия Емилова Хаджийска
5. Владислав Здравков Николов
6. Десислава Василева Неделчева
7. Камен Сашов Гогов
Кандидатите следва да се подготвят за устния изпит по конспект, утвърден от председателя на Патентното ведомство.

За повече информация можете да се свържете с г-жа Златина Славчева, тел. 02/ 9701 319.


12 март 2018

Резултати от проведения на 23.02.2018 г. писмен изпит за представители по индустриална собственост в областта на изобретенията и полезните модели.
Съгласно чл.7 от Наредбата за представители по индустриална собственост и показаните резултати от писмения изпит, отразени в протокол на изпитната комисия, до устен изпит се допускат следните кандидати:

1. Камен Сашов Гогов
2. Цветелина Асенова Читакова
3. Ангелина Станимирова Илиева
4. Тодор Иванов Комилев

Съгласно чл. 17 от Вътрешните правила за обучение и изпит за представители по индустриална собственост /ВПОИПИС/, едновременно със списъците на издържалите писменият изпит, на интернет страницата и на таблото за обявления пред регистратурата на Патентното ведомство се обявяват и отговорите на казусите, както и мястото, на което кандидатите могат да разгледат писмените си работи, а именно - стая 302, Централна патентна библиотека.
Съгласно чл. 18, ал.1 от ВПОИПИС, всеки кандидат има право да разгледа писмената си работа и съгласно алинея 4 на същия член, неиздържалите писменият изпит могат да подадат писмено възражение срещу оценките от изпита в десет дневен срок от обявяване на резултатите – от 13 март 2018 г. до 23 март 2018 г. включително. Възражения, подадени извън посочения срок, както и тези по отношение на писмени работи, оценени с оценка по-малка от „Среден (3)”, са недопустими и не се разглеждат от комисията.

За повече информация относно разглеждането на писмените работи може да се свържете с г-жа Златина Славчева на тел.: 029701 319, e-mail: zruicheva@bpo.bg

Резултати от проведения на 26.02.2018 г. писмен изпит за представители по индустриална собственост в областта на марките, географските означения и промишлените дизайни.
Съгласно чл.7 от Наредбата за представители по индустриална собственост и показаните резултати от писмения изпит, отразени в протокол на изпитната комисия, до устен изпит се допускат следните кандидати:

1. Юлиана Павлова Златанова
2. Мирослава Николова Тоцева
3. Александра Петрова Ласина
4. Лилия Емилова Хаджийска
5. Владислав Здравков Николов
6. Десислава Василева Неделчева
7. Камен Сашов Гогов

Съгласно чл. 17 от Вътрешните правила за обучение и изпит за представители по индустриална собственост /ВПОИПИС/, едновременно със списъците на издържалите писменият изпит, на интернет страницата и на таблото за обявления пред регистратурата на Патентното ведомство се обявяват и отговорите на казусите, както и мястото, на което кандидатите могат да разгледат писмените си работи, а именно - стая 302, Централна патентна библиотека.
Съгласно чл. 18, ал.1 от ВПОИПИС, всеки кандидат има право да разгледа писмената си работа и съгласно алинея 4 на същия член, неиздържалите писменият изпит могат да подадат писмено възражение срещу оценките от изпита в десет дневен срок от обявяване на резултатите – от 13 март 2018 г. до 23 март 2018 г. включително. Възражения, подадени извън посочения срок, както и тези по отношение на писмени работи, оценени с оценка по-малка от „Среден (3)”, са недопустими и не се разглеждат от комисията.

За повече информация относно разглеждането на писмените работи може да се свържете с г-жа Златина Славчева на тел.: 029701 319, e-mail: zruicheva@bpo.bg


13 февруари 2018

Списъци на кандидатите за представители по индустриална собственост, допуснати до писмен изпит

Списък на кандидатите за представители по индустриална собственост в областта на изобретенията и полезните модели, съгласно Решение от 13.02.2018 на председателя на Патентното ведомство, допуснати до писмен изпит, който ще се проведе на 23.02.2018 г.
1. Дамяна Цветанова Стойчевска
2. Теодора Руменова Попова
3. Николай Тодоров Стоянов
4. Максим Димитров Христов
5. Десислава Василева Неделчева
6. Ангелина Станимирова Илиева
7. Камелия Кирилова Аничина - Заркова
8. Тодор Иванов Комилев
9. Живко Радославов Радев
10. Зорница Мирославова Димитрова
11. Цветелина Асенова Читакова
12. Ивайло Маринов Маринов
13. Камен Сашов Гогов
14. Иван Маринов Маринов
15. Ангел Павлов Марков
16. Ивелина Красимирова Чернева

Списък на кандидатите за представители по индустриална собственост в областта на марките, географските означения и промишлените дизайни, съгласно Решение от 13.02.2018 на председателя на Патентното ведомство, допуснати до писмен изпит, който ще се проведе на 26.02.2018 г.
1. Дамяна Цветанова Стойчевска
2. Атанас Спилков Хубенов
3. Николай Тодоров Стоянов
4. Владислав Здравков Николов
5. Запрянка Спасова Маринова
6. Мирослава Николова Тоцева
7. Максим Димитров Христов
8. Десислава Василева Неделчева
9. Диана Руменова Попова
10. Сениха Ахмед Рюстем
11. Тодор Иванов Комилев
12. Рашко Богданов Стоянов
13. Зорница Мирославова Димитрова
14. Камелия Георгиева Каменова
15. Ивайло Маринов Маринов
16. Илияна Христова Тепавичарова
17. Клеоника Колева Арабаджиева
18. Яна Николова Георгиева
19. Кристина Иванова Димитрова
20. Камен Сашов Гогов
21. Ангел Павлов Марков
22. Миглена Аврамова Молхова-Владова
23. Йордан Ивайлов Танков
24. Патриция Александрова Черкезова
25. Минко Петров Тодоров
26. Ивелина Красимирова Чернева
27. Киро Владев Киров
28. Александра Петрова Ласина
29. Юра Чавдарова Минчева
30. Венцислав Марков Енчев
31. Юлиана Павлова Златанова
32. Татяна Георгиева Тотева
33. Фани Александрова Колева
34. Цветелина Димитрова Димитрова
35. Йоана Иванова Миланова
36. Лилия Емилова Хаджийска
37. Деница Георгиева Матева
38. Момчил Георгиев Петров
39. Гергана Димитрова Димитрова


26 януари 2018

Изпит за кандидати за представители по индустриална собственост

Патентно ведомство на Република България организира изпит за кандидати за представители по индустриална собственост на основание чл. 9, ал. 1 от Вътрешните правила за обучение и изпит на представители по индустриална собственост.

Писменият изпит за кандидати за представители по индустриална собственост в областта на изобретенията и полезните модели ще се проведе в читалнята на Централна патентна библиотека, адрес бул. „Г.М. Димитров” № 50, на 23.02.2018 г. (петък) от 9:00 ч.

Писменият изпит за кандидати за представители по индустриална собственост в областта на марките, географските означения и промишлените дизайни ще се проведе в читалнята на Централна патентна библиотека, адрес бул. „Г.М. Димитров” № 50, на 26.02.2018 г. (понеделник) от 9:00 ч.

Желаещите да се явят на изпит следва да подадат заявление по образец придружено от копие на документ за самоличност.

В заявлението трябва да се посочи модулът, за който кандидатът ще се явява на изпит – „Изобретения и полезни модели” и/или „Марки, географски означения и промишлен дизайн”.
Крайният срок за подаване на заявленията е 15 дни преди датата на изпита.
Списъкът на допуснатите до изпит кандидати ще бъде публикуван на интернет страницата и на таблото в регистратурата на Патентно ведомство не по-късно от 10 дни преди датата на изпита.

За допълнителна информация:
Златина Славчева
тел.: +359 2 9701 319
e-mail: zruicheva@bpo.bg


Изпит за кандидати за представители по индустриална собственост – 2017 г.

