Обновяване на услугата BPO On-line

В изпълнение на проект „Изграждане на хармонизирана база данни за старшинство“, част от Фонда за сътрудничество на Ведомството за хармонизация на вътрешния пазар, Патентно ведомство на Република България отразява информация относно претенциите за старшинство, регламентирани в чл. 34 и 35 от Регламент (ЕО) № 207/2009 на Съвета от 26 февруари 2009г. относно марката на Общността.
Проектът цели осигуряване на изчерпателна и еднотипна информация за претенциите за старшинство във всички национални ведомства, както и двупосочни връзки между националните марки и марките на Общността, за които е претендирано старшинство.

Съгласно чл. 34 и чл. 35 от Регламент (ЕО) № 207/2009 притежателят на по-ранна марка, регистрирана в държава - членка или по реда на Мадридската спогодба или Протокола, която има действие в държавата - членка, може да заяви идентична марка на Общността за стоки или за услуги, идентични на или съдържащи се в тези, за които е била регистрирана по-ранната марка. При това, заявителят може да претендира за марката на Общността старшинство на по-ранната марка по отношение на държавата - членка, в която или за която тя е била регистрирана. По този начин, в рамките на регистрираната марка на Общността, той запазва своите предходни права, придобити с регистрацията на марка по национален или международен ред, дори и след изтичането на техния период на защита, ако те не бъдат подновени.
В BPO On-line - системата за справки по интернет за заявени и регистрирани марки, географски означения, производства по спорове във връзка с тях, както и за промишлени дизайни, е отразена информация по отношение на марките, от които марки на Европейския съюз се ползват със старшинство, представляваща номера на съответната европейска марка, като е създаден линк, който препраща към библиографската й справка в базата данни на OHIM eSearch plus, а в статуса на марката е добавена индикацията „претенция за старшинство“.