PATENT OFFICE OF THE REPUBLIC OF BULGARIA

Draft acts

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за ратифициране на Протокола за предварително изпълнение (ППИ) на Споразумението относно Единния патентен съд (СЕПС)

С проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за ратифициране на Протокола за предварително изпълнение (ППИ) на Споразумението относно Единния патентен съд (СЕПС) се финализира националната процедура по одобрение на Съвместното изявление по отношение тълкуването на чл. 3 от ППИ на СЕПС във връзка с неговото влизане в сила.

Посредством Съвместното изявление на държавите, ратифицирали Протокола, се цели тълкуване на разпоредбата на чл. 3 по отношение на механизма на влизане в сила на акта. В съответствие с цитираната разпоредба, Протоколът влиза в сила в деня, след като 13 подписващи държави от СЕПС, включително Германия, Франция и Великобритания, или са ратифицирали, или са информирали депозитаря, че са получили парламентарно одобрение да ратифицират Споразумението, и са подписали или ратифицирали Протокола.

В края на февруари 2020 г. правителството на Обединеното кралство обявява, че след оттеглянето си от ЕС няма да продължи членството си в Единния патентен съд и на 20 юни 2020 г. депозира официално оттеглянето си от Споразумението и Протокола към него.

Тези събития оказват влияние върху условията за влизане в сила на Протокола, поради което възниква необходимостта от тълкуване на чл. 3 от него в контекста на чл. 89 от Споразумението, където са споменати трите държави членки, в които е породил действие най-голям брой европейски патенти. В този смисъл, със Съвместното изявление държавите, ратифицирали Протокола, се обединяват около тълкуването, че за чл. 3 от Протокола следва да се има предвид вместо Обединеното кралство, следващата държава с най-голям брой европейски патенти. Целта на Съвместното изявление е да се преодолеят възникналите пречки от излизането на Обединеното кралство и безпрепятствено да се осигури прилагането на Протокола.

С приемането на проекта на Закон ще се преодолее правната несигурност по отношение на влизането в сила на Протокола и ще се осигури нормалното протичане на процеса по подготовка на работата на Единния патентен съд.

На заинтересованите лица се предоставя 14-дневен срок за предложения и становища по представения за обсъждане проект на акт.

19.04.2022   

   

Проектът на постановление предвижда отмяна на Наредбата за представителите по индустриална собственост (Обн., ДВ, бр. 64 от 2017 г.) и отмяна на Постановление № 161 на Министерския съвет от 4 август 2017 г., с което наредбата е приета.

Наредбата за представителите по индустриална собственост е приета на основание чл. 3, ал. 1 от Закона за патентите и регистрацията на полезните модели (ЗПРПМ), като с нея са уредени условията и реда за упражняване на професията представител по индустриална собственост.

С приети през 2020 г. изменения и допълнения на ЗПРПМ (Обн., ДВ, бр. 92 от 2020 г.) отпада основанието в чл. 3, ал. 1 за издаване на изрична наредба, като вместо това в закона е създадена Глава осма „б“ – „Представители по индустриална собственост“. С действащия закон са регламентирани: изискванията за упражняване професията представител по индустриална собственост; провеждането на изпит за придобиване на професионална квалификация; обучението за придобиване на професионална квалификация; признаването на професионална квалификация; учредяването на дружества и съдружия на представители по индустриална собственост; Регистъра на представители по индустриална собственост и Регистъра на дружествата и съдружията на представители по индустриална собственост; правилата в производството по вписване в регистрите и обстоятелствата, подлежащи на вписване; режимът за еднократно или временно предоставяне на услуги от чуждестранни представители; режимът за преустановяване упражняването на професията представител и отписване от регистъра; правата и задълженията на представителите по индустриална собственост, както и правата и задълженията на дружествата и съдружията на представители по индустриална собственост и адвокатите, упражняващи дейност по представителство по индустриална собственост; имуществената отговорност на лицата, извършващи дейност по представителство, и техните дружества или съдружия.

Въведената в ЗПРПМ цялостна уредба на представителите по индустриална собственост и техните дружества и съдружия изключва приложението на Наредбата за представителите по индустриална собственост.

С приемането на предложения проект на постановление се цели предотвратяването на възможността за противоречиво тълкуване на действащата нормативна уредба, свързана с правната регламентация на дейността на представителите по индустриална собственост и ще бъде постигнато съответствие с чл. 15, ал. 1 от Закона за нормативните актове.

7 юли 2021 г.
Проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Наредба за реда за оформяне, подаване и разглеждане на опозиции по Закона за марките и географските означения

Проектът на Наредба за реда за оформяне, подаване и разглеждане на опозиции по Закона за марките и географските означения има за цел, както постигане на съответствие на подзаконовата нормативна уредба, свързана с оформянето, подаването и разглеждането на опозиции, с разпоредбите на приетия нов Закон за марките и географските означения /ЗМГО/ (Обн. ДВ. бр. 98 от 13 декември 2019 г., изм. и доп. ДВ. бр. 92 от 27 октомври 2020 г.), така и усъвършенстване на законодателството чрез преодоляване на съществуващите нормативни празноти в процедурите, ускоряване на производствата и засилване на правната защита.

С изготвения проект на акт се въвеждат ясни и подробни правила за административния ред, приложим в производствата, образувани във връзка с подадени опозиции по реда на ЗМГО, което от своя страна ще доведе до предвидимост в действията на Патентното ведомство. Лицата, които са заинтересовани от образуване на производство по опозиции, ще имат възможност предварително да се запознаят с условията, на които те трябва да отговарят, включително какви са изискванията за тяхното съдържание, оформяне и подаване, което ще ограничи допускането на формални нередовности при изготвянето им и ще осигури по-бързо протичане на производствата. Детайлната регламентация на начина, по който се извършва формалната експертиза и експертизата по същество на опозицията, ще даде възможност на страните да направят предварителна преценка за ефективността на образуваното производство като по този начин ще се постигне прозрачност и предвидимост в дейността на административния орган и ще се предотврати възможността от объркване на потребителите и евентуално забавяне на процесите по регистрация в резултат на настъпилите законодателни промени.