1 март 2017

Устният изпит за представители по индустриална собственост в областта на изобретенията и полезните модели ще се проведе на 21.03.2017 от 10:00 ч. в зала 315 на Патентно ведомство
Окончателен списък на допуснати до устен изпит кандидати в областта на изобретенията и полезните модели, съгласно чл.20, ал.1 от Инструкцията за обучение, изпит и регистрация на представители по индустриална собственост:
1. Надежда Владимирова Табакова - Асенова
2. Иван Огнянов Маринов
3. Валя Стефанова Бабалева
4. Силвия Христова Тодорова
5. Зоран Ангелов Христов
Кандидатите следва да се подготвят за устния изпит по конспект, утвърден от председателя на Патентното ведомство.

Устният изпит за представители по индустриална собственост в областта на марките, географските означения и промишлените дизайни ще се проведе на 21.03.2017 от 10:00 ч. в зала 315 на Патентно ведомство
Окончателен списък на допуснати до устен изпит кандидати в областта на марките, географските означения и промишлените дизайни, съгласно чл.20, ал. 1 от Инструкцията за обучение, изпит и регистрация на представители по индустриална собственост:
1. Радина Пламенова Таушанова
2. Иван Огнянов Маринов
3. Яна Николаева Лазарова
4. Михаела Младенова Михайлова
5. Марин Николаев Маринов
6. Йоана Бориславова Стратева
Кандидатите следва да се подготвят за устния изпит по конспект, утвърден от председателя на Патентното ведомство.

За повече информация можете да се свържете с г-жа Златина Славчева, тел. 02/ 9701 319.


9 февруари 2017

Резултати от проведения на 27.01.2017 г. писмен изпит за представители по индустриална собственост в областта на изобретенията и полезните модели.
Съгласно чл.9, ал.3 от Наредбата за представители по индустриална собственост и показаните резултати от писмения изпит, отразени в протокол на изпитната комисия, до устен изпит се допускат следните кандидати:

1. Надежда Владимирова Табакова - Асенова
2. Иван Огнянов Маринов
3. Валя Стефанова Бабалева

Съгласно чл. 18, ал.2 от Инструкцията за обучение, изпит и регистрация на представители по индустриална собственост /ИОИРПИС/, едновременно със списъците на издържалите писмения изпит, на интернет страницата и на таблото за обявления пред регистратурата на Патентното ведомство се обявяват и отговорите на казусите, както и мястото, на което кандидатите могат да разгледат писмените си работи, а именно - стая 302, Централна патентна библиотека.
Съгласно чл. 19, ал.1 от ИОИРПИС, всеки кандидат има право да разгледа писмената си работа и съгласно алинея 4 на същия член, неиздържалите писмения изпит могат да подадат писмено възражение срещу оценките от изпита в десет дневен срок от обявяване на резултатите – от 10 февруари 2017 г. до 19 февруари 2017 г. включително. Възражения, подадени извън посочения срок, както и тези по отношение на писмени работи, оценени с оценка по-малка от „Среден (3)”, са недопустими и не се разглеждат от комисията.

За повече информация относно разглеждането на писмените работи може да се свържете с г-жа Златина Славчева на тел.: 029701 319, e-mail: zruicheva@bpo.bg

Резултати от проведения на 30.01.2017 г. писмен изпит за представители по индустриална собственост в областта на марките, географските означения и промишлените дизайни.

Съгласно чл.9, ал.3 от Наредбата за представители по индустриална собственост и показаните резултати от писмения изпит, отразени в протокол на изпитната комисия, до устен изпит се допускат следните кандидати:

1. Радина Пламенова Таушанова
2. Иван Огнянов Маринов
3. Яна Николаева Лазарова
4. Михаела Младенова Михайлова
5. Марин Николаев Маринов

Съгласно чл. 18, ал.2 от Инструкцията за обучение, изпит и регистрация на представители по индустриална собственост /ИОИРПИС/, едновременно със списъците на издържалите писмения изпит, на интернет страницата и на таблото за обявления пред регистратурата на Патентното ведомство се обявяват и отговорите на казусите, както и мястото, на което кандидатите могат да разгледат писмените си работи, а именно - стая 302, Централна патентна библиотека.
Съгласно чл. 19, ал.1 от ИОИРПИС, всеки кандидат има право да разгледа писмената си работа и съгласно алинея 4 на същия член, неиздържалите писмения изпит могат да подадат писмено възражение срещу оценките от изпита в десет дневен срок от обявяване на резултатите – от 10 февруари 2017 г. до 19 февруари 2017 г. включително. Възражения, подадени извън посочения срок, както и тези по отношение на писмени работи, оценени с оценка по-малка от „Среден (3)”, са недопустими и не се разглеждат от комисията.

За повече информация относно разглеждането на писмените работи може да се свържете с г-жа Златина Славчева на тел.: 029701 319, e-mail: zruicheva@bpo.bg


16.01.2017

Списък на кандидатите за представители по индустриална собственост в областта на изобретенията и полезните модели, допуснати до писмен изпит, който ще се състои на 27.01.2017 г., съгласно заповед № 489 от 09.12.2016 г. на председателя на Патентното ведомство.

1. Яна Николаева Лазарова
2. Любен Илиев Тодев
3. Николай Тодоров Стоянов
4. Силвия Христова Тодорова
5. Иван Огнянов Маринов
6. Владислава Огнянова Петрова
7. Зоран Ангелов Христов
8. Валя Стефанова Бабалева
9. Иванка Петрова Тонева
10. Цветелина Асенова Читакова
11. Иван Маринов Маринов
12. Надежда Владимирова Табакова – Асенова
13. Васил Венциславов Владимиров
14. Надя Георгиева Недялкова Попова

Списък на кандидатите за представители по индустриална собственост в областта на марките, географските означения и промишлените дизайни, допуснати до писмен изпит, който ще се състои на 30.01.2017 г., съгласно заповед № 489 от 09.12.2016 г. на председателя на Патентното ведомство.

1. Кристина Иванова Димитрова
2. Ивелина Атанасова Атанасова
3. Яна Николаева Лазарова
4. Мартин Ангелов Бъбаров
5. Ирена Генчева Кукенска
6. Любен Илиев Тодев
7. Ивайло Георгиев Бурков
8. Николай Тодоров Стоянов
9. Марин Николаев Маринов
10. Радина Пламенова Таушанова
11. Иван Огнянов Маринов
12. Михаела Младенова Михайлова
13. Росица Георгиева Георгиева
14. Иван Валериев Цветков
15. Наталия Микова Микова
16. Станислава Иванова Вълчева
17. Диана Руменова Попова
18. Иванка Петрова Тонева
19. Велислава Огнянова Арнаудова
20. Ива Николаева Джамбазова
21. Васил Венциславов Владимиров
22. Инна Йорданова Димова
23. Надя Георгиева Недялкова Попова

Важно! Таксата за участие в изпитите за представители по индустриална собственост се заплаща не по-късно от 3 дни преди датата на съответния изпит.
Таксата може да бъде заплатена на касата на ведомството, бул. "Г. М. Димитров" 52Б, етаж 1, Регистратура или по банков път на сметка:
IBAN: BG90 BNBG 9661 3100 1709 01
BIC: BNBGBGSD
при БНБ-ЦУ (в лева)
В платежното нареждане следва да бъде указан модулът, за който се заплаща таксата, входящ номер на молбата или името на кандидата допуснат до изпита.


