PATENT OFFICE OF THE REPUBLIC OF BULGARIA

Конкурс за заемане на длъжността младши експерт в дирекция „Експертиза и опозиция на марките и географските означения“

ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

На основание Заповед № ІV-12 от29.06.2020 г., чл. 10а, ал. 1 и ал. 2 от Закона за държавния служител и чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители

ОБЯВЯВА

Конкурс за заемане на длъжността МЛАДШИ ЕКСПЕРТ /длъжностно ниво по КДА: 11, наименование на длъжностно ниво – експертно ниво 7/ - 1 щатна бройка в дирекция „Експертиза и опозиция на марките и географските означения“.

1. Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:

1.1. Изисквана минимална степен за завършено образование:

образователно и квалификационно ниво 5, образователно-квалификационна степен "професионален бакалавър по…";

1.2. Години професионален опит: не се изисква;

1.3. Минимален ранг за заемане на длъжността – V младши.

2. Специалност, по която е придобито висшето образование: Право.

2.1. Допълнителни условия, носещи предимство:

-добро владеене на английски език – писмено и говоримо.

2.2. Други допълнителни изисквания:

-Професионална компетентност;

-Работа в екип;

-Комуникативна компетентност;

-Аналитична компетентност;

-Ориентация към резултати;

-Фокус към клиента (вътрешен и външен)

-Дигитална компетентност.

3. Кратко описание на длъжността:

-Участва в състави за разглеждане и постановяване на заключения по възражения;

-Участва в състави за разглеждане и постановяване на решения по опозиции;

-Извършва експертиза по същество на заявки за регистрация на марки и географски означения и предлага проекти на решения за отказ или регистрация;

-Въвежда и администрира постъпили възражения и опозиции в базите данни на ведомството;

-Провежда указаната от закона кореспонденция по хода на процедурата по възражения и опозиции;

-Оказва правна помощ на експертите по опозиции, като дава устни или писмени правни становища, съвети и справки съобразно действащата нормативна уредба в държавата;

-Изготвя становища по правни въпроси в областта на марките и географските означения.

4. Размерът на индивидуалната основна месечна заплата, определена за длъжността, се формира съгласно чл. 8 и чл. 9 от Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация, като възлиза на 1000 лв.

5.Начин на провеждане на конкурса:

-Практически изпит, който ще се състои от отворени въпроси, решаване на казуси и ще съдържа превод от и на английски език /в случай на закъснение повече от 10 минути, кандидатът автоматично няма да бъде допуснат до изпита/.

-Интервю.

6.Кандидатите за участие в конкурса следва лично, чрез пълномощник (с нотариално заверено пълномощно) или по електронен път на имейл: karieri@bpo.bg (в този случай заявлението и декларацията по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС задължително се подписват от кандидата с електронен подпис) да подадат следните документи:

-Заявление за участие в конкурса – Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители /НПКПМДС/ - образец за попълване е достъпен на сайта на Патентното ведомство;

-Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност- образец за попълване е достъпен на сайта на Патентното ведомство;

-Автобиография CV формат;

-Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен; дипломи, издадени в чужбина, следва да бъдат признати по реда на Наредбата за държавните изисквания за признаване на придобито висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища, приета с Постановление № 168 на Министерския съвет от 2000 г.; ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като в тези случаи копие на диплома не се прилага;

-Копие от документи за придобита допълнителна квалификация (ако са налични такива);

-Копие от документи, удостоверяващи професионалния опит или придобития ранг (ако са налични такива): трудова книжка, служебна книжка, осигурителна книжка.

С входящ номер и дата се регистрират само заявленията, към които са представени всички посочени в тях документи. Заявления, подадени след изтичане на поставения в настоящото обявление краен срок, не се регистрират. Заявления, подадени по електронен път, но неподписани с електронен подпис, не се регистрират.

7. Място и срок за подаване на документи:

Област, община, населено място:

София - град, Изгрев, гр. София – 1040

Адрес: бул. "Д-р Г. М. Димитров" 52-Б

Телефон: 02-9701-443;

Административно звено: Център за административно обслужване, отдел „Административно-правен“, дирекция „Административно-правни дейности и международно сътрудничество“, лице за контакт: Рая Найденова-Вукова – главен експерт, от 10.00 часа до 11.30 часа и от 14.00 часа до 16.00 часа.

Документите за участие в конкурса се представят в дванадесетдневен срок от публикуване на обявата в Регистъра по чл. 61, ал. 1 от Закона за администрацията, в портал за търсене на работа JOBS.bg и на сайта на ведомството.

Ден на публикуване на обявата: 01.07.2020 г.

Краен срок за подаване на документи: 13.07.2020 г.

Общодостъпно място, на което ще се публикуват списъци или други съобщения: раздел „Кариери“ на официалната интернет страница на Патентно ведомство на Република България: www.bpo.bg

*При назначаване, на лицето се определя основна месечна заплата, регламентирана за длъжността, в границите от 610 до 1600 лв., като възлиза на 1000 лв., и възможност за получаване на допълнително възнаграждение за постигнати резултати съгласно чл. 24, ал. 2 от посочения нормативен акт.

Application form

Success

Your request has been sent!
Thank you!

icon phone icon mail icon Facebook Twitter LinkedIn
E-Services
Contact us 02/9701 321
services@bpo.bg