С наредбата детайлно се регламентира и начина, по който се извършват формалната експертиза и експертизата по същество на подадена опозиция, което ще даде възможност на страните да направят предварителна преценка за ефективността на образуваното производство.

Предложените текстове на проекта на наредба не променят по същество реда и начина, по който протичат и към момента производствата по подаване и разглеждане на опозициите. Същевременно в тях са отразени приетите промени в законодателството, произтичащи от разширяването на кръга на лицата, които имат право лично да извършват действия пред Патентното ведомство, както и на лицата, които могат да извършват действия по представителство. В тази връзка е предвидена възможност лицата, които са установени в държава членка на Европейския съюз, в държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или в Конфедерация Швейцария да могат сами да подават опозиции и да участват лично в процедурите по регистрация на обектите, както и да ползват услугите по осигуряване на представителство пред Патентното ведомство не само от представители по индустриална собственост и техни съдружия, а и от дружества на такива представители или от адвокати.

Подробно са разписани правилата за осъществяване на кореспонденцията и за подаване на опозиции, като е предвидено, че освен по досега посочените начини, тези действия могат да бъдат извършвани и по електронен път чрез Портала за електронни услуги на Патентното ведомство, както и чрез Информационната система за сигурно електронно връчване като модул на Единния портал за достъп до електронни административни услуги по смисъла на Закона за електронното управление или на посочен от лицето адрес на електронна поща. В съответствие с измененията в законодателството е отразена и промяната, свързана с доказването на реалното използване на по-ранна марка.

В съответствие с новия ЗМГО, в наредбата са отразени промените, свързани с доказването на реалното използване на по-ранна марка, основанията за спиране и прекратяване на производствата по опозиции, както и новите срокове за извършване на отделните действия в производството. Посочен е и редът за обединяване на опозиции срещу една и съща марка и са прецизирани критериите за извършване на оценка за наличието на уважителни причини за непредоставяне в срок на отговори, становища и доказателства.

Държавните такси, дължими от заявителите на марки или географски означения в производствата по подаване и разглеждане на опозиции по ЗМГО, няма да бъдат променяни.

С предложения проект на наредба ще бъде постигнато пълно съответствие на подзаконовата нормативна уредба, свързана с оформянето, подаването и разглеждането на опозиции, с разпоредбите на ЗМГО. По отношение на заявителите на марки и подателите на опозиции и техните представители, Патентното ведомство ще прилага нормативна уредба, която е ясна и предвидима, което ще допринесе за увеличаване бързината и ефективността на производствата по опозиции. Лицата, които имат интерес от това да регистрират марка и да подадат опозиция срещу такава регистрация, ще бъдат улеснени при реализирането на намерението си, като ще могат да направят предварителна преценка на условията, времевия и финансовия ресурс, които ще са необходими, за да защитят правата си.

Проектът на Наредба за реда за оформяне, подаване и разглеждане на опозиции по Закона за марките и географските означения можете да видите ТУК.

Частичната предварителна оценка на въздействието на проекта на Постановление на Министерския съвет за приемането на Проектът на Наредба за реда за оформяне, подаване и разглеждане на опозиции по Закона за марките и географските означения можете да видите ТУК. 

Становището на Дирекция „Модернизация на администрацията“ в Администрацията на Министерския съвет по Частичната предварителна оценка на въздействието на проекта на Постановление на Министерския съвет за приемането на Проектът на Наредба за реда за оформяне, подаване и разглеждане на опозиции по Закона за марките и географските означения можете да видите ТУК.

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок за предложения и становища по представения за обсъждане проект на акт."

5 август 2021 г.

Проектът на Наредба за разглеждане на спорове по Закона за марките и географските означения /ЗМГО/ е разработен в изпълнение на задължението, произтичащо от влезлия в сила изцяло нов Закон за марките и географските означения (Обн. ДВ, бр. 98 от 13 декември 2019 г., изм. и доп. ДВ, бр. 92 от 27 октомври 2020 г.), който предвижда приемането на три отделни подзаконови нормативни актове, които да детайлизират реда и условията за прилагането на отделни разпоредби от ЗМГО.
С изготвения проект на акт се уреждат процедурите, които са въведени за първи път с новия ЗМГО, както и измененията в реда и условията за водене на производствата по спорове, които са променени или допълнени в новия ЗМГО. Въвеждат се ясни и подробни правила за административния ред, приложим в съответните производства, конкретизирани са текстовете, свързани със съдържанието и реквизитите на жалбите и исканията, по-подробно са посочени доказателствата, които са необходими във връзка с правните основания по жалбите или исканията, определени са правилата, които се прилагат при представянето на материали и доказателства.
Приемането на нова наредба се налага и от промените, настъпили в регулирането на обществените отношения, свързани с осигуряването на закрила на обектите на индустриална собственост, направени с приетите изменения и допълнения на Закона за патентите и регистрацията на полезните модели (Обн. ДВ, бр. 92 от 27 октомври 2020 г.). С него са направени изменения и допълнения в ЗМГО, които разширяват кръга на лицата, имащи право да извършват действия пред Патентното ведомство лично, както и на лицата, които могат да извършват дейност по представителство в административните производства. Приета е и нова разпоредба, отнасяща се до правилата за предоставяне на документи и кореспонденция, които са пряко свързани с начина на оформяне и редa за подаване и разглеждане на спорове, поради което е необходимо те да бъдат отразени в проекта на наредба.
С предложения проект на акт ще се постигане пълно съответствие на подзаконовата нормативна уредба, свързана с реда за разглеждане на спорове и реда за образуване, провеждане и приключване на производството за служебно заличаване на регистрацията на марка, с разпоредбите на ЗМГО. Лицата, които са заинтересовани от образуване на производство за разглеждане на спорове или за служебно заличаване на марка, ще имат възможност предварително да се запознаят с условията, на които жалбите и исканията трябва да отговарят, включително по отношение на изискванията за тяхното съдържание, оформяне и подаване, което ще ограничи допускането на формални нередовности при изготвянето им. По този начин ще се постигне прозрачност и предвидимост в дейността на Патентното ведомство, ще се подобри бързината и ефективността на производствата по спорове, което ще улесни лицата, които имат интерес от това да регистрират марка, както и да подадат жалба или искане срещу такава регистрация да реализират намерението си и да защитят правата си.
На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок за предложения и становища по представения за обсъждане проект на акт.

