ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Обществена консултация на ЕК относно борбата с нарушенията на ПИС

Европейската комисия (ЕК) стартира обществена консултация, която има за цел да идентифицира доставчици на онлайн услуги, както и физически пазари, разположени извън Европейския съюз, за които се съобщава, че улесняват или се облагодетелстват от съществени нарушения направа върху интелектуалната собственост (ПИС), и по-специално пиратство и фалшифициране.

Службите на Европейската комисия изискват писмена документация от заинтересованите страни, идентифициращи пазари и доставчици на услуги, които могат да отговарят на критериите за включване в „Списък за наблюдение на подправени и пиратски стоки за 2022 г.“ (Counterfeit and Piracy Watch List for 2022). Онлайн пазарите или доставчиците на услуги се насърчават да докладват за мерките, които са предприели, за да избегнат или намалят нарушенията на ПИС от трети страни върху техните стоки или услуги.

След задълбочена проверка на получената информация, службите на Европейската комисия възнамеряват да публикуват актуализирана версия на т. нар. „Списък за наблюдение на подправени и пиратски стоки“ към края на 2022 г.

Този списък ще има за цел да идентифицира най-проблемните пазари и доставчици, за да насърчи оператори, собственици на права върху обекти на ИС, както и отговорните местни власти и правителства, да предприемат необходимите действия и мерки за намаляване наличността на стоки или услуги, нарушаващи ПИС.

„Списъкът за наблюдение на фалшификати и пиратство“ не е изчерпателен списък на докладваните пазари и доставчици на услуги и няма за цел да прави констатации за законови нарушения. Той също така не предоставя анализ на службите на Европейската комисия за състоянието на защитата и прилагането на ПИС в съответната държава или държави.

Всеки принос към консултацията трябва да бъде достатъчно обоснован, по-специално по отношение на предполагаеми нарушения, които трябва да бъдат подкрепени от безпристрастни и надеждни източници, включително препратки към публично достъпна информация. Заинтересованите страни могат да изберат предоставените от тях данни да бъдат публикувани анонимно.

Всеки, който има желание да участва в обществената консултация, има възможност да направи това до 14 февруари 2022 г., използвайки следния линк:

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/Counterfeit_Piracy_Watch_List_2022

icon phone icon mail icon Facebook Twitter YouTube LinkedIn
Е-Услуги
Контакт с нас 02/9701 321
services@bpo.bg