PATENT OFFICE OF THE REPUBLIC OF BULGARIA

Structure and management

Organigrama_EN_2021_УП_2021-11-26

The Patent Office of the Republic of Bulgaria is headed by a President. Under the direct authority of the President are Vice-President, a Secretary General and a Financial Controller.

The organisational structure of the Patent Office of the Republic of Bulgaria includes the following six directorates:

Prof. Dr. Vladia Borisova  - President   

Iveta Istilyanova - Vice-President   

Mariyan Stoyanov -  Secretary General
Directorate "Administrative and Legal Activities"

Teodora Petrova - Director

Directorate "International Cooperation and Projects"

Veronica Todorova - Director

Directorate "Examination and Protection of Inventions, Utility Models and Industrial Designs"
Anastasiya Velichkova - Director

Directorate "Expertise and Opposition of Trademarks and Geographical Indications"
Andriana Yoncheva - Director   

Directorate " Financial and Economic Activities"

Daniela Boiadzhieva -  Director   

Directorate "Disputes and administrative penal activity"
Ivayla Ivanova – Director   

The Patent Office of the Republic of Bulgaria has 114 staff positions.

Председателят осъществява цялостното ръководство на Патентното ведомство на Република България и неговата администрация:
1. представлява Патентното ведомство или оправомощава лица, които да го представляват;
2. организира, ръководи и контролира дейността на Патентното ведомство;
3. провежда държавната политика в областта на индустриалната собственост и определя стратегическите цели и задачи на Патентното ведомство;
4. утвърждава щатното разписание на администрацията;
5. сключва, изменя и прекратява трудовите и служебните правоотношения със служителите от администрацията и присъжда рангове на държавните служители;
6. взема решения по въпроси от неговата изключителна компетентност съгласно приложимите нормативни актове, определящи правомощията на ведомството;
7. ръководи, координира и контролира действията по изпълнение на основните функции по предоставяне на правна закрила на обектите на индустриална собственост и защита при нарушения срещу тях;
8. изпълнява бюджета;
9. информира обществеността за дейността на Патентното ведомство чрез средствата за масово осведомяване;
10. осъществява международното сътрудничество на Република България с международни организации или с органи от други държави в областта на индустриалната собственост;
11. председателства работна група 34 - "Закрила на интелектуалната и индустриалната собственост";
12. сключва договори с външни експерти;
13. командирова служителите от администрацията в страната и в чужбина;
14. представлява ведомството в международни организации и съюзи;
15. сключва договори и/или споразумения с чуждестранни патентни ведомства или организации, осъществява сътрудничество с ръководствата на организации с идеална цел, вкл. университети, научни институти, изследователски организации и др.;
16. утвърждава Устройствения правилник на Патентното ведомство, Правилника за вътрешния трудов ред, Правилника за документооборота в Патентното ведомство, както и всички други вътрешни актове, необходими за законосъобразната дейност на ведомството;
17. решава и други въпроси, свързани с дейността на Патентното ведомство.

icon phone icon mail icon Facebook Twitter YouTube LinkedIn
E-Services
Contact us 02/9701 321
services@bpo.bg