10 февруари 2021
Проект на Постановление на Министерския съвет за приемането на Наредба за оформяне, подаване и експертиза на заявки за регистрация на марки и географски означения

Проектът на Постановление на Министерския съвет за приемането на Наредба за оформяне, подаване и експертиза на заявки за регистрация на марки и географски означения има за цел привеждане на подзаконовата нормативна уредба, отнасяща се до оформянето, подаването и експертизата на заявки за регистрация на марки и географски означения, в съответствие с приетия нов Закон за марките и географските означения /ЗМГО/ (Обн. ДВ. бр. 98 от 13 декември 2019 г., изм. и доп. ДВ. бр. 92 от 27 октомври 2020 г.), в който е предвидено приемането от Министерския съвет на три наредби, които да детайлизират реда и условията за прилагането на отделни разпоредби от ЗМГО.
Приемането на проекта на подзаконовия нормативен акт е необходимо и в съответствие с промените, настъпили в регулирането на обществените отношения, свързани с осигуряването на закрила на обектите на индустриална собственост, направени с приетите и влезли в сила изменения и допълнения в Закона за патентите и регистрацията на полезните модели /ЗПРПМ/ (Обн. ДВ, бр. 92 от 27 октомври 2020 г.). В ЗПРПМ са направени изменения и допълнения в ЗМГО, които разширяват кръга на лицата, имащи право да извършват действия пред Патентното ведомство лично, както и на лицата, които могат да извършват дейност по представителство в административните производства. Приета е и нова разпоредба, свързана с правилата за предоставяне на документи и кореспонденция като всички горепосочени изменения и допълнения са пряко свързани с начина на оформяне и редът за подаване на заявки за марки и географски означения и в тази връзка е необходимо те да бъдат отразени в предвидената нова наредба.
Приемането на Наредбата за оформяне, подаване и експертиза на заявки за регистрация на марки и географски означения е необходимо и по отношение на създаването на ясни и подробни правила относно съдържанието, оформянето, подаването и експертизата на заявки за регистрация на марки и географски означения, с разпоредбите на ЗМГО, както и за постигането на прозрачност и предвидимост в дейността на административния орган и преодоляване на правната несигурност относно начина на прилагане на правилата на Раздел VI от Глава втора и Раздел II от Глава трета на ЗМГО и увеличаване на бързината и ефективността на процесите по регистрация на обектите на индустриална собственост.
Проектът на Наредба за оформяне, подаване и експертиза на заявки за регистрация на марки и географски означения можете да видите ТУК.
Частичната предварителна оценка на въздействието на проекта на Постановление на Министерския съвет за приемането на Наредба за оформяне, подаване и експертиза на заявки за регистрация на марки и географски означения можете да видите ТУК.
Становището на Дирекция „Модернизация на администрацията“ в Администрацията на Министерския съвет по Частичната предварителна оценка на въздействието на проекта на Постановление на Министерския съвет за приемането на Наредба за оформяне, подаване и експертиза на заявки за регистрация на марки и географски означения можете да видите ТУК.
На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок за предложения и становища по представения за обсъждане проект на акт.

13 януари 2021
Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Тарифата за таксите, които се събират от Патентното ведомство на Република България

Проектът на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Тарифата за таксите, които се събират от Патентното ведомство на Република България, има за цел привеждане на подзаконовата нормативна уредба, свързана със заплащането на дължимите държавни такси в производствата по закрила на обектите на индустриална собственост - патенти, полезни модели и сертификати за допълнителна закрила, в съответствие с приетите изменения и допълнения в Закона за патентите и регистрацията на полезните модели (ЗПРПМ) /обн. ДВ, бр. 92 от 27 октомври 2020 г./.
Определените размери на трите нови такси, произтичащи от направените в ЗПРПМ промени, са определени по реда на Методиката за определяне на разходоориентиран размер на таксите по чл. 7а от Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност.
С приемането на предвидените в акта промени се цели намаляване на административната тежест за потребителите, които имат издадени национални патенти, което ще бъде допълнителен стимул и за лицата, които биха искали да се възползват от закрилата и правата, които се предоставят на притежателите на национален патент.
В резултат от измененията в нормативния акт се очаква и преодоляване на възможността от объркване на потребителите и евентуално забавяне на процесите по регистрация, свързани с несъответствия в терминологията, настъпили след промяната на законодателството.

