ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Патентно ведомство отхвърля твърдения за законови нарушения при регистрацията на търговската марка „Движение Трети март“

В дейността си Патентно ведомство се води само и единствено от националното и европейското законодателство в областта на индустриалната собственост.

Твърденията и внушенията за нарушение на процедурите и нормативната уредба за регистрация на марки, направени в медиите от определени лица не отговарят на истината.

Всякакви непрофесионални твърдения са предпоставка за разпространението на фалшиви новини, дезинформация на обществото и дестабилизиране на институцията.

Предлагаме нашата официална позиция по казуса:

ИЗЯВЛЕНИЕ НА ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

По повод отправени неверни твърдения за нелегитимни решения на Патентно ведомство във връзка с марката „Движение Трети Март“ от г-жа Таня Найденова, бивш Председател на Патентно ведомство.

За пореден път, нормалното функциониране на специализираната държавна институция - Патентно Ведомство е обект на обвинения, зад които не стои професионална експертиза. Изложените публични твърдения от г-жа Таня Найденова са не само неверни, но и противоречащи на основни положения в марковата доктрина.

Патентно ведомство е държавен орган за закрила на обектите на индустриална собственост. Като такъв, е отговорен за процедурата по регистрация на марка, регламентирана в Закона за марките и географските означения, в сила от 2019 г., а не посоченият Закон за търговските марки и промишлените образци“, който е бил в сила на 01.01.1968 г., и е отменен в края на 1999 г., нито пък Закон за марките и географските образци, какъвто никога не е имало.

Марка „Движение Трети Март“ не е регистрирана в нарушение на Кодекса на труда, тъй като същият не е основание за отказ на регистрация на марка разписани в чл.11 на действащия ЗМГО, доколкото Кодекса регулира трудови отношения.

Тези твърдения, говорят за липсата на каквото и да е компетентност и професионална експертиза в областта на индустриална собственост, което обяснява и двукратното отстраняване на г-жа Найденова от длъжността председател на Патентно ведомство след изключително кратък престой от 20.03.2014 до 04.01.2015 и от 03.06.2022 до 10.08.2022г. при две различни правителства.

Регистрираната марка „Движение Трети Март“ не лишава и гражданите от националния им празник, доколкото регистрацията на марка има функции, съвсем различни от обявените официални празници на нацията, и те не са функции, изрично посочени като основания за отказ по реда на действащия ЗМГО.

Патентно ведомство не е отказвало на г-н Бaреков регистрацията на марка „КОАЛИЦИЯ ТРЕТИ МАРТ“ и не е попадало в ситуация негови решения да противоречат на Конституцията и закона, защото заявената през 2014 г. марка „КОАЛИЦИЯ ТРЕТИ МАРТ“ е ОТТЕГЛЕНА поради неплатени дължими държавни такси. Решение за ОТКАЗ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ никога не е било издавано от страна на Патентно ведомство. Нещо повече, към тогава действащия ЗМГО, марката е минала проверката по чл. 11 (основанията за отказ) и е щяла да бъде регистрирана, ако регистрационните такси за нея са били платени.

Интересно на широката общественост би било г-жа Найденова да отговори как е получила достъп до заявката на г-н Бареков при положение, че тя не е публично достъпна, нито има подадено искане за достъп до досие.

В медийните твърдения, хаотично се нахвърлят четири основания за отказ, които бихме искали да изясним на широката общественост и непрофесионалните кръгове:

Не се регистрира марка по реда на ЗМГО:

Съгласно чл.11 ал.6, не се регистрира марка, която противоречи на обществения ред или на добрите нрави. В обхвата на тази разпоредба влизат изрази, приканващи към насилие, или такива, насочени към разбиранията за чест и морал на обществото.

Съгласно чл.11 ал. 7 от ЗМГО не се регистрира марка, която може да въведе в заблуждение потребителите относно естеството, качеството, географския произход или други характеристики на стоките или услугите. Видно от законовата разпоредба, един знак или може или неможе да въведе в заблуждение потребителите. В този смисъл, няма правна формулировка на „частична заблуда“, каквото е твърдението.

Съгласно чл.11 т.8 не се регистрира марка, която се състои от или включва гербове, знамена или други символи, както и техни имитации, на държави - членки на Парижката конвенция за закрила на индустриалната собственост от 20 март 1883 г. с нейните изменения и допълнения, съгласно Решение на Министерския съвет за присъединяване на Народна република България към Лисабонската редакция на Конвенцията (ратифицирана с Указ № 663 на Президиума на Народното събрание - ДВ, бр. 75 от 1965 г.), наричана по-нататък "Парижката конвенция", както и гербове, знамена или други символи, съкращения или наименования на международни междуправителствени организации, обявени по чл. 6, трето от Парижката конвенция. Регистрираните знаци по този ред са обществено достъпни в базите данни на Световната организация за интелектуална собственост, които могат да се проверят от всяко заинтересовано лице за да установи, че марката „Движение Трети Март“ не попада сред тях.

Съгласно чл.11 т.9 не се регистрира марка, която се състои от или включва знаци, емблеми или гербове, различни от тези, обявени по чл. 6, трето от Парижката конвенция, и представляващи особен обществен интерес. При тази хипотеза се отказва регистрацията на марки, които представляват особен обществен интерес. Такъв не е проявен в тримесечния срок за възражения срещу заявката за регистрация на марката „Движение Трети Март“. Заявката за регистрация на марка се публикува в Официалния бюлетин на Патентно ведомство, който е публично достъпен и в законово установения срок всяко лице, е имало възможност да се информира и да подаде възражение, с което да се противопостави на регистрацията на марката „Движение Трети Март“ в защита на обществения интерес.

Патентно ведомство регистрира марки само за стоките и услугите, които са изброени в Международната класификация на стоките и услугите, която се одобрява от 132 държави членки на Световната организация по интелектуална собственост. Решението за регистрация на марка се извършва и издава по реда на действащия ЗМГО и се взима от държавен експерт със съответната квалификация и опит, съгласно разпоредбите на специалните закони.

Настоящият председател на Патентно ведомство проф. д-р Владя Борисова отговаря на законовите изисквания за заемане на длъжността и на базата на личните си качества, професионален опит и стаж през м. юни 2023 г. е избрана единодушно от държавите членки на ЕС в личното си качество на професионалист и представител на Република България за зам. председател на Бюджетния комитет на Службата на ЕС по интелектуална собственост.

icon phone icon mail icon Facebook Twitter YouTube LinkedIn
Е-Услуги
Контакт с нас 02/9701 321
services@bpo.bg