PATENT OFFICE OF THE REPUBLIC OF BULGARIA

Патентно ведомство успешно внедри стандарт ISO/IEC 27001:2013

Патентно ведомство на Република България приключи внедряването на Система за управление на сигурността на информацията в съответствие със стандарт ISO/IEC 27001:2013, с издаден Сертификат № SCUK004210DIS/19.11.2019 г.
Системата за управление на сигурността на информацията е внедрена успешно и е разработена съгласно изискванията на Международния стандарт ISO/IEC 27001. Като нивото на защита обхваща не само рисковете, свързани с IT инфраструктурата, а и физическата сигурност, човешките ресурси и правната защита.
Внедряването на Системата за управление на сигурността на информацията създава увереност във всички заинтересовани страни, че ведомството осигурява непрекъсваемост на бизнес процесите, защита на информационните им активи, което гарантира доброто ниво на предоставяните услуги.
Внедряването на горепосочения стандарт в Патентно ведомство на Република България е стратегическо решение и има за цел да гарантира спазването на законовите изисквания по отношение на мрежовата и информационна сигурност, способността на администрацията да опазва и защитава информационните си активи, както и прилагането на най-добрите практики в тази област.
icon phone icon mail icon Facebook Twitter YouTube LinkedIn
E-Services
Contact us 02/9701 321
services@bpo.bg