Ревизия на Лисабонската спогодба
Ревизията на  Лисабонската спогодба за закрила на наименованията за произход и тяхната международна регистрация вече е факт. На 21 май 2015 г. в Женева Дипломатическата конференция, свикана от Световната организация по интелектуална собственост прие Женевския  акт на Лисабонската спогодба за наименованията за произход и географските указания. 52 страни, между които България и две междуправителствени организации, подписаха заключителния документ на Дипломатическата конференция, а 11 държави  подписаха и текста на новия договор.
За успешното приключване на Дипломатическата конференция след трудните преговори заслуга има и българската страна, чийто представител – г-н Владимир Йосифов, бе избран за председател на комитета, който разгледа административните разпоредби на новия договор, вкл. финансовите въпроси.
Реформата, плод на шестгодишни интензивни преговори, въвежда гъвкавост в системата за международна регистрация на наименованията за произход и географските указания и примирява различните национални правни системи.
Въведените с новия акт промени се отнасят до: разширяването на международната закрила и върху географските указания, възможност за присъединяване на междуправителствени организации, въвеждане на    индивидуални такси, определяне на обхвата на закрила, защитата срещу превръщане на регистрираните наименования и указания в родови понятия и гарантиране на предходни права върху марки.
Новият  договор ще влезе в сила три месеца след ратифицирането или присъединяването на 5 страни. 

Текстът на новия договор може да намерите тук.