29 January 2020
Draft of the Council of Ministers Decree, amending and supplementing the Tariff for Fees, collected by the Patent Office of the Republic of Bulgaria

The draft of the Council of Ministers Decree, amending and supplementing of the Tariff for fees, collected by the Patent Office of the Republic of Bulgaria, adopted by CMD № 242 of 27.12.1999, aims to bring the legislative normative provision,related to the payment of the due state fees in the proceedings for protection of trademarks and geographical indications, in accordance with the adopted new Trademarks and Geographical Indications Act/ TGIA / (Promulgated SG, N 98 of 13 December 2019). The TGIA shall introduce new rules for payment of due state fees, in proceedings for registration of trademarks and geographical indications, according to which the applicant must pay a single state fee when submitting the application - "application and expertise fee", which shall cover all activities and procedures,which the Patent Office carries out on the formal expertise and the expertise in essence of the declared geographical indication / declared trademark or of the declaration for user, as well as for their entry in the State Register of the respective object of industrial property.The amount of the single "declaration and expertise" fee, thus determined shall be the sum of the current fees for these services, which will be paid once when ordering the service, and not as before in two stages.In this way compliance with Art. 3, Para. 1 of the State Fees Act will be achieved.

Changes in the Tariff are also required in connection with inconsistencies in terminology and references between the texts of the TGIA and the Tariff, which occurred as a result of changes in legislation, that would make it difficult for consumers to exercise their rights and could lead to delays in registration.

With the adoption of the draft Decree, it is expected to overcome the legal uncertainty, regarding the due state fees in the proceedings for protection of trademarks and geographical indications, as well as to specify the provisions, regarding the type and amount of the due state fees.There is no need to conduct additional correspondence to specify the amounts due, to follow deadlines, as well as the need to pay additional fees for missing and resuming these deadlines.The amount of the total amount, owed by consumers shall remain unchanged, while some of the procedures have been shortened.

The interested parties shall be given a 30-day period for proposals and opinions on the draft Act, which may be sent to the e-mail address: services@bpo.bg.

14 October 2019
The draft of the Council of Ministers Decree proposes repeal of the Ordinance on the procedure and manner of determining in the Patent Office a trademark as a publicly known trademark, enjoying a reputation on the territory of the Republic of Bulgaria, adopted by Council of Ministers Decree № 229 of 2007 (promulgated SG, N 77 of 25.09.2007), on the grounds of Art. 50b, Para. 7 of the Trademarks and Geographical Indications Act (TGIA)

The legislation provided for a separate proceeding in the Patent Office of the Republic of Bulgaria to determine the general reputation of a trademark or a trademark, known in the territory of the Republic of Bulgaria, at the express request of the trademark owner, after payment of a fee and presentation of written evidence. The Ordinance regulates the production rules, according to which the requests were considered.

With the Act, amending and supplementing of TGIA, promulgated in SG, N 19 of 9.03.2010, new rules have entered into force, and Art. 50b, regulating the separate proceedings in the Patent Office for consideration of requests for determining the general reputation of a trademark or a trademark, enjoying fame on the territory of the Republic of Bulgaria, has been thoroughly repealed .The adopted amendments to the TGIA exclude the application of the Ordinance, due to which leaving it as a valid normative act contradicts the procedure, established by the adopted and mentioned above amendments to the TGIA and therefore - to Art. 15, Para. 1 of the Normative Acts Act.

The proposed draft Act aims to exclude the possibility of applying a normative act, the legal basis for the adoption of which has been dropped and to prevent the possibility of contradictory interpretation of the current regulations, related to the procedure and proceedings, under which the Patent Office defines a trademark as well-known or as a brand, enjoying fame on the territory of the Republic of Bulgaria.

The interested parties shall be given a 30-day period for proposals and opinions on the draft Act, which can be sent to the following e-mail addresses: services@bpo.bg and e.dilova@mi.government.bg.

7 August 2019
Draft Act, Amending and Supplementing the Act on Patents and Registration of Utility Models

The draft Act, Amending and Supplementing the Act on Patents and Registration of Utility Models was prepared in connection with the need to ensure the implementation of item 4 of the Council of Ministers Decision № 704 of 5 October 2018, which adopted measures for transformation of the administrative service model.

In order to improve the administrative service and reduce the financial and administrative burden for the applicants of administrative services, changes in the rules for representation before the Patent Office have been envisaged. The draft Act envisages expanding the range of persons, who may perform representation before the Patent Office, in connection with the protection of industrial property, and this activity may be exercised by lawyers and partnerships of lawyers, who are registered in the registers of lawyers’ colleges, according to the Attorney Act.

ВIn fulfillment of the obligation of our country to provide an opportunity for application of the provisions of the Protocol for preliminary implementation of the Agreement on the Unified Patent Court (PPI of UPCA), ratified by an Act, promulgated in SG, N 50 of 15 June 2018 and compliance with Regulation (EU) № 1257/2012 of the European Parliament and of the Council of 17 December 2012, for implementing enhanced cooperation in the field of creation of unitary patent protection, amendments have been envisaged to ensure, that upon the forthcoming entry into force of the PPI of UPCA, the Republic of Bulgaria will be fully prepared to apply all applicable rules in this field.

Amendments and supplements have been proposed in connection with ascertained incompleteness in the legal framework, such as the lack of normatively established grounds for deregistration of the partnerships of industrial property representatives and the prohibition of patenting not only in the essential biological methods for plant and animal production, but also of the plants and animals themselves, produced by these methods. There is a need to supplement the legislation in such a way, as to provide a real mechanism for protection of the interests of the users of services, provided by the persons and partnerships, performing activity on representation in industrial property.

The draft Act shall provide for relevant texts, in connection with the implementation of Regulation (EU) 2019/933 of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EC) № 469/2009 on the supplementary protection certificate for medicinal products, which determines the procedure for the proceedings before the Patent Office, as well as the deadlines for ruling.