За допълнителна информация:
Златина Славчева
тел.: +359 2 9 701 319
е-mail: zruicheva@bpo.bg


Изпит за кандидати за представители по индустриална собственост

Патентно ведомство на Република България организира изпит за кандидати за представители по индустриална собственост на основание чл. 9, ал. 3 от Инструкцията за обучение, изпит и регистрация на представители по индустриална собственост и заповед № 489 от 09.12.2016 г. на председателя на Патентното ведомство.
Писменият изпит за кандидати за представители по индустриална собственост в областта на изобретенията и полезните модели ще се проведе в читалнята на Централна патентна библиотека, адрес бул. „Г.М. Димитров” № 50, на 27.01.2017 г. (петък) от 9:00 ч.
Писменият изпит за кандидати за представители по индустриална собственост в областта на марките, географските означения и промишлените дизайни ще се проведе в читалнята на Централна патентна библиотека, адрес бул. „Г.М. Димитров” № 50, на 30.01.2017 г. (понеделник) от 9:00 ч.
Желаещите да се явят на изпит следва да подадат молба по образец, придружена от:
- нотариално заверено копие от дипломата за завършено висше образование;
- документи, удостоверяващи практика в областта на индустриалната собственост – 2 години.
В молбата трябва да се посочи модулът, за който кандидатът ще се явява на изпит – „Изобретения и полезни модели” и/или „Марки, географски означения и промишлен дизайн”.
Крайният срок за подаване на молбите е 20 дни преди датата на изпита.

Допуснатите до изпит кандидати ще бъдат уведомени на посочените в молбата им електронен адрес или телефонен номер до кога могат да заплатят дължимата такса.
Таксата за участие в изпита се заплаща не по-късно от 3 дни преди датата на насрочения изпит. (чл.13, ал.4 от Инструкцията за обучение, изпит и регистрация на представители по индустриална собственост).
Съгласно чл. 6, ал. 2 от НПИС таксата за изпита е в размер на 5 (пет) заявителски такси за патент.
За допълнителна информация:
Златина Славчева
тел.: +359 2 9701 319
e-mail: zruicheva@bpo.bg


Изпит за кандидати за представители по индустриална собственост – 2015-2016 г.

08 януари 2016

Устният изпит в областта на изобретенията и полезните модели ще се проведе на 22.01.2016 г. от 09:00 ч. в зала 601 на Патентно ведомство.
Окончателен списък на допуснати до устен изпит кандидати в областта на изобретенията и полезните модели съгласно чл.20, ал.1 от Инструкцията за обучение, изпит и регистрация на представители по индустриална собственост:

1. Мая Петрова Филипова – Демирева
2. Владислав Здравков Николов
3. Гергана Георгиева Шиникова
4. Петя Валериева Белчева
5. Васко Иванов Василев

Кандидатите следва да се подготвят за устния изпит по конспект, утвърден от председателя на Патентното ведомство.

Устният изпит в областта на марките, географските означения и промишлените дизайни ще се проведе на 22.01.2016 г. от 09:00 ч. в зала 601 на Патентно ведомство.

Окончателен списък на допуснати до устен изпит кандидати в областта на марките, географските означения и промишлените дизайни съгласно чл.20, ал. 1 от Инструкцията за обучение, изпит и регистрация на представители по индустриална собственост:

1. Виктория Николаева Чорбаджийска-Ангелова
2. Владислава Огнянова Петрова
3. Лазарина Анастасова Мутафчиева
4. Мая Петрова Филипова-Демирева
5. Йоана Бориславова Стратева
6. Валери Валериев Пенев
7. Магдалена Лъчезарова Стоянова
8. Траян Ангелов Дончев
9. Мартин Василев Захариев
10. Мария Димитрова Колева
11. Екатерина Георгиева Жилова
12. Петя Валериева Белчева

Кандидатите следва да се подготвят за устния изпит по конспект, утвърден от председателя на Патентното ведомство.

За повече информация можете да се свържете с г-жа Златина Славчева, тел. 02/ 9701 319 и г-жа Вероника Тодорова, тел. 02/ 9701 410


11 декември 2015

Резултати от проведения на 04.12.2015 г. писмен изпит за представители по индустриална собственост в областта на изобретенията и полезните модели

Съгласно чл.9, ал.3 от Наредбата за представители по индустриална собственост и показаните резултати от писмения изпит, отразени в протокол на изпитната комисия, до устен изпит се допускат следните кандидати:

1. Мая Петрова Филипова - Демирева
2. Владислав Здравков Николов
3. Гергана Георгиева Шиникова

Съгласно чл. 18, ал.2 от Инструкцията за обучение, изпит и регистрация на представители по индустриална собственост /ИОИРПИС/, едновременно със списъците на издържалите писмения изпит, на интернет страницата и на таблото за обявления пред регистратурата на Патентното ведомство се обявяват и отговорите на казусите, както и мястото, на което кандидатите могат да разгледат писмените си работи, а именно - стая 304, ет. 3 в сградата на Патентно ведомство.
Съгласно чл. 19, ал.1 от ИОИРПИС, всеки кандидат има право да разгледа писмената си работа и съгласно алинея 4 на същия член, неиздържалите писмения изпит могат да подадат писмено възражение срещу оценките от изпита в десет дневен срок от обявяване на резултатите до 21 декември 2015 г. включително. Възражения, подадени извън посочения срок, както и тези по отношение на писмени работи, оценени с оценка по-малка от „Среден (3)”, са недопустими и не се разглеждат от комисията.
За повече информация относно разглеждането на писмените работи може да се свържете с г-жа Златина Славчева, тел. 02/9701 319, e-mail: zruicheva@bpo.bg


Резултати от проведения на 07.12.2015 г. писмен изпит за представители по индустриална собственост в областта на марките, географските означения и промишлените дизайни

Съгласно чл.9, ал.3 от Наредбата за представители по индустриална собственост и показаните резултати от писмения изпит, отразени в протокол на изпитната комисия, до устен изпит се допускат следните кандидати:

1. Виктория Николаева Чорбаджийска-Ангелова
2. Владислава Огнянова Петрова
3. Лазарина Анастасова Мутафчиева
4. Мая Петрова Филипова-Демирева
5. Йоана Бориславова Стратева
6. Валери Валериев Пенев
7. Магдалена Лъчезарова Стоянова
8. Траян Ангелов Дончев
9. Мартин Василев Захариев
10. Мария Димитрова Колева
11. Екатерина Георгиева Жилова
12. Петя Валериева Белчева

Съгласно чл. 18, ал.2 от Инструкцията за обучение, изпит и регистрация на представители по индустриална собственост /ИОИРПИС/, едновременно със списъците на издържалите писмения изпит, на интернет страницата и на таблото за обявления пред регистратурата на Патентното ведомство се обявяват и отговорите на казусите, както и мястото, на което кандидатите могат да разгледат писмените си работи, а именно - стая 304, ет. 3 в сградата на Патентно ведомство.
Съгласно чл. 19, ал.1 от ИОИРПИС, всеки кандидат има право да разгледа писмената си работа и съгласно алинея 4 на същия член, неиздържалите писмения изпит могат да подадат писмено възражение срещу оценките от изпита в десет дневен срок от обявяване на резултатите до 21 декември 2015 г. включително. Възражения, подадени извън посочения срок, както и тези по отношение на писмени работи, оценени с оценка по-малка от „Среден (3)”, са недопустими и не се разглеждат от комисията.
За повече информация относно разглеждането на писмените работи, може да се свържете с г-жа Златина Славчева, тел. 9701 319, e-mail: zruicheva@bpo.bg


23 ноември 2015

Списък на кандидатите за представители по индустриална собственост в областта на изобретенията и полезните модели, допуснати до писмен изпит, който ще се състои на 04.12.2015 г., съгласно заповед № 482/20.10.2015.г

Васил Венциславов Владимиров
Владислава Огнянова Петрова
Мая Петрова Филипова – Демирева
Петя Валериева Белчева
Николай Тодоров Стоянов
Гергана Георгиева Шиникова
Живко Радославов Радев
Ивета Тодорова Плачкова
Васко Иванов Василев
Владислав Здравков Николов
Марияна Володиева Янкова
Иван Маринов Маринов

Списък на кандидатите за представители по индустриална собственост в областта на марките, географските означения и промишлените дизайни, допуснати до писмен изпит, който ще се състои на 07.12.2015 г., съгласно заповед № 482/20.10.2015 г.

