Посещение на делегация от САКПАТЕНТИ Грузия
Делегация от Националния център за интелектуална собственост на Грузия – САКПАТЕНТИ, посети Патентното ведомство на 21 и 22 юни т.г. в рамките на двугодишния Работен план за двустранно сътрудничество между двете институции. По време на визитата бяха проведени разговори с цел обмяна на опит относно системата за закрила на патенти, марки и географски означения у нас и практиката по отношение на експертизата на обектите на ИС.
Председателят на  Патентното ведомство Камен Веселинов поздрави гостите и представи накратко структурата и основните направления на дейностите на институцията. Съгласно програмата на обучението лектори бяха 8 служители от дирекции „Изобретения и промишлени дизайни”, „Марки и географски означения” и „Правна”.
В началото на срещата заместник-председателят Давид Сукалински запозна представителите на Грузия с работата по международното сътрудничество на българската институция. През първия ден от посещението фокусът бе поставен върху закрилата на изобретенията, марките и географските означения.
На следващия ден делегацията се запозна и с дейността на отдела по „Спорове”, както и с предоставяните електронни услуги за обществеността.
Гостите от САКПАТЕНТИ имаха възможност да поставят множество въпроси на българските си партньори, при което увериха, че диалогът е бил изключително полезен за тях, особено в светлината на процеса на подготовката им за присъединяване към Европейската патентна организация.


pics-ge-33pics-ge-42
pics-ge-121