The draft Act aims to improve the quality of administrative services in the field of registration of patents, utility models and certificates for additional protection, as well as – to increase the speed of provision of services by the Patent Office and achieving clarity, predictability and transparency in the actions of the administration, so that individuals, who are not specialists in the field of intellectual property protection may easily and effectively exercise their rights themselves.

The interested parties shall be given a 30-day period for proposals and opinions on the draft Act, which may also be sent to the following e-mail addresses: services@bpo.bg and e.dilova@mi.government.bg.

7 February 2019
Draft Trademarks and Geographical Indications Act

Drafting a new Trademarks and Geographical Indications Act (TGIA) is in connection with the implementation of the commitments of the Republic of Bulgaria as a Member State of the European Union to transpose into national law the provisions of Directive (EU) 2015/2436 of the European Parliament and Council of 16 December 2015on the approximation of legislation of the Member States, relating to trade marks. The adoption of the draft Act will also bring compliance with the requirements of EU legislation in the field of geographical indications and in particular with the provisions of Regulation (EU) № 1151/2012 of the European Parliament and of the Council on quality schemes for agricultural products and foodstuffs.

The draft Act aims both to achieve compliance of the national legislation in the field of trademarks with the law of the European Union and with the legal protection systems of the other Member States, and to improve the legal framework by overcoming the existing regulatory gaps, accelerating the registration process and acquisition of rights, strengthening of legal defense.

The draft Act contains two main groups of proposals.The first one relates to the transposition of the provisions of Directive (EU) 2015/2436, which constitute a substantive amendment to existing legal rules, as well as introduction of new rules on trademark protection in relation to the national system.The second group includes proposals, arising from the practice of implementing the TGIA.

Given the scope of the proposed amendments, as well as due to the fact, that these changes are significant and complex and reflect the dynamics in the development of the practice of implementing TGIA and at the same time introduce new substantive norms and procedural rules, the implementation of regulatory intervention is to be performed by adopting of a new Act. This will ensure, as far as possible, the achievement of the objectives of Directive (EU) 2015/2436 and the harmonization of national trademark law in the area of the measures with the EU law and of the other Member States, as well as the improvement of the existing legal framework regulation by overcoming the existing regulatory gaps and inconsistencies.

The proposed draft Act will improve the current legislation in the field of trademarks and geographical indications and will achieve compliance between Bulgarian and E U law in the field of protection of trademarks and geographical indications,which will lead to the fulfillment of the obligations of the Republic of Bulgaria as an EU Member State for approximation of our national legislation with that of the other Member States and will increase the efficiency of work and legal security for business and consumers.

11 септември 2018г.
Проектът на Закон за защита на търговската тайна и изготвен във връзка с изпълнението на ангажиментите на Република България като държава член на Европейския съюз да транспонира в националното законодателство Директива (ЕС) 2016/943 на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2016 година относно защитата на неразкрити ноу-хау и търговска информация (търговски тайни) срещу тяхното незаконно придобиване, използване и разкриване

В съответствие с разпоредбите на Директива (ЕС) 2016/943, в законопроекта са регламентирани предмета, ограниченията по прилагането му, основните принципи, както и критериите, на които една информация трябва да отговаря, за да може да бъде определена като търговска тайна. Въведени са определения за притежател на търговска тайна, нарушител и стоки – предмет на нарушение. Подробно са определени обстоятелствата, при които придобиването на търговска тайна се счита за правомерно, както и случаите, при които ще се приема, че придобиването, използването или разкриването на търговска тайна е неправомерно. Определянето на конкретно поведение като неправомерно, от своя страна, ще е предпоставка за налагане на предвидените в законопроекта специални мерки, които имат за цел гарантиране правата и законните интереси на притежателите на търговски тайни.

Със законопроекта подробно е регламентирано съдебното производство по установяване на неправомерно придобиване, използване или разкриване на търговска тайна, като са предвидени видовете искове, които притежателят на търговска тайна ще може да предяви с оглед защита правата си върху информацията, представляваща търговска тайна по смисъла на закона. Включени са разпоредби с видовете обезпечителни мерки, които съдът, по искане на притежателя, ще може да наложи с оглед ограничаване или предотвратяване на последиците от неправомерното поведение. Предвидени са и правила за осигуряване и гарантиране поверителността на съдебното производство, с цел опазване и неразкриване на търговската тайна – предмет на делото, от лицата, получили достъп до нея, което ще направи и правната закрила по съдебен ред по-привлекателна. В законопроекта се съдържат и правила относно начина на определяне на обезщетението за вредите, настъпили от неправомерното придобиване, използване или разкриване на търговска тайна, включително и от трети лица, изброени са допълнителните мерки, които съдът, с решението по делото, ще може да наложи спрямо нарушителя, както и обстоятелствата, които подлежат на преценка при определянето на най-подходящите такива в конкретния случай. С цел превенция и информиране на обществеността за конкретно извършеното нарушение, е регламентирана възможността съдебните актове да бъдат публикувани и огласени за сметка на нарушителя при спазване и гарантиране на поверителността на търговската тайна. В законопроекта са предвидени и разпоредби, които имат за цел осигуряване изпълнението на постановеното съдебно решение, в това число и разпоредби, отнасящи се до възможността митническите органи да задържат стоки на границата въз основа на допуснато от съда обезпечение или въз основа на влезли в сила съдебни актове. Регламентирана е и възможността за налагане на подходящи мерки при злоупотреба с процесуални права.

