ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Пакети от права върху обекти на интелектуалната собственост

Ново проучване, публикувано от Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (СЕСИС) чрез Европейската обсерватория по нарушения на правата на интелектуална собственост (ПИС), разглежда едновременното използване на патенти, търговски марки и регистрирани дизайни на фирми от ЕС за защита на техните иновации. Тя се основава на извадка отнад 63 000 компании във всички държави-членки. Проучването показва, че фирмите, които използват множество права върху такива обекти, представляват непропорционален дял на заетост и оборот между фирмите в извадката. По-големите фирми са склонни да имат повече пакети на ПИС, отколкото малките и средни предприятия. Патентите са правата най-често комбинирани с други ПИС. Проучването също така установи значителни разлики в групирането на ПИС в сектори на икономиката, като фирмите в производствения сектор са много по-склонни да обединят ПИС, отколкото тези в сектора на услугите. Това проучване и всички други изследвания на Обсерваторията могат да бъдат намерени на уеб страницата на Обсерваторията.

icon phone icon mail icon Facebook Twitter LinkedIn
Е-Услуги
Контакт с нас 02/9701 321
services@bpo.bg