Васил Венциславов Владимиров
Владислава Огнянова Петрова
Мая Петрова Филипова – Демирева
Петя Валериева Белчева
Николай Тодоров Стоянов
Гергана Георгиева Шиникова
Виктория Николаева Чорбаджийска-Ангелова
Лазарина Анастасова Мутафчиева
Велислава Огнянова Арнаудова
Габриела Геннадиева Стоянова
Траян Ангелов Дончев
Мария Димитрова Колева
Мартин Василев Захариев
Яница Георгиева Златева
Екатерина Георгиева Жилова
Магдалена Лъчезарова Стоянова
Валери Валериев Пенев
Йоана Бориславова Стратева
Ивана Георгиева Мурджева
Надежда ДетелиноваТрильовска

Важно! Таксата за участие в изпитите за представители по индустриална собственост се заплаща не по-късно от 3 дни преди датата на съответния изпит.
Таксата може да бъде заплатена на касата на ведомството, бул. "Г. М. Димитров" 52Б, етаж 1, Регистратура или по банков път на сметка:
IBAN: BG90 BNBG 9661 3100 1709 01
BIC: BNBGBGSD
при БНБ-ЦУ (в лева)
В платежното нареждане следва да бъде указан модулът, за който се заплаща таксата, входящ номер на молбата или името на кандидата допуснат до изпита.


За допълнителна информация:
Златина Славчева
тел.: +359 2 9 701 319
е-mail: zruicheva@bpo.bg

Рая Найденова
тел.: +359 2 9 701 478
е-mail: rnaydenova@bpo.bg


21 октомври 2015

Изпит за кандидати за представители по индустриална собственост

Патентно ведомство на Република България организира изпит за кандидати за представители по индустриална собственост на основание чл. 9, ал. 3 от Инструкцията за обучение, изпит и регистрация на представители по индустриална собственост и заповед № 482 от 20.10.2015 г. на председателя на Патентното ведомство.

Писменият изпит за кандидати за представители по индустриална собственост в областта на изобретенията и полезните модели ще се проведе в читалнята на Централна патентна библиотека, адрес бул. „Г.М. Димитров” № 50, на 04.12.2015 г. (петък) от 8:00 ч.

Писменият изпит за кандидати за представители по индустриална собственост в областта на марките, географските означения и промишлените дизайни ще се проведе в читалнята на Централна патентна библиотека, адрес бул. „Г.М. Димитров” № 50, на 07.12.2015 г. (понеделник) от 8:00 ч.

Желаещите да се явят на изпит следва да подадат молба по образец, придружена от:
• нотариално заверено копие от дипломата за завършено висше образование;
• документи, удостоверяващи практика в областта на индустриалната собственост – 2 години.

В молбата трябва да се посочи модулът, за който кандидатът ще се явява на изпит – „Изобретения и полезни модели” и/или „Марки, географски означения и промишлен дизайн”.

Крайният срок за подаване на молбите е 20 дни преди датата на изпита.

Допуснатите до изпит кандидати ще бъдат уведомени на посочените в молбата им електронен адрес или телефонен номер до кога могат да заплатят дължимата такса. Таксата за участие в изпита се заплаща не по-късно от 3 дни преди датата на насрочения изпит. (чл.13, ал.4 от Инструкцията за обучение, изпит и регистрация на представители по индустриална собственост). Съгласно чл. 6, ал. 2 от НПИС таксата за изпита е в размер на 5 (пет) заявителски такси за патент.

За допълнителна информация:
Златина Славчева
тел.: +359 2 9701 319
e-mail: zruicheva@bpo.bg

Венета Пешакова
тел.: +359 2 9701 306
е-mail: vpeshakova@bpo.bg


Изпит за кандидати за представители по индустриална собственост – 2014-2015 г.

05 март 2015

Устният изпит в областта на изобретенията и полезните модели ще се проведе на 20.03.2015 г. от 09:00 ч. в зала 601 на Патентно ведомство.
Окончателно допуснати до устен изпит са кандидатите от XХ изпитна сесия за ПИС в областта на изобретенията и полезните модели съгласно чл.20, ал.1 от Инструкцията за обучение, изпит и регистрация на представители по индустриална собственост, а именно:

1. Диана Драгомирова Димитрова
2. Биляна Красимирова Стефанова

Кандидатите следва да се подготвят за устния изпит по конспект съставен от председателя на изпитната комисия за устния изпит.

Устният изпит от XХ изпитна сесия за кандидати за представители по индустриална собственост /ПИС/ в областта на марките, географските означения и промишлените дизайни ще се проведе от 09.00 часа на 20.03.2015 г. в зала 601 на Патентно ведомство.
Окончателен списък на допуснати до устен изпит кандидати в областта на марките, географските означения и промишлените дизайни съгласно чл.20, ал. 1 от Инструкцията за обучение, изпит и регистрация на представители по индустриална собственост:

1. Иван Маринов Маринов
2. Красимира Венциславова Кадиева
3. Силвия Христова Тодорова
4. Цветелина Асенова Читакова
5. Диана Драгомирова Димитрова
6. Мариана Дянкова Цвяткова
7. Ася Георгиева Митовска
8. Георги Димчев Кънев
9. Гергана Любомирова Христова-Аличкова
10. Димитър Георгиев Тодоров
11. Паула Красимирова Славкова
12. Ивона Тодорова Табакова

Кандидатите следва да се подготвят за устния изпит по конспект, съставен от председателя на изпитната комисия за устния изпит.

За повече информация можете да се свържете с г-жа Венета Пешакова, тел. 02/ 9701 306 и г-жа Вероника Тодорова, тел. 02/ 9701 410


09 февруари 2015

Резултати от проведения на 16.01.2015 г. писмен изпит за представители по индустриална собственост в областта на изобретенията и полезните модели

Съгласно чл.9, ал.3 от Наредбата за представители по индустриална собственост и показаните резултати от писмения изпит, отразени в протокол на изпитната комисия, до устен изпит се допускат следните кандидати:

1. Диана Драгомирова Димитрова
2. Биляна Красимирова Стефанова

Съгласно чл. 18, ал.2 от Инструкцията за обучение, изпит и регистрация на представители по индустриална собственост /ИОИРПИС/, едновременно със списъците на издържалите писмения изпит, на интернет страницата и на таблото за обявления пред регистратурата на Патентното ведомство се обявяват и отговорите на казусите, както и мястото, на което кандидатите могат да разгледат писмените си работи, а именно - стая 612, ет. 6 в сградата на Патентно ведомство.
Съгласно чл. 19, ал.1 от ИОИРПИС, всеки кандидат има право да разгледа писмената си работа и съгласно алинея 4 на същия член, неиздържалите писмения изпит могат да подадат писмено възражение срещу оценките от изпита в десет дневен срок от обявяване на резултатите – от 10 февруари 2015 г. до 19 февруари 2015 г. включително. Възражения, подадени извън посочения срок, както и тези по отношение на писмени работи, оценени с оценка по-малка от „Среден (3)”, са недопустими и не се разглеждат от комисията.
За повече информация относно разглеждането на писмените работи може да се свържете с г-жа Венета Пешакова тел. 9701 306, e-mail: vpeshakova@bpo.bg


Резултати от проведения на 19.01.2015 г. писмен изпит за представители по индустриална собственост в областта на марките, географските означения и промишлените дизайни

Съгласно чл.9, ал.3 от Наредбата за представители по индустриална собственост и показаните резултати от писмения изпит, отразени в протокол на изпитната комисия, до устен изпит се допускат следните кандидати:

