Изменения в НОПЕЗРМГО

С Постановление № 249 от 30 август 2011 г. Министерският съвет на Република България прие изменение и допълнение на Наредбата за оформяне, подаване и експертиза на заявки за регистрация на марки и географски означения, приета с Постановление № 267 на МС от 1999 г. (Обн., ДВ, бр. 9 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 14 от 2006 г., бр. 73 от 2007 г. и бр. 32 от 2008 г.).


Наредбата предвижда създаване на разпоредби, съответстващи на новите изменения в Закона за марките и географските означения (ЗМГО). Влезлите в сила изменения в ЗМГО по отношение на основанията, залегнали в чл. 11 и 12 от закона от експертиза по същество, извършвана служебно от Патентното ведомство до 10.03.2011 г., към опозиционна система, съчетана със служебна проверка само на абсолютните основания за отказ, наложиха и съответните промени в разпоредбите, свързани с производството, което се развива в Патентното ведомство при експертизата на заявка за регистрация на марка.

Изменени са разпоредбите, свързани със сроковете за извършване на определени процесуални действия, както от заявителя на марката, така и от административния орган, доколкото същите се изменят с новите промени на ЗМГО. Променени са и разпоредбите, уреждащи случаите, когато искане за преобразуване на марка или заявка за марка на Общността бъде допуснато от Ведомството за хармонизация на вътрешния пазар (търговски марки и дизайни) и е изпратено на Патентното ведомство, както и разпоредбите, уреждащи изискванията за провеждане на кореспонденцията между заявителя и административния орган, представителството пред Патентното ведомство и др.