19 март 2018г.
Проект на Постановление на Министерския съвет за приемането на Наредба за разглеждане на спорове по Закона за промишления дизайн

С проекта на Постановление на Министерския съвет за приемането на Наредба за разглеждане на спорове по Закона за промишления дизайн /ЗПрД/ се цели въвеждането на ясни и подробни правила относно административният ред за разглеждане на специфичните производства по спорове, което от своя страна ще доведе до предвидимост на действията на Патентното ведомство по разглеждане на постъпили жалби и искания по чл. 41 от ЗПрД. Лицата, които са заинтересовани от образуване на производство по спорове ще имат възможност предварително да се запознаят с условията и изискванията, на които следва да отговарят жалбите и исканията, което ще ограничи допускането на формални недостатъци при подаването им и ще осигури по-бързото протичане на производствата. Детайлната регламентация на различните правни основания и конкретните фактически обстоятелства, които подлежат на доказване в производствата, от друга страна дава и възможност на страните, както за предварителна преценка за ефикасността на образувано по тяхна инициатива производство, така и за осигуряване на успешното му протичане.С проекта на Наредба за разглеждане на спорове по ЗПрД се уреждат изискванията за формата и съдържанието на жалбите и исканията по чл. 41 от ЗПрД, възможните начини за подаването им, правилата за водене на кореспонденция със страните в производствата, подробно се разглеждат фактите и обстоятелствата, които подлежат на доказване с оглед различните правни основания за подаване на жалби и искания, предвиждат се и основания за спиране и прекратяване на производствата по спорове. С проекта на Наредба е регламентиран и редът за провеждане на производството по служебно заличаване на регистрацията на национални промишлени дизайни на основание чл. 29, ал. 5 от ЗПрД.

19 февруари 2018г.
Проект на Решение на Министерския съвет за предложение до Народното събрание за ратифициране със закон на Протокола за предварително изпълнение на споразумението относно Единния патентен съд

Споразумението относно Единния патентен съд (СЕПС) от 19.02.2013 г. предвижда създаването на Единен патентен съд, който да има юридическа правосубектност във всяка договаряща държава членка и да се ползва с най-широката правоспособност, предоставена на юридическите лица съгласно националното право на тази държава. Република България е ратифицирала Споразумението на 08.04.2016 г. Законът за ратифициране на СЕПС е обнародван в Държавен вестник бр. 32 от 22.04.2016 г.

Протоколът за предварително изпълнение (ППИ) на Споразумението относно Единния патентен съд е част от пакета документи, чието одобрение и ратифициране от държавите членки, ратифицирали СЕПС, е необходимо за започване на работата на Съда. Текстът на Протокола е одобрен с Решение по Протокол № 33 от заседание на Министерския съвет от 2.08.2017 г. ППИ е подписан от името на правителството на Република България на 11.09.2017 г. при условие за последващо ратифициране, което е предвидено с настоящия проект на Решение на Министерския съвет за предложение до Народното събрание за ратифицирането със закон на Протокола за предварително изпълнение на:

14 декември 2017г.
Проект на Постановление на Министерския съвет за приемането на Наредба за разглеждане на спорове по реда на Закона за марките и географските означения

С проекта на Постановление на Министерския съвет за приемането на Наредба за разглеждане на спорове по реда на Закона за марките и географските означения /ЗМГО/ се цели въвеждането на ясни и подробни правила относно административният ред за разглеждане на специфичните производства по спорове, което от своя страна ще доведе до предвидимост на действията на Патентното ведомство по разглеждане на постъпили жалби и искания. Лицата, които са заинтересовани от образуване на производство по спорове ще имат възможност предварително да се запознаят с условията и изискванията, на които следва да отговарят жалбите и исканията, което ще ограничи допускането на формални недостатъци при подаването им и ще осигури по-бързото протичане на производствата по тях. Детайлната регламентация на различните правни основания и конкретните фактически обстоятелства, които подлежат на доказване в производствата ще предоставят възможност на страните за предварителна преценка за ефективността на образувано по тяхна инициатива производство, както и за осигуряване на успешното му протичане.

С Наредбата за разглеждане на спорове по реда на Закона за марките и географските означения се уреждат изискванията за формата и съдържанието на жалбите и исканията по чл. 42 и чл. 64 от ЗМГО, възможните начини за подаването им, правилата за водене на кореспонденция със страните в производствата, подробно се разглеждат фактите и обстоятелствата, които подлежат на доказване с оглед различните правни основания за подаване на жалби и искания, предвиждат се и основания за спиране и прекратяване на производствата по спорове. С проекта е регламентиран и редът за провеждане на производството по служебно заличаване на регистрацията на национални марки на основание чл. 26, ал. 6 от ЗМГО.

20 октомври 2017г.
Проект на Постановление за изменение и допълнение на Тарифата за таксите, които се събират от Патентно ведомство

С проекта на Постановление се изменят размерите на таксите за услуги, предоставяни от Патентното ведомство на Република България, установени в чл. 5 от Закона за патентите и регистрацията на полезните модели, чл. 4 от Закона за марките и географските означения, чл. 6 от Закона за промишления дизайн, чл. 42 от Закона за закрила на новите сортове растения и породи животни, чл. 5 от Закона за топологията на интегралните схеми.

Промяната цели оптимизиране на съществуващите и отпадане на част от досега предоставяните услуги, начини за предоставяне на услугите и други. Определянето на услугите в Тарифата, за които се дължат такси е съобразено изцяло със законодателната уредба на другите страни членки на ЕС , както и с тези на Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост.

С предлаганият проект се предлага да отпаднат общо 10 такси, включително 2 отпаднали услуги, 2 услуги, които се предоставят безплатно и 6 отпаднали такси за допълнителни подуслуги. Броят на трансформирани услуги е 3. Предлагат се и две нови услуги.

Намалени са общо 63 на сто от всички такси, като средно аритметичният процент на намаление е 11 на сто.

