ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА „МЛАДШИ ЕКСПЕРТ” - 1 щ. бр. В ДИРЕКЦИЯ „АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВНИ ДЕЙНОСТИ” (АПД)

ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ

ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА „МЛАДШИ ЕКСПЕРТ” -1 щ. бр.

В ДИРЕКЦИЯ „АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВНИ ДЕЙНОСТИ” (АПД)

ДОПУСКА СЕ ДО УЧАСТИЕ В КОНКУРСА СЛЕДНИЯТ КАНДИДАТ:

Даил Десиславов Даилов   

Практическият изпит ще се проведе на 01.09.2023 г. (петък) от 09:30 часа в зала № 315 в сградата на Патентното ведомство: гр. София, бул. „Д-р Г. М. Димитров“ № 52 Б.

Комисията взе решение минималният резултат, при който кандидатът ще се счита за успешно издържал практическия изпит, да бъде 80 точки, което се равнява на оценка „4“ по петстепенната скала.

На основание чл. 34, ал. 5 от НПКПМДС комисията определи следните коефициенти за умножение на резултатите на кандидатите:

-коефициент „4” за резултатите от практическия изпит;

-коефициент „5” за резултатите от интервюто.

Окончателната оценка на кандидата е сбор от резултатите, получени при практическия изпит и интервюто, умножени с определените коефициенти.

Желателно е кандидатът да се запознае със следните нормативни документи и техническа литература по посочените теми:

-Закон за електронното управление;

-Наредба за минималните изисквания за мрежова и информационна сигурност;

-Microsoft Windows 7-11 операционни системи;

-Администриране на компютри и компютърни мрежи;

-Управление и администриране на MS Active Directory;

-Инсталиране и поддържане на програмни продукти;

-Failover Clustering (Microsoft Hyper-V);

-Устройствен правилник на Патентното ведомство на Република България.

Моля да се има предвид, че преди началото на практическия изпит ще бъде изисквано удостоверяване на самоличността на кандидата чрез представянето на лична карта.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ: /п/

Теодора Петрова

icon phone icon mail icon Facebook Twitter YouTube LinkedIn
Е-Услуги
Контакт с нас 02/9701 321
[email protected]