PATENT OFFICE OF THE REPUBLIC OF BULGARIA

Operational Program "Administrative Capacity" - OPAC

Патентно Ведомство

Финална конференция по проект по ОПАК

В Пресклуба на БТА на 30 декември 2015 г. ще се състои заключителна конференция, организирана от  Патентното ведомство на Република България, във връзка с приключването на проекта по Оперативна програма «Административен капацитет» - Разширяване обхвата на публично достъпните електронни информационни услуги на Патентното ведомство чрез реинженеринг и функционално-информационно надграждане на продукта BPO_online.

  

Патентното ведомство приключи проект: „Повишаване и укрепване на експертния потенциал на служителите на Патентно ведомство на Република България, с цел постигане на по-качествено и ефективно обслужване на гражданите и представителите на бизнеса"


Патентното ведомство на Република България успешно приключи проект по ОПАК  „Повишаване и укрепване на експертния потенциал на служителите на Патентно ведомство на Република България, с цел постигане на по-качествено и ефективно обслужване на гражданите и представителите на бизнеса”, финансиран по Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансирана от ЕС чрез Европейския социален фонд. Общата цел на проекта е да се надгради, укрепи и обогати професионалният капацитет на служителите на Патентно ведомство /ПВ/, за да бъдат повишени качеството и ефективността на обслужването на гражданите и представителите на бизнеса.

Изпълнени са две дейности. В Института по публична администрация са обучени 42 души или 66% от планираните.

Проведено е и обучение „Правна закрила на интелектуалната собственост” (патентноправна специализация) съвместно с Центъра за развитие и квалификация при Техническия университет – София. Обучени са успешно 28 служители, което представлява 97% от първоначално планираните за обучение. Средната успеваемост на курсистите, положили държавен изпит за патентноправна специализация, е много добър 5,25.

Основните дисциплини, по които се обучаваха служителите на Патентното ведомство, са Патентна закрила на изобретенията в Република България, Международна закрила на изобретенията – РСТ, ЕРС, Закрила на полезен модел, Закрила на марки и географски означения, Закрила на промишлен дизайн, Прехвърляне на права и Лицензиране на обекти на индудстиралната собственост.

Обучението обхвана и дисциплини по експертиза и процедура по регистрация на различните обекти на индустриалната собственост.

Заключителна пресконференция по проект на Патентното ведомство

На 23 октомври 2014 г. в Пресклуба на БТА в София се проведе пресконференция за представяне на резултатите от изпълнението на проект „Усъвършенстване на информационно-комуникационната среда за заявяване, експертиза и регистриране на обекти на индустриалната собственост за постигане на оперативна съвместимост на национално и европейско ниво и предоставяне на по-добро административно обслужване на гражданите, бизнеса и държавните институции“ по договор № 12-32-4/23.11.2012 г., осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Общата цел на проекта е осигуряване на по-високо качество на административното обслужване на гражданите, бизнеса и държавните институции, чрез създаване на единна потребителска среда за електронно заявяване на обекти на индустриална собственост (ИС) – изобретения, полезни модели, марки, географски означения, промишлени дизайни, нови сортове растения и породи животни и поддържане на електронни държавни регистри.

Проф. Камен Веселинов, и.д. председател на Патентното ведомство, посочи, че сред постигнатите резултати са внедрена нова администрираща информационна система, предоставена от Световната организация за интелектуална собственост, с модули за администриране и обслужване на всички обекти на индустриалната собственост. Създадена е и единна потребителска среда за електронното заявяване на тези обекти. Резултат от новата система е оптимизиране и ускоряване на извършваните процедури и повишаване ефективността и прозрачността на предоставяните дейности и услуги.

Патентно Ведомство
Патентно Ведомство

Патентно ведомство организира Информационен ден.

На 17 октомври 2014 г. от 9:00 до 12:00 часа, в Парк Хотел Витоша, ул. „Росарио” № 1, гр. София, ще се проведе Информационен ден, организиран в изпълнение на проект „Усъвършенстване на информационно-комуникационната среда за заявяване, експертиза и регистриране на обекти на индустриалната собственост за постигане оперативна съвместимост на национално и европейско ниво и предоставяне на по-добро административно обслужване на гражданите, бизнеса и държавните институции“, по договор № 12-32-4/23.11.2012 г., осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд.

Информационният ден има за цел да представи и популяризира сред гражданите и представителите на бизнеса в страната резултатите от проекта.

Общата цел на проекта е осигуряване на по-високо качество на административното обслужване на гражданите, бизнеса и държавните институции, чрез създаване на единна потребителска среда за електронно заявяване на обекти на индустриална собственост – изобретения, полезни модели, марки, географски означения, промишлени дизайни, нови сортове растения и породи животни и поддържане на електронни държавни регистри.

