PATENT OFFICE OF THE REPUBLIC OF BULGARIA

Успешно внедряване на 18 нови електронни услуги в Портала за електронни услуги на Патентно ведомство на Република България

Уважаеми потребители,

Патентно ведомство на Република България има удоволствието да Ви съобщи, че в рамките на изпълнението на Проект № BG16RFOP002-1.004-0002-C03 “Повишаване качеството, ефективността и ефикасността на предлаганите от Патентно ведомство на Република България услуги за бизнеса, свързани със закрилата на обектите на индустриална собственост“, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, от 01.06.2020г. се въвеждат в експлоатация 18 нови електронни услуги. Те дават възможност за подаване по електронен път на искания за вписване на прехвърляне, промяна на име и/или адрес, лицензионен договор, особен залог, обезпечение и включване в масата на несъстоятелността на патенти за изобретения, полезни модели и Европейски патенти с действие на територията на Република България.

Новите услуги ще облекчат значително работата на малките и средни предприятия и гражданите по отношение на управляваните от тях обекти на индустриалната собственост. Стремежът на ведомството е да удовлетвори в максимална степен нуждите на гражданите и обществеността, свързани с достъпност на обслужването, по-добра организация и въвеждане на нови технологии.

Услугите са достъпни през портала за електронни услуги https://portal.bpo.bg/ и за заявяването им ще се изисква подписване с квалифициран електронен подпис (КЕП).
Техническа информация за използване на електронните услуги можете да намерите в ръководствата за потребителя, налични на електронния портал.

icon phone icon mail icon Facebook Twitter LinkedIn
E-Services
Contact us 02/9701 321
services@bpo.bg