Проектите на постановление, доклад до Министерския съвет, предварителната частична оценка на въздействието и на становището на Дирекция „Модернизация на администрацията“ можете да намерите на адрес: http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.as...

Документите са публикувани на сайта за обществени консултации и на интернет страницата на Министерство на икономиката на 20.10.2017 г.

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок за предложения и становища по проекта на постановление, който изтича на 20.11.2017 г.


20 юни 2017
Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за марките и географските означение

Проектът на Закон за изменение и допълнение на Закона за марките и географските означение е изготвен от Патентно ведомство с цел привеждане на действащия закон в съответствие с изискванията на европейското законодателство и по-конкретно с разпоредбите на Регламент (ЕС) № 1151/2012 г. на Европейския парламент и на Съвета относно схемите за качество на селскостопанските продукти и храни.

С оглед на прилагането на европейското законодателство, проектът на закон предвижда прекратяване на регистрацията на географските означения за земеделски продукти и храни, направена по реда на ЗМГО. Регистрацията на тези продукти и храни ще се извършва единствено по реда на Регламент (ЕС) № 1151/2012, съгласно процедурата, предвидена в Наредба № 16 от 14 септември 2007 г. за подготовка и представяне на искания до Европейската комисия относно земеделските продукти и храни със защитени географски означения и традиционно специфичен характер, за контрол за съответствие с продуктовата спецификация и поддържане на база данни на производителите и контролиращите лица.

03 април 2017
Проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Наредба за представителите по индустриална собственост

Целта на проекта на Наредба за представителите по индустриална собственост е професията „представител по индустриална собственост” да бъде утвърдена като такава от обществена значимост и да бъде детайлно регламентирано придобиването на правоспособност за нейното упражняване.


20 май 2015
Проект на Закон за представителите по индустриална собственост

По предложение на Министерството на икономиката е преработен проектът на Закон за представителите по индустриална собственост. Основната промяна е свързана с отпадане на предвиденото в законопроекта задължително членство в Камарата. На основание чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове публикуваме изготвения законопроект и мотивите към него за предложения и становища на заинтересованите лица. Предложенията и становищата си можете да изпращате в срок до 03.06.2015 г. на електронна поща mrasheva@bpo.bg, регистратурата или на пощенския адрес на Патентното ведомство.


19 декември 2014
Проект на Закон за представителите по индустриална собственост и мотиви към него

Проектът на Закон за представителите по индустриална собственост и мотивите към него се публикуват за предложения и становища на заинтересованите лица. Предложенията и становищата си можете да изпращате в срок до 12.01.2015 г. на електронна поща mrasheva@bpo.bg, mradulova@bpo.bg, в регистратурата или на пощенския адрес на Патентното ведомство. Основната промяна е свързана с отпадане на предвиденото в законопроекта задължително членство в Камарата. На основание чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове публикуваме изготвения законопроект и мотивите към него за предложения и становища на заинтересованите лица. Предложенията и становищата си можете да изпращате в срок до 03.06.2015 г. на електронна поща mrasheva@bpo.bg, регистратурата или на пощенския адрес на Патентното ведомство.


30 януари 2013
Проект на Споразумение за Единен патентен съд – текст от 11.01.2013 г с корекция от 29.01.13 г.

Патентното ведомство предлага за обществено обсъждане проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на проект на Споразумение за Единен патентен съд, което предстои да бъде подписано на 19 февруари 2013 г. от държавите - членки на ЕС, участващи в установеното през 2011 г. засилено сътрудничество в областта на създаването на единна патентна закрила.

Споразумението за Единния патентен съд е създадено в изпълнение на приоритетите от обновения Лисабонски дневен ред – Стратегията „Европа 2020”: Стратегия за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж, при който Европейската комисия е включила създаването на специализирана патентна юрисдикция, едновременно със създаването на единна патентна закрила в рамките на ЕС като дейност от водещата инициатива – „Съюз за иновации“.

То е част от проекта за единна патентна система на Европейския съюз, насочена към стимулиране на иновациите в Европа. Единният патентен съд е вторият стълб на тази система, наред с единната патентна закрила. Двата стълба са неразривно свързани помежду си. Затова Споразумението относно Единния патентен съд е необходимо допълнение към вече създадената единна патентна закрила с Регламент (ЕС) № 1257/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2012 година и Регламент (ЕС) № 1260/2012 на Съвета от 17 декември 2012 г. Със Споразумението се установяват следните правила и структури:

Създава се Единен патентен съд за решаване на спорове относно Европейски патентни и Европейски патенти за единно действие и сертификати за допълнителна закрила на такива патенти. Съдът е общ за договарящите се държави членки и подлежи на същите задължения като всеки национален съд с оглед съблюдаване на законодателството на Съюза.

Съдът ще действа в съответствие с правото на Съюза и да зачита неговото върховенство. В случай на нарушаване на правото на Съюза от страна на Апелативния съд договарящите се държави членки следва да носят солидарна отговорност за вреди и следва да се прилагат производствата за нарушения срещу всички договарящи се държави членки съгласно членове 258, 259 и 260 от ДФЕС.

Системата на Съда е децентрализирана. Съдопроизводството е двуинстанционно и включва Първоинстанционен съд и Апелативен съд.

Първоинстанционният съд е децентрализиран и включва централно и местни/регионални отделения. Централното отделение е със седалище в Париж и подразделения в Лондон и Мюнхен. Местни или регионални отделения ще се установяват по искане на съответните договарящи държави.

Съставите на отделните съдилища са многонационални. Първоинстанционният съд заседава в състав от трима съдии, а Апелативният съд – в състав от пет.

