ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Изменения в Правилника за приложение на Протокола относно Мадридската спогодба за международна регистрация на марките

Сигнална информация № 17/2021


На своята петдесет и пета (24-та редовна) сесия Асамблеята на Мадридския съюз прие изменения в чл. 3, 5, 5bis, 21, 22, 24, 39 и 40 от Правилника за приложение на Протокола относно Мадридската спогодбаза международна регистрация на марките (наричан по-долу „Правилника“) и към Тарифата за такси, които са влезли в сила на 1 ноември 2021 г.

  • 1.Представителство пред Международното бюро

Измененията на чл. 3, параграфи 2 и 4 от Правилника ще изискват притежателите на международни регистрации да упълномощават представител пред Международното бюро само в отделно съобщение, като използват официалния формуляр MM12, за да упълномощят представител пред Международното бюро, както и от онлайн услугата за тази цел. Точката относно упълномощаването на представител ще бъде премахната от формуляри MM4, MM6, MM7, MM8, MM9 и MM16. Заявителите и новите притежатели (приобретатели) могат да продължат да упълномощават представител в, съответно, международната заявка и искането за вписване на промяна в собствеността.

Изменението на чл. 3(6) вече няма да изисква Международното бюро да изпраща на заявителя или притежателя копие от кореспонденцията с представителя през шестте месеца, предхождащи искането за вписване на анулиране на неговото упълномощаване. Притежателите на международни регистрации и техните представители могат да изтеглят всички релевантни документи чрез онлайн услугата Madrid Portfolio Manager.

  • 2.Извинение за неспазване на сроковете

Изменения в чл. 5 от Правилника ще оправдаят неспазването от страна на заинтересована страна на даден срок поради форсмажорни обстоятелства. Такова извинение ще изисква от заинтересованата страна да представи на Международното бюро задоволителни доказателства за горното и да извърши съответното действие възможно най-скоро или във всеки случай не по-късно от шест месеца след изтичането на съответния срок.

  • 3.Продължаване на обработка

Измененията на чл. 5bis(1)(a) предвиждат възможност за продължаване на обработката на международни заявки и искания за вписване, когато заявителите или притежателите пропуснат сроковете, посочени в чл. 12(7) от Правилника (прекласиране на стоки/услуги, предложено от Международното бюро) и чл. 27bis(3)(c) от Правилника (отстраняване на нередност в искане за разделяне на международна регистрация).

За да поискат продължаване на обработката, заявителите и притежателите трябва да използват формуляр MM20, да заплатят съответната такса и в същото време да извършат действието, за което се отнася пропуснатият срок. Заявителите и притежателите могат да поискат продължаване на обработката в рамките на два месеца от изтичането на съответния срок.

  • 4.Частична субституция (заместване)

Измененията на чл 21, параграф 3, буква г) от Правилника ще признаят, че е възможна частично заместване на по-ранна национална или регионална регистрация или регистрации с международна регистрация. Независимо от това, преходна разпоредба в нов параграф (7) от чл. 40 няма да изисква от ведомствата да прилагат изменено правило 21(3)(d) преди 1 февруари 2025 г.

  • 5.Прекратяване на действието

Изменения в чл. 22, параграф 1, буква в) от Правилника ще премахнат ненужните позовавания на съдебни действия и производства в множествено число, тъй като те вече не са релевантни. Тези редакционни изменения няма да доведат до съществени промени.

  • 6.Последващо посочване

Измененията на чл. 24, параграф 3, буква а) (iii) от Правилника няма да изискват посочване на адреса на притежателя, т.е. съответната точката от формуляр MM4 ще бъде премахната. Онлайн услугата за последващо посочване няма да доведе до значима промяна.

  • 7.Продължаване на закрилата на международната регистрация в някои държави наследници

Предложените изменения на чл. 39(1)(ii) от Правилника премахват размера на предписаната такса за искане за продължена закрила в държава наследница. Нова т. 10 от Таблица на таксите ще посочва тази сума. Тези редакционни изменения няма да доведат до съществени промени. Размерът на таксата няма да се промени.

icon phone icon mail icon Facebook Twitter YouTube LinkedIn
Е-Услуги
Контакт с нас 02/9701 321
services@bpo.bg