1. Иван Маринов Маринов
2. Красимира Венциславова Кадиева
3. Силвия Христова Тодорова
4. Цветелина Асенова Читакова
5. Диана Драгомирова Димитрова
6. Мариана Дянкова Цвяткова
7. Ася Георгиева Митовска
8. Георги Димчев Кънев
9. Гергана Любомирова Христова-Аличкова
10. Димитър Георгиев Тодоров
11. Паула Красимирова Славкова
12. Ивона Тодорова Табакова

Съгласно чл. 18, ал.2 от Инструкцията за обучение, изпит и регистрация на представители по индустриална собственост /ИОИРПИС/, едновременно със списъците на издържалите писмения изпит, на интернет страницата и на таблото за обявления пред регистратурата на Патентното ведомство се обявяват и отговорите на казусите, както и мястото, на което кандидатите могат да разгледат писмените си работи, а именно - стая 612, ет. 6 в сградата на Патентно ведомство.
Съгласно чл. 19, ал.1 от ИОИРПИС, всеки кандидат има право да разгледа писмената си работа и съгласно алинея 4 на същия член, неиздържалите писмения изпит могат да подадат писмено възражение срещу оценките от изпита в десет дневен срок от обявяване на резултатите – от 10 февруари 2015 г. до 19 февруари 2015 г. включително. Възражения, подадени извън посочения срок, както и тези по отношение на писмени работи, оценени с оценка по-малка от „Среден (3)”, са недопустими и не се разглеждат от комисията.
За повече информация относно разглеждането на писмените работи, може да се свържете с г-жа Венета Пешакова тел. 9701 306, e-mail: vpeshakova@bpo.bg


07 януари 2015

Таксата за участие в изпитите за представители по индустриална собственост се заплаща не по-късно от 3 дни преди датата на съответния изпит.
Таксата може да бъде заплатена на касата на ведомството, бул. "Г. М. Димитров" 52Б, етаж 1, Регистратура или по банков път на сметка:
IBAN: BG90 BNBG 9661 3100 1709 01
BIC: BNBGBGSD при БНБ-ЦУ (в лева)
В платежното нареждане следва да бъде указан модулът, за който се заплаща таксата.

За допълнителна информация:
Вероника Тодорова
Тел. +359 2 9 701 410
е-mail: vtodorova@bpo.bg

Рая Найденова
тел.: +359 2 9 701 443
e-mai: rnaydenova@bpo.bg


07 януари 2015

Списък на кандидатите за представители по индустриална собственост в областта на марките, географските означения и промишлените дизайни, допуснати до писмен изпит, който ще се състои на 19.01.2015г. съгласно заповед №475/17.11.2014г

1. Ася Георгиева Митовска
2. Валери Валериев Пенев
3. Васил Венциславов Владимиров
4. Георги Димчев Кънев
5. Гергана Любомирова Христова-Аличкова
6. Детелина Василева Костадинова
7. Диана Драгомирова Димитрова
8. Димитър Георгиев Тодоров
9. Иван Маринов Маринов
10. Ивона Тодорова Табакова
11. Красимира Венциславова Кадиева
12. Мариана Дянкова Цвяткова
13. Паула Красимирова Славкова
14. Силвия Христова Тодорова
15. Цветелина Асенова Читакова
16. Юлия Димитрова Електронова


05 януари 2015

Списък на кандидатите за представители по индустриална собственост в областта на изобретенията и полезните модели, допуснати до писмен изпит, който ще се състои на 16.01.2015 г. съгласно заповед №475/17.11.2014

1. Биляна Красимирова Стефанова
2. Васко Иванов Василев
3. Васил Венциславов Владимиров
4. Гергана Любомирова Христова-Аличкова
5. Диана Драгомирова Димитрова
6. Детелина Василева Костадинова
7. Живко Радославов Радев


19 ноември 2014

Изпит за кандидати за представители по индустриална собственост

Патентно ведомство на Република България организира изпит за кандидати за представители по индустриална собственост на основание чл. 9, ал. 3 от Инструкцията за обучение, изпит и регистрация на представители по индустриална собственост и заповед № 475 от 17.11.2014 г. на председателя на Патентното ведомство.
Писменият изпит за кандидати за представители по индустриална собственост в областта на изобретенията и полезните модели ще се проведе в читалнята на Централна патентна библиотека, адрес бул. „Г.М. Димитров” № 50, на 16.01.2015 г. от 8:00 ч.
Писменият изпит за кандидати за представители по индустриална собственост в областта на марките, географските означения и промишлените дизайни ще се проведе в читалнята на Централна патентна библиотека, адрес бул. „Г.М. Димитров” № 50, на 19.01.2015 г. от 8:00 ч.
Желаещите да се явят на изпит следва да подадат молба по образец, придружена от:
• нотариално заверено копие от дипломата за завършено висше образование;
• документи, удостоверяващи практика в областта на индустриалната собственост – 2 години.

В молбата трябва да се посочи модулът, за който кандидатът ще се явява на изпит – „Изобретения и полезни модели” и/или „Марки, географски означения и промишлен дизайн”.
Крайният срок за подаване на молбите е 20 дни преди датата на изпита.
Допуснатите до изпит кандидати ще бъдат уведомени на посочените в молбата им електронен адрес или телефонен номер до кога могат да заплатят дължимата такса. Таксата за участие в изпита се заплаща не по-късно от 3 дни преди датата на насрочения изпит. (чл.13, ал.4 от Инструкцията за обучение, изпит и регистрация на представители по индустриална собственост). Съгласно чл. 6, ал. 2 от НПИС таксата за изпита е в размер на 5 (пет) заявителски такси за патент.

За допълнителна информация:
Вероника Тодорова
Тел. +359 2 9 701 410
е-mail: vtodorova@bpo.bg

Рая Найденова
тел.: +359 2 9 701 443
e-mai: rnaydenova@bpo.bg


Изпит за кандидати за представители по индустриална собственост - 2013-2014

08 януари 2014

Важно!!! Патентното ведомство насрочва допълнителна, втора дата за провеждане на двата устни изпита за представители по индустриална собственост на 27.01.2014 г. от 09.00 часа в зала 601 на Патентното ведомството.
Моля потвърдете до 15.01.2014 г. по електронната поща на г-жа Петя Василева, pvasileva@bpo.bg на коя от двете дати ще се явите. За повече информация можете да се свържете и на тел. 02/ 9 701 345.


07 януари 2014

Устният изпит в областта на изобретенията и полезните модели ще се проведе на 31.01.2014 г. от 09:00 ч. в зала 601 на Патентно ведомство.
Окончателно допусната до устен изпит е кандидатката от XІХ изпитна сесия за ПИС в областта на изобретенията и полезните модели съгласно чл.20(1) от Инструкцията за обучение, изпит и регистрация на представители по индустриална собственост, а именно:

1. Екатерина Крумова Попова

Кандидатката следва да се подготви за устния изпит по конспект, съставен от председателя на изпитната комисия за устния изпит.

II. Устният изпит от XІХ изпитна сесия за кандидати за представители по индустриална собственост /ПИС/ в областта на марките, географските означения и промишлените дизайни ще се проведе от 09.00 часа на 31.01.2014 г. в зала 601 на Патентно ведомство.

Окончателен списък на допуснати до устен изпит кандидати в областта на марките, географските означения и промишлените дизайни съгласно чл.20(1) от Инструкцията за обучение, изпит и регистрация на представители по индустриална собственост:

1. Атанас Любомиров Цветков
2. Венцислава Христова Раева
3. Живко Радославов Радев
4. Биляна Красимирова Стефанова
5. Боян Стоянов Леков
6. Дарина Славова Господинова
7. Искра Сашева Славчева
8. Велика Пенчева Христова
9. Елина Пламенова Русева

Кандидатите следва да се подготвят за устния изпит по конспект, съставен от председателя на изпитната комисия за устния изпит.

За повече информация можете да се свържете с г-жа Петя Василева, тел. 02/ 9 701 345.


