ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

С ПМС № 102 от 30 май 2022 г. е отменена Наредба за представителите по индустриална собственост

С Постановление № 102 на Министерски съвет от 30 май 2022 г., обн., ДВ, бр. 41 от 03.06.2022 г., е отменена Наредбата за представителите по индустриална собственост (Обн., ДВ, бр. 64 от 2017 г.). Със същото ПМС е отменено и Постановление № 161 на Министерския съвет от 4 август 2017 г., с което наредбата е приета.

Въведената в Закона за патентите и регистрацията на полезните модели цялостна уредба в Глава осма „б“ – „Представители по индустриална собственост“ на представителите по индустриална собственост и техните дружества и съдружия изключва приложението на Наредбата за представителите по индустриална собственост.

С приемането на ПМС № 102 от 30.05.2022 г. се цели предотвратяването на възможността за противоречиво тълкуване на действащата нормативна уредба, свързана с правната регламентация на дейността на представителите по индустриална собственост и е постигнато съответствие с чл. 15, ал. 1 от Закона за нормативните актове.

icon phone icon mail icon Facebook Twitter YouTube LinkedIn
Е-Услуги
Контакт с нас 02/9701 321
services@bpo.bg