ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Проф. Владя Борисова пред ФАКТИ: Бизнесът може да получи безвъзмездна помощ за закрила на интелектуалната собственост

Патентно Ведомство

Европейските малки и средни предприятия представляват над 99% от всички предприятия в ЕС и осигуряват 67 % от общата заетост в Европа, казва председателят на Патентното ведомство   

   

За поредна година Патентно ведомство на Република България, съвместно със Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (СЕСИС), обявява инициатива за подкрепа на микро, малки и средни предприятия под формата на ваучерна система. Ведомството се нарежда сред първите пет най-активни ведомства на територията на ЕС, което към момента успешно е подпомогнало бизнеса на над 500 микро, малки и средни предприятия на територията на България. Инициативата е на Европейската комисия, а финансирането се изпълнява изцяло и директно от СЕСИС чрез Фонда за малки и средни предприятия (МСП) на ЕК. Ролята на Патентно ведомство е да насърчава и подпомага предприятията на територията на страната да участват и да се възползват от безвъзмездната финансова помощ за закрилата на своята индустриална собственост в полза на техния бизнес. По темата пред ФАКТИ говори председателят на Патентното ведомство проф. д-р Владя Борисова.

- Проф. Борисова, разкажете повече за Фонда за малки и средни предприятия (Ideas Powered for Business SME Fund)?
- Фондът за малки и средни предприятия (Ideas Powered for Business SME Fund) е схема за отпускане на безвъзмездни средства от Европейската комисия, чрез СЕСИС, чиято цел е да подпомогне микро, малките и средните предприятия в ЕС да получат закрила за интелектуалната си собственост за по-висока бизнес устойчивост и просперитет. Придобиването на права на интелектуална собственост е от решаващо значение за конкурентоспособността на бизнеса и насърчаването на предприемачеството както на територията на страната, така и в целия ЕС. Чрез придобиване на права на интелектуална собственост, предприятията създават нематериален актив, който могат да използва в своята търговска дейност като актив, който генерира висока добавена стойност и пазарен успех. Европейските малки и средни предприятия представляват над 99% от всички европейски предприятия и осигуряват 67 % от общата заетост в Европа. Поради това тяхната роля е решаваща за устойчивостта на ЕС, за повишаване на конкурентоспособността, за стимулиране на икономиката на ЕС, както и за подобряване на начина на живот и благосъстоянието на европейската общност.

- Кой може да кандидатства за тези безвъзмездни средства?
- Всички микро, малки и средни предприятия, които са със седалище на територията на Европейския съюз. Става въпрос за всички микро, малки и средни предприятия, извършващи икономическа дейност, независимо от правната им форма, включително и самостоятелно заети лица или такива, извършващи занаятчийски или други дейности, както и партньорства или сдружения и фондации.

- Безвъзмездната помощ е под формата на ваучер за малкия и среден бизнес за закрила на интелектуалната собственост. За какво се предоставят тези средства?
- Средствата се предоставят от Фонда за МСП на ЕК, директно чрез СЕСИС под формата на 4 различни ваучера, които възстановяват разходи за различни дейности, свързани с придобиването на закрила за обектите на интелектуална собственост. Те включват заявки за търговски марки, промишлени дизайни, патенти и сортове растения, както и услуги по предварителна диагностика и диагностика на правоприлагането на права на интелектуалната собственост. Ваучерите осигуряват възстановяване на до 75% от разходите направени по заявките за интелектуална собственост и до 90% от разходите за диагностика на интелектуална собственост, в зависимост от държавата или региона, в който се намира предприятието.

- „Предварителната диагностика на интелектуалната собственост (IP Scan)“ е една от услугите, за които може да бъде получена безвъзмездна помощ от Фонда за подкрепа на МСП „Ideas Powered for Business“. Говорим за Ваучер 1. Нека разкажем повече за самите ваучери…
- Да, тук националното ведомство, по-конкретно Патентно ведомство, има ключова роля при определянето на външни експерти, които да извършат предварителната диагностика на предприятието. Тези експерти се обучават и одобряват от СЕСИС преди да бъдат включени в публичния списък на Патентно ведомство. Предиагностиката на интелектуалната собственост е ключова за изграждането на стратегията за интелектуална собственост на всяко микро, малко или средно предприятие. Тя включва анализ на бизнес модела, бизнес активите за идентифициране на интелектуална собственост на предприятието, за да се формулира стратегия за управление на портфолиото от обекти на интелектуална собственост и приложимия за тях модел.

- Патентно ведомство обяви, че от 2024 г. стартира нова услуга в рамките на Ваучер 1 – IP Scan Enforcement. Какво включва тази диагностика на правоприлагането на интелектуалната собственост?
- Аналогично на предходната услуга микро, малките и средни предприятия, които предполагат, че трета страна е нарушила техните права на интелектуална собственост, могат да се възползват от възможността да им бъде предложена стратегия за правна защита вкл. и за търговска тайна. Услугата предоставя стратегия и за това как предприятията могат да избегнат нарушаване на техните права на интелектуална собственост, както и как да действат при конфликт по отношение на интелектуалната им собственост с конкурент или потенциален бизнес партньор. Важно е да се знае, че при Ваучер 1 - за услугите IP Scan (предварителна диагностика на ИС) и IP Scan Enforcement, не може да се кандидатства с една и съща заявка, тъй като за всяка от услугите се получава отделен Ваучер 1. Това е единственият ваучер, който може да бъде поискан повече от веднъж (само в държавите, където се предлагат и двете услуги), каквато е и България.

- Как се кандидатства?
- Детайлна информация, указания за начина на кандидатстване, кой може да получи финансова помощ и как функционират ваучерите по Фонда за МСП за 2024 г., можете да бъде намерете на сайта на Патентното ведомство. Ведомството създаде специална секция, в която детайлно са обяснени предимствата на всеки един от ваучерите и стъпките за кандидатстване.

-------
Проф. д-р Владя Борисова, председател на Патентното ведомство на Република България от 2021 г. и от 2023 г. зам.-председател на Бюджетния комитет на Службата на ЕС за интелектуална собственост. Проф. Борисова е икономист и юрист по образование. Адвокат към Софийска адвокатска колегия. Представител по индустриална собственост.

Има 23 годишен опит в областта на интелектуалната собственост, технологичния трансфер. Преди да заеме поста е била експерт към Световната организация за интелектуална собственост (СОИС) и вице-президент към работните органи на организацията. Има дългосрочни специализации по интелектуална собственост в Queen Mary Intellectual Property Research Institute of London и в Université de Lille - I France.

Има дългогодишен експертен, преподавателски и научноизследователски опит с множество национални и международни участия, експертизи, инициативи, стратегически проекти и публикации в областта на интелектуалната собственост.

Директор на Института по право, икономика и интелектуална собственост на СУ „Св. Климент Охридски“, основател и ръководител на Магистърска програма по „Интелектуална собственост и технологичен трансфер“, разработена и водена съвместно с Европейското патентно ведомство и Световната организация за интелектуална собственост.

Владее английски и френски език.

icon phone icon mail icon Facebook Twitter YouTube LinkedIn
Е-Услуги
Контакт с нас 02/9701 321
services@bpo.bg