ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

При подготовката на Единния патентен съд на ЕС са спазени законите на Република България

Патентно Ведомство

ОФИЦИАЛНА ПОЗИЦИЯ НА ПАТЕНТНОТО ВЕДОМСТВО

Предвид множеството спекулации относно това, че Патентното ведомство на Република България е забавило влизането в сила на Протокола за предварително изпълнение на споразумението относно Единния патентен съд, Патентното ведомство на Република България представя следната позиция:

Патентното ведомство на Република България е държавен орган с компетенции в областта на закрилата на индустриалната собственост, което в своята дейност се е ръководило от нормите на националното и европейското законодателство. Това се отнася и за присъединяването на Република България към споразумението и протокола за Единния патентен съд и всички последващи действия, свързани с това. Република България е ратифицирала споразумението на 8.04.2016 г., като законът за ратифициране е обнародван в “Държавен вестник”, бр. 32 от 22.04.2016 г. Протоколът е ратифициран на 6.06.2018 г., като законът за ратифициране е обнародван в ДВ, бр. 50 от 15.06.2018 г. България е една от първите държави членки, присъединила се към създаването на Единния патентен съд в ЕС.

През 2021 г. ведомството активно участва във формирането на административните органи на Европейския патентен съд и успешно проведе процедурата на национално ниво по актуализация на текста, касаещ тълкуването на чл.3 от протокола към споразумението за Единния патентен съд, свързан с излизането на Обединеното кралство от ЕС и определянето на Италия като третата държава след Германия и Франция с най-голям брой европейски патенти през 2012 г. За своята активност и професионално отношение Патентното ведомство получи специални благодарности от италианския посланик в България за работата по подготовката на документите за актуализиране на текста към протокола. В резултат на успешната му работа е издадено решение №345 от 30.05.2022 на Министерския съвет за одобряването на проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона ратифициране на протокола за предварително изпълнение на споразумението относно Единния патентен съд, с което се предлага на Народното събрание да разгледа и приеме законопроекта.

При изпълнението на процедурата Патентното ведомство стриктно е следвало разпоредбите на чл.19, ал.2 от Закона за международните договори, съгласно които: “резерви и декларации се одобряват от държавния орган, изразил съгласие за обвързване на Република България с конкретен договор”, за конкретния случай това е Народното събрание на Република България. Трябва да се отбележи, че приложените национални процедури на държави членки за одобрението на актуализирания текст от протокола са различни от тази, предвидена в чл.19 ал.2 от Закона за международните договори.

Нещо повече, с решение № 130 от 28.02.2020 г. на Министерския съвет ролята на Патентното ведомство на Република България е определена само като национален представител в Административния комитет и Бюджетния комитет към Единния патентен съд. Правомощията на председателя на Патентното ведомство са определени само до уведомяване на подготвителния комитет към Единния патентен съд за националното представителство на Република България в управителните органи, включително и за номинацията на Висшия съдебен съвет за национален представител в Консултативния комитет. На председателя на Патентното ведомство не са предоставени правомощия да избира или променя националната процедура по одобрение на текстове по резерви и декларации на международни договори, а му е вменено да следва националната процедура, съгласно разпоредбите на Закона за международните договори.

В този смисъл всякакви твърдения, че Патентното ведомство е забавило или възпрепятствало работата на Единния патентен съд са неверни, тъй като в изпълнение на дейността си ведомството е спазвало националното законодателство.

В допълнение към това е и обстоятелството, че към днешна дата все още работата на Единния патентен съд е подготвителна, единствено на ниво Административен комитет за изготвяне и подготовка на нужните за дейността на съда вътрешноправни актове. Единният патентен съд ще заработи едва когато споразумението влезе в сила, а това ще се случи на първия ден от четвъртия месец, след като Административният комитет се увери, че съдът има готовност да започне работа.

Това е планирано да се случи през последното тримесечие на 2022 г. или в началото на 2023 г.

Патентното ведомство ще продължи активното си участие в Административния комитет по подготовката на работата на Единния патентен съд, стриктно спазвайки разпоредбите на националното законодателство.

Всички други твърдения по повод работата на Патентното ведомство, свързани с Единния патентен съд, нямат нищо общо с изложената по-горе реална фактология по темата, а единствено увреждат имиджа на държавната институция.

icon phone icon mail icon Facebook Twitter YouTube LinkedIn
Е-Услуги
Контакт с нас 02/9701 321
services@bpo.bg