ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Изменения в Правилника за приложение на Протокола относно Мадридската спогодба за международна регистрация на марки

В Сигнална информация № 78/2020 от 17 декември 2020 г.Международното бюро съобщава, че на своите петдесет и трета (23-та обикновена) и петдесет и четвърта (31-та извънредна) сесии, Асамблеята на Мадридския съюз прие изменения в разпоредбите на членове 3, 9, 21, 25 и 36 от Правилника за приложение на Протокола относно Мадридската спогодба за международна регистрация на марките (наричан по-долу „Правилника“), които ще влязат в сила на 1 февруари 2021 г.

Първата част от измененията засягат разпоредбите на чл. 3, чл. 9, чл. 25 и чл. 36 от Правилнинка, с които се въвежда изискване за предоставяне на адрес на електронна поща като препоръчано посочване в международната заявка, заявка за вписване напромяната напритежателя. Непосочването на адрес на електронната поща на заявителя в международната заявка щедоведе до писмо за нередовност.Непосочването на адрес на електронната пощана представителя, упълномощен като такъв вмеждународназаявка, в заявка за вписване или в отделна комуникация, ще се счита за нередовно упълномощаване.

Новата разпоредба ще се прилага за заявки или упълномощавания, направени на или след 1 февруари 2021 г.

Международното бюро ще изпраща всички съобщения до заявителите, притежателите илипредставителите по електронен път на вписания адрес на електронната поща. Международното бюроще продължи да изпраща съобщения чрез пощенски услуги до заявителите, притежателите илипредставителите, които не са посочили имейл адрес, тъй като не е било необходимо да го нанаправят преди влизането в сила на гореспосочените изменения. То, също така, ще изпраща писма чрез пощенските услуги, когато електронната комуникация не успее да достигне предвидения получател.

Втората част от измененията касаят разпоредбите на чл. 21 от Правилника, свързани с принципите, регулиращи заместването на национална или регионална регистрация с международна регистрация.

Изменения има и в разпоредбите на чл. 25 и 36 от Правилника.

icon phone icon mail icon Facebook Twitter YouTube LinkedIn
Е-Услуги
Контакт с нас 02/9701 321
services@bpo.bg