PATENT OFFICE OF THE REPUBLIC OF BULGARIA

Конкурс за заемане на длъжността старши експерт в дирекция „Експертиза и закрила на изобретенията и промишлените дизайни“

ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

На основание Заповед № ІV- 10 от29.06.2020 г., чл. 10а, ал. 1 и ал. 2 от Закона за държавния служител и чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители

ОБЯВЯВА

Конкурс за заемане на длъжността СТАРШИ ЕКСПЕРТ /длъжностно ниво по КДА: 9, наименование на длъжностно ниво – експертно ниво 5/ - 1 щатна бройка в дирекция „Експертиза и закрила на изобретенията и промишлените дизайни“.

1. Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:

1.1. Изисквана минимална степен за завършено образование:

образователно и квалификационно ниво 6, образователно-квалификационна степен "бакалавър";

1.2. Години професионален опит: 2 години;

1.3. Минимален ранг за заемане на длъжността – IV младши.

2. Специалност, по която е придобито висшето образование: Машинно инженерство; Електротехника, електроника и автоматика; Комуникационна и компютърна техника; Енергетика; Материали и материалознание; Транспорт, корабоплаване и авиация; Проучване, добив и обработка на полезни изкопаеми; Общо инженерство; Двигатели с вътрешно горене; Топлотехника; Индустриален дизайн.

2.1. Допълнителни условия, носещи предимство:

-владеене английски език.

2.2. Други допълнителни изисквания:

-Професионална компетентност;

-Работа в екип;

-Комуникативна компетентност;

-Аналитична компетентност;

-Ориентация към резултати;

-Фокус към клиента (вътрешен и външен)

-Дигитална компетентност.

3. Кратко описание на длъжността:

-проверка на формалните изисквания, предварителна експертиза, проучване и експертиза на заявки от област, отговаряща на компетентността на кандидата, като прилага ЗПРПМ и използва дигитална компетентност за работа с бази данни;

-проучване на състоянието на техниката, чието извършване изисква прилагане на изискваните познания по английски език;

-подготовка на материали за публикация при спазване на изискванията ЗПРПМ;

-изготвяне на доклади от проучването на състоянието на техниката, цитиране на резултати от него и разработване на аргументирани експертни становища във връзка със заявки за регистрация на полезни модели от област на неговата компетентност;

-провеждане на кореспонденцията със заявителя или негов представител по индустриална собственост, като следи и спазва предвидените по закон срокове

-своевременно и компетентно предоставяне на услугите в областта на индустриалната собственост;

-познаване на структурите на администрацията и функциите на звеното, прилагане на националното законодателство и на вътрешните правила и процедури в областта на работа.

4. Размерът на индивидуалната основна месечна заплата, определена за длъжността, се формира съгласно чл. 8 и чл. 9 от Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация, като възлиза на 1200 лв.

5.Начин на провеждане на конкурса:

-Практически изпит, който ще представлява тест, състоящ се от отворени и затворени въпроси, и превод от английски на български език /в случай на закъснение повече от 10 минути, кандидатът автоматично няма да бъде допуснат до изпита/.

-Интервю.

6.Кандидатите за участие в конкурса следва лично, чрез пълномощник (с нотариално заверено пълномощно) или по електронен път на имейл: karieri@bpo.bg (в този случай заявлението и декларацията по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС задължително се подписват от кандидата с електронен подпис) да подадат следните документи:

-Заявление за участие в конкурса – Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители /НПКПМДС/ - образец за попълване е достъпен на сайта на Патентното ведомство;

-Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност- образец за попълване е достъпен на сайта на Патентното ведомство;

-Автобиография CV формат;

-Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен; дипломи, издадени в чужбина, следва да бъдат признати по реда на Наредбата за държавните изисквания за признаване на придобито висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища, приета с Постановление № 168 на Министерския съвет от 2000 г.; ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като в тези случаи копие на диплома не се прилага;

-Копие от документи за придобита допълнителна квалификация;

-Копие от документи, удостоверяващи професионалния опит или придобития ранг: трудова книжка, служебна книжка, осигурителна книжка.

С входящ номер и дата се регистрират само заявленията, към които са представени всички посочени в тях документи. Заявления, подадени след изтичане на поставения в настоящото обявление краен срок, не се регистрират. Заявления, подадени по електронен път, но неподписани с електронен подпис, не се регистрират.

7. Място и срок за подаване на документи:

Област, община, населено място:

София - град, Изгрев, гр. София – 1040

Адрес: бул. "Д-р Г. М. Димитров" 52-Б

Телефон: 02-9701-443;

Административно звено: Център за административно обслужване, отдел „Административно-правен“, дирекция „Административно-правни дейности и международно сътрудничество“, лице за контакт: Рая Найденова-Вукова – главен експерт, от 10.00 часа до 11.30 часа и от 14.00 часа до 16.00 часа.

Документите за участие в конкурса се представят в дванадесетдневен срок от публикуване на обявата в Регистъра по чл. 61, ал. 1 от Закона за администрацията, в портал за търсене на работа JOBS.bg и на сайта на ведомството.

Ден на публикуване на обявата: 01.07.2020 г.

Краен срок за подаване на документи: 13.07.2020 г.

Общодостъпно място, на което ще се публикуват списъци или други съобщения: раздел „Кариери“ на официалната интернет страница на Патентно ведомство на Република България: www.bpo.bg

*При назначаване, на лицето се определя основна месечна заплата, регламентирана за длъжността, в границите от 610 до 1800 лв., като се равнява на 1200 лв., и възможност за получаване на допълнително възнаграждение за постигнати резултати съгласно чл. 24, ал. 2 от посочения нормативен акт.

Application form

Success

Your request has been sent!
Thank you!

icon phone icon mail icon Facebook Twitter LinkedIn
E-Services
Contact us 02/9701 321
services@bpo.bg