Патентна библиотека
                
Централна патентна библиотека (ЦПБ) е
създадена през 1964 г. От 1993 г. библиотеката е част от Патентното ведомство на Република България и основен информационен център в областта на индустриалната собственост в България.
За ползване на информационните източници и услуги на библиотеката не се изискват читателски карти или други документи и не се заплаща такса.
Услугите на библиотеката са  безплатни и се предоставят на място, в читалнята, след попълване на съответната форма.
Заплащат се само копията от различните видове документи, непосредствено след предоставянето им, в съответствие с Ценоразписа на услугите, предоставяни на обществеността от Патентното ведомство.

ИНФОРМАЦИОННИ ИЗТОЧНИЦИ В ЦПБ          

 • пълните описания към български заявки и издадени защитни документи за изобретения и полезни модели на хартия и електронни носители - ESPACE PRECES, на DVD-ROM;
 • база данни, съдържаща библиографските данни и реферат (ако е наличен) на български заявки и патенти за изобретения и полезни модели, както и европейски заявки с временна закрила и действащи ЕП на територията на Р България, достъпна в мрежата на Патентното ведомство;
 • информация за патенти, марки и промишлени дизайни, регистрирани по национален ред, достъпна в интернет - BPO-Online, през Портал за електронни услуги на Патентно ведомство на Република България. 
 • повече от 20 млн. защитни документи за изобретения от 30 страни и две международни организации (ЕПО и СОИС) на хартия, електронен носител и микрофилми;
 • колекции на електронен носител (CD/DVD-ROM), вкл. комулативни бази данни за изобретения/полезни модели, марки и промишлени дизайни;
 • официалният бюлетин на ПВ;
 • официалните бюлетини и указатели на патентните ведомства на 40 страни и три организации - ЕПО, СОИС и Ведомството за хармонизиране на вътрешния пазар (OHIM), на хартия и електронен носител;
 • класификации, предметни указатели към тях и друга справочна литература;
 • теоретична литература в областта на интелектуалната собственост - законодателства, справочници, ръководства, дипломни работи, книги;
 • специализирани теоретични списания;
 • Каталог на новопостъпилата литература в ЦПБ:
              2003 г.

              2004 г.

              2005 г. 


Справка за състоянието на документацията в Централна патентна библиотека

Периодична литература, която се съхранява в ЦПБ

В читалнята на ЦПБ можете да получите информация:

· за структурата и съдържанието на различните информационни източници и начините за ползването им;
· за класификационните системи за различните обекти на закрила;
· по общи въпроси в областта на закрилата на правата върху индустриалната собственост;
· за представителите по индустриална собственост;
· за платените услуги на Патентното ведомство.

Ще ви бъдат предоставени и копия на документи на хартия, електронeн носител и от интернет.
В ЦПБ ще получите методична помощ при проучвания в областта на патентите, марките, дизайните, при работа с класификациите и предметните указатели към тях, при определяне на структурата и източниците за дадено проучване в зависимост от целта му, както и съдействие при проучвания в бази данни на електронен носител, в интернет и в информационните системи за патенти и марки на ПВ.

Работното време на Централната патентна библиотека:
от понеделник до петък, от 8.30 до 17.00 ч.
всяка последна сряда от месеца – до 12.00 ч.

Контакти:                                                                          
бул. "Г.М.Димитров" № 50
София 1040

web site: www.bpo.bg