ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Набиране на външни експерти за предоставяне на услугата по „Предварителна диагностика на интелектуалната собственост - IP Scan“ до 5-ти юни

Патентно ведомство на Република България кани всички заинтересовани лица, които желаят да бъдат включени в списъка на лицата, които ще предоставят услугата по „Предварителна диагностика на интелектуалната собственост - IP Scan“, да заявят своето желание за участие до 5 юни 2023 г.

Патентно Ведомство

Искането се подава в Центъра за административно обслужване на Патентното ведомство – на място, по електронен път или чрез лицензиран пощенски оператор, като същото следва да е подписано със саморъчен или електронен подпис, да съдържа електронен адрес за кореспонденция и телефон за връзка с кандидата.

В списъка на лицата, предоставящи услугата, могат да бъдат включени външни експерти, които имат:

1. Висше образование, с минимална образователно-квалификационна степен „магистър”;

2. Общ професионален опит: минимум 3 години в областта на индустриалната собственост;

3. Опит в работата с малки и средни предприятия (МСП);

4. Владеене на английски език;

5.Успешно са преминали обучение за извършването на предварителна диагностика пред Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (СЕСИС).

Към искането следва да бъдат приложени автобиография на лицето и доказателства за изпълнение на изискванията по т. 1, 2, 3 и 4. Такива могат да бъдат заверени копия на: диплома/и; удостоверения за професионална квалификация; сертификати; трудови/служебни/осигурителни книжки; договори за изпълнение на услуги, доказващи извършването на одити на предприятия или за изготвяне на анализи и референции към тях; протоколи от работни срещи; служебни бележки от предходни работодатели; други документи, доказващи опит с малки и средни предприятия, опит в индустриалната собственост и опит в извършване на анализи и проучвания на документи, актове и законодателство.

Всички кандидати, отговарящи на изискванията, ще бъдат предложени на Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост за включване в онлайн обучение: „Предварителна диагностика на интелектуалната собственост - IP Scan“. Обучението ще се проведе на 19 и 20 юни 2023 г. от СЕСИС на английски език. Изискването по т. 5 от гореизброените ще се счита за изпълнено след преминаване на това обучение.

Дневният ред с идентификационния номер и паролата на срещата в Zoom ще бъде изпратен директно на участниците.

icon phone icon mail icon Facebook Twitter YouTube LinkedIn
Е-Услуги
Контакт с нас 02/9701 321
services@bpo.bg