ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Шест предложения за регламенти за закрила на патентите от съществено значение за стандарт, за задължителното лицензиране на патенти при кризи и ревизия на уредбата на сертификатите за допълнителна закрила

На 27 април 2023 г. Европейската комисия публикува законодателен пакет за хармонизиране и ревизия на патентната закрила в ЕС, произтичаща от Плана за действие за интелектуалната собственост, който стартира през ноември 2020 г.

Шестте предложения за регламенти за закрила на патентите от съществено значение за стандарт (ПСЗС), за задължителното лицензиране на патенти при кризи и ревизия на уредбата на сертификатите за допълнителна закрила (СДЗ) целят да осигурят по-прозрачна, ефективна и устойчива рамка за закрила на правата върху интелектуална собственост. Освен това, с предложенията ЕК се стреми да направи патентната система в ЕС по-ефективна чрез премахване на фрагментацията във вътрешния пазар, намаляване на административната тежест и повишаване на ефикасността.

Проектът за патентите е от съществено значение за стандарт, който въвежда за първи път хармонизирана европейска уредба за закрилата на тези обекти след няколкогодишни усилия за хармонизирано упражняване на правата по тях. Проектът на текста може да бъде намерен на следния линк: https://single-market-economy.ec.europa.eu/publications/com2023232-proposal-regulation-standard-essential-patents_en

Предложението за задължителното лицензиране на патенти, полезни модели и сертификати за допълнителна закрила предлага нов механизъм за лицензиране, който да бъде прилаган на европейско ниво в случай на кризи и извънредни ситуации, за да бъде гарантирана възможността на държавите членки за справянето с тях. Пълният текст на предложението може да бъде намерен на следния линк: https://single-market-economy.ec.europa.eu/publications/com2023224-proposal-regulation-compulsory-licensing-crisis-management_en.

Другите четири текста предлагат въвеждане на единен сертификат за допълнителна закрила за посочените продукти, които да съответстват на въведения в ЕС единен патент. Проектите на регламентите са достъпни на следния линк: https://single-market-economy.ec.europa.eu/publications/proposals-regulations-supplementary-protection-certificates_en

На 12.05.2023 г. Патентно ведомство обявява писмено обществено допитване за предоставяне на позиции от заинтересованите страни по посочените проекти на Регламенти. Срокът за изразяване на писменно становище е до 02.06.2023 г. на e-mail: services@bpo.bg

icon phone icon mail icon Facebook Twitter YouTube LinkedIn
Е-Услуги
Контакт с нас 02/9701 321
services@bpo.bg