05 декември 2013

Резултати от проведения на 15.11.2013г. писмен изпит за представители по индустриална собственост в областта на изобретенията и полезните модели

Съгласно чл.9, ал.3 от Наредбата за представители по индустриална собственост и показаните резултати от писмения изпит, отразени в протокол на изпитната комисия, до устен изпит се допуска следния кандидат:

1. Екатерина Крумова Попова

Съгласно чл. 18, ал.2 от Инструкцията за обучение, изпит и регистрация на представители по индустриална собственост /ИОИРПИС/, едновременно със списъците на издържалите писмения изпит на интернет страницата и на таблото за обявления пред регистратурата на Патентното ведомство се обявяват и отговорите на казусите, както и мястото, на което кандидатите могат да разгледат писмените си работи, а именно - стая 713, ет. 7 в сградата на Патентно ведомство.
Съгласно чл. 19, ал.1 от ИОИРПИС, неиздържалите кандидати за представители имат право да разгледат писмените си работи и съгласно алинея 4 на същия член могат да подадат писмено възражение срещу оценките от изпита в десет дневен срок от обявяване на резултатите – от 05 декември 2013 г. до 15 декември 2013 г. включително. Възражения, подадени извън посочения срок, както и тези по отношение на писмени работи, оценени с оценка по-малка от „Среден (3)”, са недопустими и не се разглеждат от комисията.
За повече информация относно разглеждането на работите може да се свържете с г-жа Петя Василева тел. 9701 345.


Резултати от проведения на 18.11.2013 г. писмен изпит за представители по индустриална собственост в областта на марките, географските означения и промишлените дизайни

Съгласно чл.9, ал.3 от Наредбата за представители по индустриална собственост и показаните резултати от писмения изпит, отразени в протокол на изпитната комисия, до устен изпит се допускат следните кандидати:

1. Атанас Любомиров Цветков
2. Венцислава Христова Раева
3. Живко Радославов Радев
4. Биляна Красимирова Стефанова
5. Боян Стоянов Леков
6. Дарина Славова Господинова
7. Искра Сашева Славчева
8. Велика Пенчева Христова
9. Елина Пламенова Русева

Съгласно чл. 18, ал.2 от Инструкцията за обучение, изпит и регистрация на представители по индустриална собственост /ИОИРПИС/, едновременно със списъците на издържалите писмения изпит на интернет страницата и на таблото за обявления пред регистратурата на Патентното ведомство се обявяват и отговорите на казусите, както и мястото, на което кандидатите могат да разгледат писмените си работи, а именно в стая 713, ет. 7 в сградата на Патентно ведомство.
Съгласно чл. 19, ал.1 от ИОИРПИС, неиздържалите кандидати за представители имат право да разгледат писмените си работи и съгласно алинея 4 на същия член могат да подадат писмено възражение срещу оценките от изпита в десет дневен срок от обявяване на резултатите – от 05 декември 2013 г. до 15 декември 2013 г. включително. Възражения, подадени извън посочения срок, както и тези по отношение на писмени работи, оценени с оценка по-малка от „Среден (3)”, са недопустими и не се разглеждат от комисията

За повече информация относно разглеждането на работите може да се свържете с г-жа Петя Василева тел. 9701 345.


03 октомври 2013

Изпит за кандидати за представители по индустриална собственост

Патентно ведомство на Република България организира изпит за кандидати за представители по индустриална собственост на основание чл. 6, ал. 1 и 2 от Наредбата за представителите по индустриална собственост (НПИС) и заповед № 814 от 02/10/2013 г. на председателя на Патентното ведомство.
Писменият изпит за кандидати за представители по индустриална собственост в областта на изобретенията и полезните модели ще се проведе в читалнята на Централна патентна библиотека, адрес бул. „Г.М. Димитров” № 50, на 15.11.2013 г. от 8:00 ч., съгласно заповед №814 от 02/10/2013 г. на председателя на Патентното ведомство.

Писменият изпит за кандидати за представители по индустриална собственост в областта на марките, географските означения и промишлените дизайни ще се проведе в читалнята № 1 на Централната научно-техническа библиотека, адрес бул. „Г.М. Димитров” № 50, на 18.11.2013 г. от 8:00 ч., съгласно заповед № 814 от 02/10/2013 г. на председателя на Патентното ведомство.

Желаещите да се явят на изпит следва да подадат молба по образец, придружена от:
• нотариално заверено копие от дипломата за завършено висше образование;
• документи, удостоверяващи практика в областта на индустриалната собственост – 2 години.
В молбата трябва да се посочи модулът, за който кандидатът ще се явява на изпит – „Изобретения и полезни модели” и/или „Марки, географски означения и промишлен дизайн”.

Крайният срок за подаване на молбите е 25 октомври 2013 г.

Допуснатите до изпит кандидати ще бъдат уведомени на посочените в молбата им електронен адрес или телефонен номер до кога могат да заплатят дължимата такса. Таксата за участие в изпита се заплаща не по-късно от 3 дни преди датата на насрочения изпит. (чл.13, ал.4 от Инструкцията за обучение, изпит и регистрация на представители по индустриална собственост). Съгласно чл. 6, ал. 2 от НПИС таксата за изпита е в размер на 5 (пет) заявителски такси за патент.

За допълнителна информация
Петя Василева
тел.: +359 2 9701 345
факс: + 359 2 873 51 82
e-mail: pvasileva@bpo.bg


Изпит за кандидати за представители по индустриална собственост - 2012-2013

8 февруари 2013 г

Устният изпит в областта на изобретенията и полезните модели ще се проведе на 18.03.2013 г. от 09:00 ч. в зала 601 на Патентно ведомство!!!
Окончателен списък на допуснатите до устен изпит кандидати от XVIII изпитна сесия за ПИС в областта на изобретенията и полезните модели съгласно чл.20(1) от Инструкцията за обучение, изпит и регистрация на представители по индустриална собственост:

1. Ралица Веселинова Заякова-Крушкова
2. Стоян Иванов Сираков
3. Димитър Атанасов Батаклиев
4. Христина Николаева Габровска
5. Николай Петров Игнатов
6. Севдалина Иванова Дрехемова

Кандидатите следва да се подготвят за устния изпит по конспект, съставен от председателя на изпитната комисия за устния изпит.

Устният изпит от XVIIІ изпитна сесия за кандидати за представители по индустриална собственост /ПИС/ в областта на марките, географските означения и промишлените дизайни ще се проведе в два последователни дни. Изпитът ще се провежда от 09.00 часа на 18.03.2013 и на 19.03.2013 г. в зала 601 на Патентно ведомство. Срещу всеки кандидат е посочена и датата на която е определен да се яви.
Окончателен списък на допуснати до устен изпит кандидати в областта на марките, географските означения и промишлените дизайни съгласно чл.20(1) от Инструкцията за обучение, изпит и регистрация на представители по индустриална собственост:

1. Милена Стоянова Димитрова – 18.03.2013
2. Момчил Йорданов Златарев - 18.03.2013
3. Андон Атанасов Настев - 18.03.2013
4. Станислав Тодоров Велчев - 18.03.2013
5. Стела Андреева Андреева - 18.03.2013
6. Боян Борисов Пиперов - 18.03.2013
7. Христо Пламенов Райчев - 18.03.2013
8. Деян Вълчев Иванов - 18.03.2013
9. Стоян Иванов Сираков – 19.03.2013
10. Пламена Петрова Попова - 18.03.2013
11. Милена Владимирова Кичашка - 18.03.2013
12. Екатерина Крумова Попова - 18.03.2013
13. Момчил Юриев Лазаров - 18.03.2013
14. Йоанна Емилова Иванова - 19.03.2013
15. Ирина Веселинова Сотирова - 19.03.2013
16. Емил Александров Георгиев - 19.03.2013
17. Силвия Владимирова Овчарова - 19.03.2013
18. Ромина Петрова Петрова - 19.03.2013
19. Емил Иванов Тумбев - 19.03.2013
20. Христина Николаева Габровска - 19.03.2013
21. Магдалена Георгиева Радулова - 19.03.2013
22. Елена Георгиева Василева - 19.03.2013
23. Венцислав Веселинов Стоилов - 19.03.2013
24. Петя Светозарова Петрова - 19.03.2013
25. Константин Неделчев Тахтаджиев - 19.03.2013
26. Андрея Йорданов Андреев - 19.03.2013
27. Павлина Владимирова Иванова - 19.03.2013
28. Каролина Людмилова Соколова - 19.03.2013
29. Елица Красимирова Мицова - 19.03.2013

Кандидатите следва да се подготвят за устния изпит по конспект, съставен от председателя на изпитната комисия за устния изпит.

