ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Резултати от проведените на 26-ти и 27-ми септември 2022 г. писмени изпити за представители по индустриална собственост

13.10.2022 г.

Резултати от проведения на 26.09.2022 г. писмен изпит за представители по индустриална собственост в областта на изобретенията и полезните модели.

Съгласно чл. 86 от Закона за патентите и регистрацията на полезните модели (ЗПРПМ) и показаните резултати от писмения изпит, отразени в протокол от 10.10.2022 г. на изпитната комисия, до устен изпит се допускат следните кандидати:

1.Светла Костадинова Манева.

Съгласно чл. 17 от Вътрешните правила за обучение и изпит за представители по индустриална собственост (ВПОИПИС) едновременно със списъците на издържалите писменият изпит, на интернет страницата и на таблото за обявления пред регистратурата на Патентното ведомство се обявяват и отговорите на казусите, както и мястото, на което кандидатите могат да разгледат писмените си работи, а именно - стая 302, Централна патентна библиотека.

Съгласно чл. 18, ал. 1 от ВПОИПИС всеки кандидат има право да разгледа писмената си работа и съгласно алинея 4 на същия член, неиздържалите писменият изпит могат да подадат писмено възражение срещу оценките от изпита в десет дневен срок от обявяване на резултатите – от 13 октомври 2022 г. до 23 октомври 2022 г. включително. Възражения, подадени извън посочения срок, както и тези по отношение на писмени работи, оценени с оценка по-малка от „Среден (3)”, са недопустими и не се разглеждат от комисията.

За повече информация относно разглеждането на писмените работи може да се свържете с г-жа Иванка Димитрова на тел.: 02 9701 319, e-mail: idimitrova@bpo.bg.

Резултати от проведения на 27.09.2022 г. писмен изпит за представители по индустриална собственост вобластта на марките, географските означения и промишлените дизайни.

Съгласно чл. 86 от Закона за патентите и регистрацията на полезните модели (ЗПРПМ) и показаните резултати от писмения изпит, отразени в протокол от 10.10.2022 г. на изпитната комисия, до устен изпит се допускат следните кандидати:

1.Ана Пламенова Кръстева;

2.Зорница Мирославова Димитрова;

3.Антоанета Величкова Търпанова;

4.Мария Емилова Станчева;

5.Гергана Александрова Александрова;

6.Татяна Йосифова Йосифова;

7.Силвана Добромирова Тонкова-Петкова;

8.Светла Костадинова Манева;

9.Боряна Ангелова Чунчукова.

Съгласно чл. 17 от Вътрешните правила за обучение и изпит за представители по индустриална собственост (ВПОИПИС) едновременно със списъците на издържалите писменият изпит, на интернет страницата и на таблото за обявления пред регистратурата на Патентното ведомство се обявяват и отговорите на казусите, както и мястото, на което кандидатите могат да разгледат писмените си работи, а именно - стая 302, Централна патентна библиотека.

Съгласно чл. 18, ал. 1 от ВПОИПИС всеки кандидат има право да разгледа писмената си работа и съгласно алинея 4 на същия член, неиздържалите писменият изпит могат да подадат писмено възражение срещу оценките от изпита в десет дневен срок от обявяване на резултатите – от 13 октомври 2022 г. до 23 октомври 2022 г. включително. Възражения, подадени извън посочения срок, както и тези по отношение на писмени работи, оценени с оценка по-малка от „Среден (3)”, са недопустими и не се разглеждат от комисията.

За повече информация относно разглеждането на писмените работи може да се свържете с г-жа Иванка Димитрова на тел.: 02 9701 319, e-mail: idimitrova@bpo.bg

icon phone icon mail icon Facebook Twitter YouTube LinkedIn
Е-Услуги
Контакт с нас 02/9701 321
services@bpo.bg