ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Набиране на външни експерти за предоставяне на услугата по „Предварителна диагностика на интелектуалната собственост - IP scan“

Патентното ведомство на Република България (Патентното ведомство) кани всички заинтересовани лица, които искат да бъдат включени в списъка на лицата, които ще предоставят услугата по „Предварителна диагностика на интелектуалната собственост - IP scan“, да заявят своето желание за участие до 15 август 2021 г.

Искането се подава в Центъра за административно обслужване на Патентното ведомство – на място, по електронен път или чрез лицензиран пощенски оператор, като същото следва да е подписано със саморъчен или електронен подпис, да съдържа електронен адрес за кореспонденция и телефон за връзка с кандидата.

В списъка на лицата, предоставящи услугата, могат да бъдат включени външни експерти, които имат:

 1. Опит с малки и средни предприятия (МСП);
 2. Опит в интелектуалната собственост;
 3. Успешно са преминали обучение за извършването на предварителна диагностика.
 4. Висше образование, с минимална образователно-квалификационна степен „магистър” в някои от следните професионалните направления в областта на висшето образование:
 5. „Социални, стопански и правни науки”:
  - професионално направление „Икономика”;
  - професионално направление „Администрация и управление”;
  - или еквивалентна (съгласно Класификатор на областите на висше образование и професионалните направления, утвърден с ПМС № 125 от 24.06.2002 г.);

 6. Общ професионален опит: минимум 3 години опит по някоя от специалностите посочени по-горе;
 7. Специфичен опит: опит в извършване на анализи и проучвания на документи, актове и законодателство.

Към искането следва да бъдат приложени автобиография на лицето и доказателства за изпълнение на изискванията по т. 1, 2, 4, 5 и 6. Такива могат да бъдат заверени копия на диплома/и: удостоверения за професионална квалификация; сертификати; трудови/служебни/осигурителни книжки; договори за изпълнение на услуги, доказващи извършването на одити на предприятия или за изготвяне на анализи и референции към тях; протоколи от работни срещи; служебни бележки от предходни работодатели; други документи, доказващи опит с малки и средни предприятия, опит в интелектуалната собственост и опит в извършване на анализи и проучвания на документи, актове и законодателство.

Всички кандидати, подали искане, ще преминат процедура на подбор от специализирана комисия на Патентното ведомство и тези от тях, които отговарят на изискванията, ще бъдат включени в онлайн обучение: „Предварителна диагностика на интелектуалната собственост - IP scan“. То ще се проведе на 7 и 8 септември 2021 г. от Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост на английски език. С преминаване на това обучение, изискването по т. 3 от гореизброените се счита за изпълнено.

Успешно преминалите обучението външни експерти ще бъдат включени в списъка на лицата, воден от Патентното ведомство, имащи право да извършват услугата „Предварителна диагностика на интелектуалната собственост - IP scan“. Повече информация за услугата можете да прочетете тук:

icon phone icon mail icon Facebook Twitter YouTube LinkedIn
Е-Услуги
Контакт с нас 02/9701 321
services@bpo.bg