Mеждународноправни актове
МЕЖДУНАРОДНОПРАВНИ АКТОВЕ В ОБЛАСТТА НА ЗАКРИЛАТА НА ИНДУСТРИАЛНА СОБСТВЕНОСТ

МЕЖДУНАРОДНА КОНВЕНЦИЯ ДАТА НА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ
Парижка конвенция за закрила на индустриалната собственост 13.06.1921 г.
Конвенция за учредяване на Световната организация за интелектуална собственост (СОИС) 19.05.1970 г.
Договор за патентно коопериране (PCT) 21.05.1984 г.
Будапещенски договор за международно признаване на депозирането на микроорганизмите във връзка с процедурата за патентоване 19.08.1980 г.
Хагска спогодба относно международното депозиране на промишлени дизайни 11.12.1996 г.
Мадридска спогодба за международна регистрация на марките и Протокол относно спогодбата
01.08.1985 г.
Лисабонска спогодба за закрила на наименованията за произход и тяхната международна регистрация 12.08.1975 г.
Мадридска спогодба за преследване на фалшивите и заблуждаващи означения за произхода на стоките 12.08.1975 г.
Международна конвенция за закрила на новите растителни сортове (UPOV) 24.04.1998 г.
Виенска спогодба, учредяваща Международната класификация на образните елементи на марките
Vienna Agreement Establishing an International Classification of the Figurative Elements of Marks

27.02.2001 г.
Ницска спогодба относно Международната класификация на стоките и услугите за регистрация на марки
Nice Agreement Concerning the International Classification of Goods and Services for the Purposes of the Registration of Marks
27.02.2001 г.
Локарнска спогодба, учредяваща Международната класификация на промишлените дизайни 27.02.2001 г.
Конвенция за издаване на европейски патенти (Европейска патентна конвенция)

Страни - членки на ЕПК към 31.12.2010 г.
01.07.2002 г.
Страсбургска спогодба относно Международната патентна класификация 27.11.2001 г.