ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Патентно ведомство ще е изцяло електронна институция до края на 2022 г.

След като в началото на 2022 г. бе създадена обща услуга с Административен съд – София град (АССГ) обединен регистър, чрез която се проследяват решенията и публичните спорове, свързани с индустриалната собственост, сега Патентно ведомство работи за обединяване и с регистрите на Върховния административен съд (ВАС) и на Българската търговско-промишлена палата (БТПП), изцяло в полза на бизнеса и заинтересованите страни.

Решенията на Патентно ведомство, които подлежат на обжалване пред Административен съд – София град, досега нямаше как да се проследят без номера на делото. Чрез интеграцията на двата регистъра на Патентно Ведомство и на АССГ това вече е възможно. Едно от предимствата на интеграцията, е да се даде възможност за проследяване в реално време на статуса на производствата по обжалване на решенията по спорове по обекти на индустриална собственост. Друго предимство, е улеснението при търсенето на практика по решения по същество на Патентно ведомство, което дава възможност на съдиите за проследяване на практиката по вече постановени решения на АССГ от различни състави.

В процес на обединение са регистрите на Патентно ведомство с регистъра на Върховния административен съд, като отново ще се даде възможност на всички заинтересовани страни да проследят движението на съдебното производство по обект на индустриална собственост.

Това е началната стъпка към крайната цел за обединяване на практиките по спорове за обекти на индустриална собственост, където за първи път ще е възможно да се улесни и проследи административната и съдебната практики на национално ниво. Патентно ведомство се стреми да постигне равнопоставеност в участието си при създаването на единна европейска система за търсене на национални практики по решения, свързани с обекти на индустриалната собственост. Единната европейска система ще позволи на всички заинтересовани страни лесно да достъпват до различни национални решения по спорове по отделните обекти на индустриална собственост, чрез търсене по различни критерии.

В полза на бизнеса, Ведомството съвместно с БТПП работят за обединяване на регистрите между институциите за бързо и лесно извършване на справки за портфолиото на индустриалната собственост, като патенти, марки или дизайни на всяка една фирма-членка на палатата. След обединението на регистрите, цялата информация ще се появява на едно място, а не в отделни регистри, и търсенето ще се осъществява по ЕИК номер.

От 2 септември 2022 г. стартира разработването и интегрирането и на 40 нови електронни услуги, като съществуващите 90 електронни услуги ще бъдат надградени с нови функционални възможности и 50 допълнителни разновидности на заявяваните обстоятелства. Електронната система улеснява значително потребителите, тъй като за заявяване на търговска марка например, изискването за подпис отпада. За повечето от останалите услуги, достъпът се предоставя от разстояние и чрез а електронен подпис.

Разработват се електрони услуги за обектите на индустриална собственост, които към момента са достъпни само на хартия, като новите услуги са насочени приоритетно към заявките за сертификати за допълнителна закрила (SPC) и новите сортове растения и породи животни. Ведомството ще завърши функционално целият пакет от електронни услуги и средства за електронна комуникация със заинтересованите страни, така че всички видове искания да могат да бъдат подавани по изцяло електронен път.

Електронизацията ще повиши качеството на предлаганите от Патентно ведомство на Република България услуги и на механизма за електронна комуникация с гражданите и бизнеса, чрез създаване на подобрена среда за закрила на иновативните решения.

В стремежа си да предостави съвременни решения за административно обслужване на заинтересованите страни, Патентно ведомство вече е сред водещите администрации, въвела електронен облачен постерминал от 2022 година.

Цялата кореспонденция с Ведомството може да се осъществява чрез неговия електронен портал(https://portal.bpo.bg/), в който се получава достъп само с регистрация на потребителско име и парола, независимо дали потребителят е физическо или юридическо лице. Обратната връзка от институцията се реализира с изпращане на линк, като срока за отговор започва да тече едва когато линкът се отвори.

С предприетите инициативи от началото на септември 2022 г., Патентно ведомство на Република България ще се превърне до края на годината в изцяло електронна държавна институция, с близо 200 електронни услуги и електронна междуинституционална мрежа в полза на бизнеса и потребителите в областта на индустриалната собственост.

icon phone icon mail icon Facebook Twitter YouTube LinkedIn
Е-Услуги
Контакт с нас 02/9701 321
services@bpo.bg