ГО - статистика

Регистрираните по национален ред географски означения са 117 на брой, като от тях 69 са наименования за произход, а 48 са географски указания. По реда на Лисабонската спогодба за наименованията за произход и тяхната международна регистрация има 51 регистрирани български наименования за произход.
Най-много географски означения, регистрирани в България по национален ред, са за вино – общо 48, следват 14 регистрирани географски означения за минерални води, а на трето място – 10 регистрации на географски означения за тютюн.
По международен ред най-много български наименования за произход са регистрирани за тютюн – общо 15. Второ място заемат наименованията за мрамор – 6 регистрации, а на трето място са тези за кварцов пясък – общо 5.

Лидер в разпределението на географските означения, регистрирани по национален ред в България по вписани ползватели, е „Каолин” АД с общо 7 регистрирани географски означения, следван от „Ел Би Булгарикум” ЕАД с 6 регистрации и „Винарна Лясковец” АД с 5 регистрации.
Най-много регистрации по национален ред на географски означения са правени през 1985 година – общо 19, а в периода 1976 – 1977 г. българските предприятия регистрират най-много наименования за произход по международен ред – по 20 за всяка една от годините.
По брой регистрирани международни наименования за произход по реда на Лисабонската спогодба България е на трето място, като лидер е Франция с 508 регистрации, следвана от Чехия със 76 регистрирани наименования за произход.
В резултат на преговорите за присъединяване на България към ЕС сред изброените категории спиртни напитки с географски указания в Приложение III на Регламент № 110/2008 са включени и 13 броя български дестилатни спиртни напитки (ракии), от които девет винени и четири плодови.