За повече информация можете да се свържете с г-жа Петя Василева, тел. 02/ 9 701 345.


16 януари 2013

Резултати от проведения на 17.12.2012 г. писмен изпит за представители по индустриална собственост в областта на марките, географските означения и промишлените дизайни

Съгласно чл.9, ал.3 от Наредбата за представители по индустриална собственост и показаните резултати от писмения изпит, отразени в протокол на изпитната комисия, до устен изпит се допускат следните кандидати:

1. Милена Стоянова Димитрова
2. Момчил Йорданов Златарев
3. Андон Атанасов Настев
4. Станислав Тодоров Велчев
5. Стела Андреева Андреева
6. Боян Борисов Пиперов
7. Христо Пламенов Райчев
8. Деян Вълчев Иванов
9. Стоян Иванов Сираков
10. Пламена Петрова Попова
11. Милена Владимирова Кичашка
12. Екатерина Крумова Попова
13. Момчил Юриев Лазаров
14. Йоанна Емилова Иванова
15. Ирина Веселинова Сотирова
16. Емил Александров Георгиев
17. Силвия Владимирова Овчарова
18. Ромина Петрова Петрова
19. Емил Иванов Тумбев
20. Христина Николаева Габровска
21. Магдалена Георгиева Радулова
22. Елена Георгиева Василева
23. Венцислав Веселинов Стоилов
24. Петя Светозарова Петрова
25. Константин Неделчев Тахтаджиев

Съгласно чл. 18, ал.2 от Инструкцията за обучение, изпит и регистрация на представители по индустриална собственост /ИОИРПИС/, кандидатите могат да разгледат писмените си работи в стая 713, ет. 7 в сградата на Патентно ведомство.
Съгласно чл. 19 от ИОИРПИС неиздържалите кандидати за представители могат да подадат писмено възражение срещу оценките от изпита в десет дневен срок от обявяване на резултатите – от 16.01.2013 г. до 26 01. 2013 г. включително. Възражения, подадени извън посочения срок, както и тези по отношение на писмени работи, оценени с оценка по-малка от „Среден (3)”, са недопустими и не се разглеждат от комисията
За повече информация относно разглеждането на работите, можете да се свържете с г-жа Петя Василева, тел. 9701 345.
Конспект и датата за устния изпит и ще бъдат публикувани допълнително.


14 януари 2013

Резултати от проведения на 14.12.2012г. писмен изпит за представители по индустриална собственост в областта на изобретенията и полезните модели

Съгласно чл.9, ал.3 от Наредбата за представители по индустриална собственост и показаните резултати от писмения изпит, отразени в протокол на изпитната комисия, до устен изпит се допускат следните кандидати:

1. Ралица Веселинова Заякова-Крушкова
2. Стоян Иванов Сираков
3. Димитър Атанасов Батаклиев
4. Христина Николаева Габровска
5. Николай Петров Игнатов
6. Севдалина Иванова Дрехемова

Съгласно чл. 18, ал.2 от Инструкцията за обучение, изпит и регистрация на представители по индустриална собственост /ИОИРПИС/, кандидатите могат да разгледат писмените си работи в стая 713, ет. 7 в сградата на Патентно ведомство.
Съгласно чл. 19 от ИОИРПИС, не издържалите кандидати за представители могат да подадат писмено възражение срещу оценките от изпита в десет дневен срок от обявяване на резултатите – от 14 януари 2013 г. до 24 януари 2013 г. включително. Възражения, подадени извън посочения срок, както и тези по отношение на писмени работи, оценени с оценка по-малка от „Среден (3)”, са недопустими и не се разглеждат от комисията.

За повече информация относно разглеждането на работите, можете да се свържете с г-жа Петя Василева ,тел. 9701 345.


Изпит за кандидати за представители по индустриална собственост

Патентно ведомство на Република България организира изпит за кандидати за представители по индустриална собственост на основание чл. 6, ал. 1 и 2 от Наредбата за представителите по индустриална собственост (НПИС) и заповед № 699 от 29/10/2012 г. на председателя на Патентното ведомство.

Писменият изпит за кандидати за представители по индустриална собственост в областта на изобретенията и полезните модели ще се проведе в читалнята на Централна патентна библиотека, адрес бул. „Г.М. Димитров” № 50, на 14.12.2012 г. от 8:00 ч., съгласно заповед № 699 от 29/10/2012 г. на председателя на Патентното ведомство.

Писменият изпит за кандидати за представители по индустриална собственост в областта на марките, географските означения и промишлените дизайни ще се проведе в читалнята № 1 на Централната научно-техническа библиотека, адрес бул. „Г.М. Димитров” № 50, на 17.12.2012 г. от 8:00 ч., съгласно заповед № 699 от 29/10/2012 г. на председателя на Патентното ведомство.
Желаещите да се явят на изпит следва да подадат молба по образец, придружена от:
• нотариално заверено копие от дипломата за завършено висше образование;
• документи, удостоверяващи практика в областта на индустриалната собственост – 2 години.
В молбата трябва да се посочи модулът, за който кандидатът ще се явява на изпит – „Изобретения и полезни модели” и/или „Марки, географски означения и промишлен дизайн”.

Крайният срок за подаване на молбите е 23 ноември 2012 г.

Допуснатите кандидати ще бъдат уведомени на посочените в молбата им електронен адрес или телефонен номер до кога могат да заплатят дължимата такса. Таксата за участие в изпита се заплаща не по-късно от 3 дни преди датата на насрочения изпит. (чл.13, ал.4 от Инструкцията за обучение, изпит и регистрация на представители по индустриална собственост). Съгласно чл. 6, ал. 2 от НПИС таксата за изпита е в размер на 5 (пет) заявителски такси за патент.

За допълнителна информация
Петя Василева тел.: +359 2 9701 345
факс: + 359 2 873 51 82
ел. поща: pvasileva@bpo.bg


Изпит за кандидати за представители по индустриална собственост - 2011

17 юни 2011 г

Окончателен списък на допуснатите до устен изпит кандидати от XVII изпитна сесия за ПИС

Устният изпит от XVII изпитна сесия за кандидати за представители по индустриална собственост /ПИС/ в областта на изобретенията и полезните модели, както и в областта на марките, географските означения и промишлените дизайни, ще се проведе на 14.07.2011 г. от 09:00 ч. в зала 601 на Патентно ведомство.

Съгласно чл.6, ал.4 и чл. 9, ал. 4 от Наредбата за представители по индустриална собственост и показаните резултати от писмения изпит, отразени в протокол на изпитната комисия, до устен изпит в областта на изобретенията и полезните модели се допускат следните кандидати:
1. Пламена Ангелова Георгиева
2. Офелия Гарабед Киркорян – Цонкова
3. Росен Ивайлов Драганов
4. Константин Неделчев Тахтаджиев

Кандидатите следва да се подготвят за устния изпит по конспект, съставен от председателя на изпитната комисия за устния изпит.

Съгласно чл.6, ал.4 и чл. 9, ал. 4 от Наредбата за представители по индустриална собственост и показаните резултати от писмения изпит, отразени в протокол на изпитната комисия, до устен изпит в областта на марките, географските означения и промишлените дизайни се допускат следните кандидати:
1. Димитър Атанасов Батаклиев
2. Илияна Ангелова Маринова
3. Яна Красимирова Руева

Кандидатите следва да се подготвят за устния изпит по конспект, съставен от председателя на изпитната комисия за устния изпит.