Сред очакваните резултати от проекта са осъществена радикална промяна на информационно-комуникационната среда във Ведомството, подобряване на административното обслужване на гражданите, бизнеса и държавните институции, оптимизиране и ускоряване на извършваните процедури и повишаване ефективността и прозрачността на предоставяните дейности и услуги.

Желаещите да участват могат да се запознаят с Програмата и да се запишат за участие в Информационния ден, като попълнят Формуляр за регистрация и го изпратят по факс: 02 870 83 25 или на e-mail: lnikolova@bpo.bg до 15.10.2014 г. (включително).

Местата за участие са ограничени. Формуляри за регистрация ще се приемат до изчерпване на местата.

Патентното ведомство стартира проект: „Повишаване и укрепване на експертния потенциал на служителите на Патентно ведомство на Република България, с цел постигане на по-качествено и ефективно обслужване на гражданите и представителите на бизнеса”

Патентното ведомство на Република България сключи договор рег. №  А13-22-57 от 10.05.2014 г. с Министерство на финансите за изпълнение на Проект „Повишаване и укрепване на експертния потенциал на служителите на Патентно ведомство на Република България, с цел постигане на по-качествено и ефективно обслужване на гражданите и представителите на бизнеса”, финансиран по Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансирана от ЕС чрез Европейския социален фонд, и стартира активното изпълнение на договора.

Проектът е с продължителност 9 месеца  и е на стойност 80 986,45 лв.  Общата му цел е да се надгради, укрепи и обогати професионалният капацитет на служителите на Патентно ведомство/ПВ/, за да бъдат повишени качеството и ефективността на обслужването на гражданите и представителите на бизнеса.  

Ще бъдат проведени специализирано професионално, общо професионално и чуждоезиково обучение. Ведомството разчита на дългосрочната подкрепа на Института по публична администрация при изпълнението на проекта.  
Успешното му реализиране ще допринесе за подобряване на професионалната компетентност на служителите в администрацията за по-ефективно и ефикасно изпълнение на задълженията. Това ще допринесе за изграждането на динамична администрация, развиваща експертния си потенциал, която е ориентирана към потребностите на обществото и постигането на високи резултати.

Патентното ведомство стартира проект: „Усъвършенстване на информационно - комуникационната среда за заявяване, експертиза и регистриране на обекти на индустриалната собственост за постигане на оперативна съвместимост на национално и европейско ниво и предоставяне на по-добро административно обслужване на гражданите, бизнеса и държавните институции”

Пресконференция за проекта на Патентното ведомство: „Усъвършенстване на информационно - комуникационната среда за заявяване, експертиза и регистриране на обекти на индустриалната собственост за постигане на оперативна съвместимост на национално и европейско ниво и предоставяне на по-добро административно обслужване на гражданите, бизнеса и държавните институции”

Днес, 4 февруари 2013 г., в Пресклуба на БТА се състоя пресконференция по повод стартиране изпълнението на проекта на Патентното ведомство на Република България по договор с Министерство на финансите „Усъвършенстване на информационно-комуникационната среда за заявяване, експертиза и регистриране на обекти на индустриалната собственост за постигане на оперативна съвместимост на национално и европейско ниво и предоставяне на по-добро административно обслужване на гражданите, бизнеса и държавните институции”. Договорът е финансиран по Оперативна програма “Административен капацитет”.
Проектът е с продължителност 18 месеца и е на стойност 556 000 лв. Общата му цел е осигуряване на по-високо качество на административното обслужване на гражданите, бизнеса и държавните институции чрез създаване на единна информационно -комуникационна среда във ведомството и на възможност за електронно заявяване на обекти на индустриалната собственост – изобретения, полезни модели, марки, географски означения, промишлени дизайни, нови сортове растения и породи животни и поддържане на електронни държавни регистри.
Проектът ще се изпълнява в тясно сътрудничество и с дългосрочната подкрепа на партньорите на Патентното ведомство - Европейското патентно ведомство, Ведомството за хармонизация на вътрешния пазар към Европейската комисия и Световната организация за интелектуална собственост. Тези организации предоставят безвъзмездно разработени от тях програмни продукти, към чието надграждане и интеграция се отнася проектът.
Председателят на Патентното ведомство направи днес кратко представяне и разясни ролята и мястото на очакваните от проекта резултати в общия процес по усъвършенстване на информационно-комуникационната среда за осъществяване дейностите на Ведомството във връзка със закрилата на изобретения, марки и географски означения и дизайни, и предоставянето на потребителите на електронните услуги.

icon phone icon mail icon Facebook Twitter YouTube LinkedIn
E-Services
Contact us 02/9701 321
services@bpo.bg