PATENT OFFICE OF THE REPUBLIC OF BULGARIA

Information

Целта на публикациите в рубриката е:

 • да се повиши осведомеността на МСП за индустриалната собственост и свързаните със закрилата й институции;
 • да се популяризира опитът на МСП (български и чужди) за активно използване на системата за индустриална собственост;
 • да се насърчи иновационната активност на МСП с цел повишаване на конкурентоспособността им в национален и международен аспект.
 • Заедно с всички страни-кандидатки за членство в ЕС България се присъедини към Европейската харта замалки предприятия, приета от Европейския съвет през юни 2000 г. в гр. Санта Мария да Фейра (Португалия), на 23 април 2002 г. в гр. Марибор (Словения), като израз на желанието на страната ни да участва в процеса по отчитане прилагането на Хартата, в който вече участват страните-членки.

  Системата за индустриална собственост оказва въздействие и има решаваща роля за технологичното развитие, като стимулира създаването на нови технологии и поемането на риск при инвестиране на капитали в разработването им, насърчава развитието и приложението на технологиите, улеснява трансфера на технологии и е мощно средство при изграждане на стратегии. Това обуславя необходимостта от популяризирането ѝ и подпомагане на ефективното ѝ използване в процеса на изграждане на стабилна и конкурентоспособна национална икономика в контекста на членството на България в ЕС.

  МСП са сред най-честите ползватели на информационните услуги, предоставяни от Ведомството за всички обекти на закрила – изобретения, полезни модели, марки и географски означения, промишлени дизайни и естествено са една от приоритетните целеви групи, към които е насочена програмата на Патентно ведомство на Република България за повишаване на осведомеността по въпросите на индустриалната собственост.

  icon phone icon mail icon Facebook Twitter LinkedIn
  E-Services
  Contact us 02/9701 321
  services@bpo.bg