За повече информация можете да се свържете с г-ца Радостина Халачева, тел. 9701 345.


19 май 2011 г

Резултати от проведения на 27.04.2011 г. писмен изпит за представители по индустриална собственост в областта на изобретенията и полезните модели

Съгласно чл.9, ал.3 от Наредбата за представители по индустриална собственост и показаните резултати от писмения изпит, отразени в протокол на изпитната комисия, до устен изпит се допускат следните кандидати:

1. Пламена Ангелова Георгиева
2. Офелия Гарабед Киркорян – Цонкова
3. Росен Ивайлов Драганов
4. Константин Неделчев Тахтаджиев

Съгласно чл. 18, ал.2 от Инструкцията за обучение, изпит и регистрация на представители по индустриална собственост /ИОИРПИС/, кандидатите могат да разгледат писмените си работи в стая 713, ет. 7 в сградата на Патентно ведомство.
Съгласно чл. 19 от ИОИРПИС, неиздържалите кандидати за представители могат да подадат писмено възражение срещу оценките от изпита в десет дневен срок от обявяване на резултатите – от 19 май 2011 г. до 30 май 2011 г. включително. Възражения, подадени извън посочения срок, както и тези по отношение на писмени работи, оценени с оценка по-малка от „Среден (3)”, са недопустими и не се разглеждат от комисията.

За повече информация относно разглеждането на работите, можете да се свържете с г-ца Радостина Халачева, тел. 9701 345.


18 май 2011 г

Резултати от проведения на 29.04.2011 г. писмен изпит за представители по индустриална собственост в областта на марките, географските означения и промишлените дизайни

Съгласно чл.9, ал.3 от Наредбата за представители по индустриална собственост и показаните резултати от писмения изпит, отразени в протокол на изпитната комисия, до устен изпит се допускат следните кандидати:

1. Димитър Атанасов Батаклиев
2. Илияна Ангелова Маринова
3. Яна Красимирова Руева

Съгласно чл. 18, ал.2 от Инструкцията за обучение, изпит и регистрация на представители по индустриална собственост /ИОИРПИС/, кандидатите могат да разгледат писмените си работи в стая 713, ет. 7 в сградата на Патентно ведомство.
Съгласно чл. 19 от ИОИРПИС неиздържалите кандидати за представители могат да подадат писмено възражение срещу оценките от изпита в десет дневен срок от обявяване на резултатите – от 18.05.2011 г. до 28 05. 2011 г. включително. Възражения, подадени извън посочения срок, както и тези по отношение на писмени работи, оценени с оценка по-малка от „Среден (3)”, са недопустими и не се разглеждат от комисията.

Конспект и датата за устния изпит и ще бъдат публикувани допълнително.

За повече информация относно разглеждането на работите, можете да се свържете с г-ца Радостина Халачева, тел. 9701 345.


27 април 2011 г

Писменият изпит за кандидати за представители по индустриална собственост в областта на марките, географските означения и промишлените дизайни ще се проведе в читалнята № 1 на Централната научно-техническа библиотека, адрес бул. „Г.М. Димитров” № 50, на 29.04.2011 г. от 8:00 ч., съгласно заповед № 324 от 26/04/2011 г. на председателя на Патентното ведомство.


21 април 2011 г

Писменият изпит за кандидати за представители по индустриална собственост в областта на изобретенията и полезните модели ще се проведе в читалнята на Централна патентна библиотека, адрес бул. „Г.М. Димитров” № 50, на 27.04.2011 г. от 8:00 ч., съгласно заповед № 315 от 20/04/2011 г. на председателя на Патентното ведомство.


Списък на кандидатите, допуснати до писмен изпит за кандидати за представители по индустриална собственост в областта на марките, географските означения и промишлените дизайни (29.04.2011 г.)

1. Александър Владимиров Василев
2. Ана Борисова Лазарова
3. Андрея Йорданов Андреев
4. Анна Костадинова Лазарова
5. Анна Мартинова Иванова
6. Божидара Георгиева Костова – Кюблер
7. Боян Борисов Пиперов
8. Васил Венциславов Владимиров
9. Василка Минчева Бекярова
10. Велислава Иванова Попова – Миленкова
11. Даниела Христова Стоичкова
12. Дарина Славова Господинова
13. Деница Стойчева Табакова
14. Димитър Атанасов Батаклиев
15. Димитър Славейков Николов
16. Емил Иванов Тумбев
17. Иван Маринов Маринов
18. Иван Славчев Славов
19. Илияна Ангелова Маринова
20. Ирина Веселинова Сотирова
21. Каролина Людмилова Соколова
22. Мариан Калчев Маринов
23. Петя Петрова Василева
24. Петя Светозарова Петрова
25. Пламена Петрова Попова
26. Ромина Патрова Петрова
27. Росен Ивайлов Драганов
28. Светлана Лазарова Стоименова
29. Стела Андреева Андреева
30. Яна Красимирова Руева

Информация относно мястото и часа на провеждане на изпита ще бъде съобщена допълнително на кандидатите.

Краен срок за заплащане на таксите за допускане до изпит: 21.04.2011 г.


15 април 2011 г

Списък на кандидатите, допуснати до писмен изпит за кандидати за представители по индустриална собственост в областта на изобретенията и полените модели (27.04.2011 г.)

1. Александър Владимиров Василев
2. Анна Мартинова Иванова
3. Васил Венциславов Владимиров
4. Велислава Иванова Попова - Миленкова
5. Димитър Атанасов Батаклиев
6. Иван Маринов Маринов
7. Иван Славчев Славов
8. Константин Неделчев Тахтаджиев
9. Мария Георгиева Георгиева
10. Николай Любенов Николов
11. Офелия Гарабед Киркорян-Цонкова
12. Петя Петрова Василева
13. Пламена Ангелова Георгиева
14. Ралица Веселинова Заякова
15. Ромина Петрова Петрова
16. Росен Ивайлов Драганов
17. Яна Красимирова Руева

Информация относно мястото и часа на провеждане на изпита ще бъде съобщена допълнително на кандидатите.


15 март 2011 г

Изпит за кандидати за представители по индустриална собственост

Патентно ведомство на Република България организира изпит за кандидати за представители по индустриална собственост на основание чл. 6, ал. 1 и 2 от Наредбата за представителите по индустриална собственост (НПИС) и заповед № 191 от 15/03/2010 г. на председателя на Патентното ведомство.

Писменият изпит ще се проведе в два дни, както следва:
• на 27 април 2011 г. (сряда) – в областта на изобретенията и полезните модели;
• на 29 април 2011 г. (петък) – в областта на марките, географските означения и промишлените дизайни.
Желаещите да се явят на изпит следва да подадат молба по образец, придружена от:
• нотариално заверено копие от дипломата за завършено висше образование;
• документи, удостоверяващи практика в областта на индустриалната собственост – 2 години.

В молбата трябва да се посочи модулът, за който кандидатът ще се явява на изпит – „Изобретения и полезни модели” и/или „Марки, географски означения и промишлен дизайн”.

Крайният срок за подаване на молбите е 09 април 2011 г.

Допуснатите кандидати ще бъдат уведомени на посочените в молбата им електронен адрес или телефонен номер до кога могат да заплатят дължимата такса, както и за мястото и часа на провеждане на изпитите.

Съгласно чл. 6, ал. 2 от НПИС таксата за изпита е в размер на 5 (пет) заявителни такси за патент.

За допълнителна информация:
Радостина Халачева
тел.: +359 2 9701 345
факс: + 359 2 873 51 82
ел. поща: rhalacheva@bpo.bg

icon phone icon mail icon Facebook Twitter YouTube LinkedIn
Е-Услуги
Контакт с нас 02/9701 321
services@bpo.bg