ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Финансова подкрепа за закрила на интелектуалната собственост на МСП в ЕС

Патентно Ведомство

Патентно ведомство на Република България, с подкрепата на Европейска комисия и Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (СЕСИС), предоставя на малки и средни предприятия (МСП) в България възможност за достъп до новия Фонд на ЕС за МСП, който предлага ваучери за МСП със седалище в ЕС, за да подпомогне закрилата на права върху интелектуалната собственост (ИС). Това е вторият Фонд на ЕС за МСП, който е предназначен за подкрепа на МСП в процеса на възстановяване от кризата във връзка с COVID-19 и екологичния и цифровия преход през следващите три години (2022 – 2024 г.).

Изпълнителният заместник-председател Маргрете Вестегер, която отговаря за политиката в областта на конкуренцията, заяви: „Малките неща са красиви, но ако МСП искат да растат или да поемат водеща роля в новите технологии, те трябва да закрилят своите изобретения и творби, както правят големите дружества. Новите идеи и експертните знания и опит са основната добавена стойност, която имаме в ЕС. С този фонд искаме да подкрепим МСП в тези необичайни времена, така че да запазят силата и новаторските си способности през следващите десетилетия“.

Комисарят по въпросите на вътрешния пазар Тиери Бретон изтъкна следното: „От само себе си се разбира, че МСП бяха особено засегнати от кризата във връзка с COVID-19. Но те неизменно са гръбнакът на нашата икономика, на нашите екосистеми. Чрез този фонд МСП ще бъдат подпомагани да осребряват новаторството и творческите си способности. Това е от решаващо значение, за да може МСП да се рекапитализират и да водят екологичния и цифровия преход.“

Фондът на ЕС за МСП предлага следната подкрепа:

  • възстановяване на 90 % от таксите, начислявани от държавите-членки за услугите по предварителна диагностика на ИС (ІР Scan), чрез които се осигурява обща оценка на потребностите от интелектуална собственост на МСП, като се отчита новаторския потенциал на неговите нематериални активи;
  • възстановяване на 75 % от таксите, събирани от службите за интелектуална собственост (включително националните ведомства за интелектуална собственост, Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост и Ведомството на Бенелюкс за интелектуална собственост) за регистрацията на марки и дизайни;
  • възстановяване на 50 % от таксите, събирани от Световната организация за интелектуална собственост за получаване на международна закрила на марките и дизайните;
  • възстановяване на 50 % от таксите, начислявани от националните патентни ведомства за регистрацията на патенти през 2022 г.;
  • От 2023 г. нататък би могло да се обхванат и други услуги, например частично възстановяване на разходите за предварително проучване във връзка с патенти, за подаване на заявки за патенти; частни консултации в областта на ИС, за които се плаща на адвокати по ИС (за регистрация на патенти, лицензионни споразумения, оценка на ИС, разходи за алтернативно решаване на спорове и др.).

МСП се нуждаят от гъвкав инструментариум в областта на интелектуалната собственост и бързо финансиране, за да закрилят своите иновативни решения. Ето защо за първи път новият Фонд на ЕС за МСП обхваща и патентите.

Финансовият принос на Европейската комисия, който възлиза на 2 милиона евро, ще бъде предназначен само за услугите във връзка с патенти. Например дадено МСП може да подаде заявление за възстановяване на таксата за регистрация на своето изобретение в държава-членка.

СЕСИС ще управлява Фонда за МСП чрез покани за представяне на предложения. Първата покана е обявена на 10.01.2022 на уебсайта на EUIPO.

С цел да се осигури справедливо и еднакво отношение към потенциалните бенефициери, както и за да се гарантира ефикасно управление на инициативата, подаването на заявления за безвъзмездни средства ще бъде възможно през целия период от 2022 до 2024 г.

Заявленията ще бъдат разглеждани и оценявани въз основа на принципа „първо входящо – първо изходящо“. МСП, които нямат опит в областта на интелектуалната собственост се насърчават да подават заявления първо за услуга по предварителна диагностика на интелектуална собственост и едва след това за другите услуги.

По време на Дните на промишлеността на ЕС (8 – 11 февруари 2022 г.) ще има специална сесия за Фонда за МСП, на която представителите на тези предприятия ще може да задават въпроси на експертите, които управляват Фонда, и да получават практически указания за подаване на заявления за различните услуги. Специалната сесия е определена да се проведе на 11 февруари 2022 г. Тя може да бъде проследена чрез регистрация за Дните на промишлеността на ЕС.

За повече информация:

Патентно Ведомство
icon phone icon mail icon Facebook Twitter YouTube LinkedIn
Е-Услуги
Контакт с нас 02/9701 321
services@bpo.bg