Съдът ще бъде съставен от съдии, които са с юридическа или техническа подготовка. Съдиите следва да осигуряват най-високите стандарти на компетентност и доказани способности в областта на патентните спорове. Съдиите с юридическа подготовка следва да притежават квалификациите, необходими за назначаване на съдебни длъжности в договаряща държава членка. Съдиите с техническа подготовка следва да имат университетска степен и професионална компетентност в областта на техниката, както и познания в областта на гражданското и гражданското процесуално право.

Споразумението установява един набор от процедурни правила, приложими за производството пред всички отдели и инстанции на Съда. Производството в Съда се състои от писмена, предварителна и устна фаза.

Езикът на производството в местно или регионално отделение е официалният език на договарящата държава членка, в която се намира съответното отделение, или официалният език, посочен от договарящите държави-членки в едно и също регионално отделение. Страните имат правото да изберат за език на производството езика, на който е издаден патента, след одобрение от страна на компетентното отделение; езикът на производството в централното отделение е езикът, на който е издаден съответният патент; езикът на производството в апелативния съд е езикът на производството в Първоинстанционния съд.

Съдът има правомощието да налага временни и обезпечителни мерки с цел предотвратяване на предстоящо нарушение и забрана за продължаването на предполагаемо нарушение.Страните могат да се представляват единствено от адвокати, които имат разрешение да практикуват в съд на договаряща държава членка; представителите на страните могат да бъдат подпомагани от патентни представители, които имат право да се изказват на заседания в Съда.Съдът има изключителната юрисдикция по отношение на европейските патенти с единно действие и на европейски патенти, в които се посочват една или повече договарящи се държави членки, както и по отношение на сертификати за допълнителна закрила, издадени въз основа на такива патенти.
Ищецът следва да заведе иск в местното отделение в договарящата държава членка, в която се е случило или може да се случи действителното нарушение, или по местоживеене на ответника, или в регионалното отделение, в което участва договарящата държава членка. В случай че в съответната договаряща държава членка няма местно отделение и не участва в регионално отделение, ищецът завежда иска в централното отделение. Страните разполагат със свободата да се споразумеят в кое отделение на Първоинстанционния съд (местно, регионално или централно) може да бъде заведен иск.

В случаите на насрещни искове за прекратяване на действието на патент, местното или регионалното отделение може да продължи със съдопроизводството по иска за нарушение, независимо дали отделението разглежда и насрещния иск или го отнася за решение към централното отделение.

Решенията на всички отделения на Първоинстанционния съд, както и решенията на Апелативният съд подлежат на изпълнение във всяка договаряща държава членка.Съдът основава решенията си на общностното право, на споразумението, на Европейската патентна конвенция (ЕПК), други международни споразумения относно патентите и обвързващи всички държави членки и на приложимото национално право.

Споразумението предвижда, че патентът предоставя на притежателя си правото да предотвратява пряко или непряко използване на изобретението от трети лица без негово съгласие на териториите на договарящите държави членки, че притежателят има право на обезщетение при неправомерно използване на изобретението, както и че притежателят има правото да иска възстановяване на пропусната поради нарушението печалба и претърпяна загуба, дължимото възнаграждение при получено разрешение за използване или печалбата, получена от неправомерното използване на изобретението.

В хода на преговорите Седалищата на централните органи на съда бяха разпределени както следва:

Домакинството на централното отделение на Първоинстанционния съд ще бъде поделено между Париж (Франция), Лондон (Великобритания) и Мюнхен (Германия), като трите отделения ще разглеждат различни спорове в зависимост от областта на техниката на изобретението.
Седалището на Апелативния съд и Регистърът ще се намират в Люксембург.
Любляна (Словения) и Лисабон (Португалия) ще поделят домакинството на Центъра за патентно посредничество и арбитраж.
Центърът за обучение на съдии ще бъде установен в Будапеща (Унгария).

Очакваните резултати от Споразумението за Единния патентен съд са, че наред с регламентите относно единната патентна закрила, ще се премахне сега съществуващата фрагментация на патентната система в Европа. Тя се характеризира със скъпо и рисково съдопроизводство, което се провежда в множество национални съдилища и често завършва с противоречащи си решения.
Създаването на Единния патентен съд ще осигури единна практика в областта на патентната закрила. Той ще спомогне също така за драстично намаляване на разходите по съдопроизводството, тъй като на страните няма да се налага да водят успоредни съдебни производства пред различни национални юрисдикции. Предлаганата система за съдопроизводство би позволила значителни икономии за европейските предприятия.Създаването на Единен патентен съд, ведно с единната патентна закрила ще подобри инвестиционния климат в България, като осигури на местните и чуждестранни предприятия по-добри условия за защита на технологичните им постижения у нас и за извършване на иновационна дейност на територията на България.

Предложения и становища може да се изпращат в законоустановения срок (14 дни) на електронен адрес: mradulova@bpo.bg.


03 септември 2012 г.

Изготвен е Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за патентите и регистрацията на полезните модели. Законопроектът с мотивите към него са публикувани за предложения и становища по него от заинтересованите страни. Предложенията и становищата си можете да изпращате в срок до 30.09.2012 г. на електронна поща zmileva@bpo.bg, в регистратурата или на пощенския адрес на Патентното ведомство.


19 юни 2012 г.

Закон за Камарата на представителите по индустриална собственост и мотивите към него за предложения и становища на заинтересованите лица. Предложенията и становищата си можете да изпращате в срок до 16.07.2012 г. на електронна поща mradulova@bpo.com, в регистратурата или на пощенския адрес на Патентното ведомство.


24 февруари 2012 г.


07 юли 2011 г.

icon phone icon mail icon Facebook Twitter YouTube LinkedIn
E-Services
Contact us 02/9701 321
services@bpo.bg