Патентното ведомство на Република България успешно приключи проект по ОПАК

Патентното ведомство на Република България успешно приключи проект по ОПАК  „Повишаване и укрепване на експертния потенциал на служителите на Патентно ведомство на Република България, с цел постигане на по-качествено и ефективно обслужване на гражданите и представителите на бизнеса”, финансиран по Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансирана от ЕС чрез Европейския социален фонд.
Общата цел на проекта е да се надгради, укрепи и обогати професионалният капацитет на служителите на Патентно ведомство /ПВ/, за да бъдат повишени качеството и ефективността на обслужването на гражданите и представителите на бизнеса.

Изпълнени са две дейности. В Института по публична администрация са обучени 42 души или 66% от планираните.
Проведено е и обучение „Правна закрила на интелектуалната собственост”(патентноправна специализация) съвместно с Центъра за развитие и квалификация при Техническия университет – София. Обучени са успешно 28 служители, което представлява 97% от първоначално планираните за обучение. Средната успеваемост на курсистите, положили държавен изпит за патентноправна специализация, е много добър 5,25.

Основните дисциплини, по които се обучаваха служителите на Патентното ведомство, са Патентна закрила на изобретенията в Република България, Международна закрила на изобретенията – РСТ, ЕРС, Закрила на полезен модел, Закрила на марки и географски означения, Закрила на промишлен дизайн, Прехвърляне на права и Лицензиране на обекти на индудстиралната собственост.

Обучението обхвана и дисциплини по експертиза и процедура по регистрация на различните обекти на индустриалната собственост.