ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА „СТАРШИ ЕКСПЕРТ” В ДИРЕКЦИЯ АПФСД

ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИИ НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ

ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА „СТАРШИ ЕКСПЕРТ”- 1 щ. бр.

В ДИРЕКЦИЯ „АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВНИ, ФИНАНСОВИ И СТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ” (АПФСД), БИВША ДИРЕКЦИЯ „АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВНИ ДЕЙНОСТИ“ (АПД)

ДОПУСКА СЕ ДО УЧАСТИЕ В КОНКУРСА:

Катюша Иванова Иванова

НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ НЯМА.

Практическият изпит ще се проведе на 19.07.2024 г. (петък) от 10:00 часа в зала № 315 в сградата на Патентното ведомство: гр. София, бул. „Д-р Г. М. Димитров“ № 52 Б. В случай че кандидатката бъде допусната до интервю, последното ще се състои на същата дата (19.07.2024 г.), като часът ще бъде уточнен допълнително, а лицето ще бъде уведомено за него в деня на практическия изпит.

Комисията взе решение минималният резултат, при който кандидатът ще се счита за успешно издържал практическия изпит, да бъде 80 точки, което се равнява на оценка „4“ по петстепенната скала.

На основание чл. 34, ал. 5 от НПКПМДС комисията определи следните коефициенти за умножение на резултатите на участниците:

-коефициент „4” за резултатите от практическия изпит;

-коефициент „5” за резултатите от интервюто.

Окончателната оценка на кандидата се формира като сбор от резултатите, получени при практическия изпит и интервюто, умножени с определените коефициенти.

Желателно е кандидатката да се запознае със следните нормативни документи:

-Закон за администрацията;

-Закон за държавния служител;

-Закон за достъп до обществена информация;

-Закон за обществените поръчки и Правилник за неговото прилагане;

-Закон за патентите и регистрацията на полезните модели (глави осма и осма „б“);

-Кодекс на труда;

-Административнопроцесуален кодекс;

-Устройствен правилник на Патентно ведомство на Република България: https://www.bpo.bg/uploaded/files/78-USTROYSTVEN-PRAVILNIK-NA-PATENTNOTO-VEDOMSTVO-NA-REPUBLIKA-BALGARIYa-2024.pdf

Преди началото на практическия изпит ще бъде изисквано удостоверяване на самоличността на кандидатката чрез представянето на лична карта.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ: /п/

Вероника Тодорова

icon phone icon mail icon Facebook Twitter YouTube LinkedIn
Е-Услуги
Контакт с нас 02/9701 321
services@bpo.bg