ГО - регистрация в ЕС
РЕГЛАМЕНТ № 510/2006 от 20.03.2006 г.  относно закрилата на географски указания и наименования за произход на земеделски и хранителни продукти урежда процедурата за закрила на територията на
Европейската общност на две групи защитени означения на земеделски и хранителни продукти:

       1. Защитено наименование за произход
       2. Защитено географско указание

Защитено наименование за произход - продуктът трябва да отговаря на две условия:
 • Качеството или свойствата му трябва да се дължат предимно или изключително на географската среда, която включва природните и човешките фактори, като климат, качество на почвата и местното ноу-хау, т.е. традиционните знания на населението;
 • Производството и преработките на суровините до крайният продукт трябва да стават в определения географски район, чието име носи продуктът.
Защитено географско указание – продуктът трябва да отговаря на две условия:
 • да е произведен в географския район, чието име носи. За разлика от защитеното наименование за произход, е достатъчно един от етапите на производство да е осъществен в определения регион, например суровините, използвани за производство могат да произлизат от друг регион;
 • връзката между продукта и региона, който му дава името си не е необходимо да бъде предимно или изключително дължаща се на географската среда. Достатъчно е едно специфично качество или друга характеристика да се дължат на географския произход.
Приложно поле на Регламент № 510/2006:
         1. Земеделски продукти, предназначени за консумация от човек - пресни меса и месни продукти, сирене, яйца, мед, млечни продукти, масла и мазнини, плодове и зеленчуци, зърнени храни, прясна риба, мекотели, ракообразни и продукти приготвени от тях.
        2. Хранителни продукти - бира; напитки на основата на растителни екстракти; хляб, тестени, сладкарски и захарни изделия; естествени клейове и смоли; горчица.
       3. Земеделски продукти - сено; етерични масла; декоративни растения и цветя; корк; кохинийл; вълна; очистен лен; ракита.

Процедура по регистрация:
    
      1. подаване на заявление от група земеделски производители или преработватели до националния компетентния орган на страната-членка, в рамките на която се намира географския район на производство на продукта – в България това е Министерство на земеделието и храните;
       2. министерството проверява заявката и я публикува в интернет страницата си за срок от 1 месец за възражения от всяко лице с адрес или седалище в Република България;
       3
. министерството на земеделието и храните изпраща до Европейската комисия заявките, които отговарят на условията за предоставяне на закрила;
       4. Европейската комисия проверява получените заявки за не повече от 12 месеца и ако прецени, че отговарят на изискванията за регистрация, публикува спецификациите на заявката в Официалния вестник на Европейския съюз;
       5. възражения по заявката могат да се подават до Европейската комисия в срок от 6 месеца след тази публикация от всяка държава-членка или трета страна, както и от всяко физическо или юридическо лице, което има законен интерес, с местожителство или седалище в държава-членка, различна от тази, която кандидатства за регистрация;
       6. ако не са получени възражения или възраженията са счетени за неоснователни, наименованието или указанието се регистрира и се вписва от Комисията в Регистъра на защитените наименования за произход или в Регистъра на защитените географски указания и се публикува в Официалния вестник на ЕС.

Съдържание на заявката:
     
       1.наименованието и адреса на групата, подала заявката.
       2. продуктова спецификация, която включва:
 • описание на продукта, включително на суровините и физичните, химичните, микробиологичните или органолептичните характеристики на продукта;
 • оределяне на географския район;
 • описание на метода на получаване на продукта;
 • връзка между качеството или характеристиките на продукта и географската среда.

       3. Орган, контролиращ спазването на изискванията на спецификацията.
       4. Специфични правила за опаковане и етикиране на продуктите.

Съдържание на правото:

 • Правото на собственост върху защитено наименование за произход или защитено географско указание на земеделски или хранителен продукт е колективно право.
 • Правото принадлежи не само на групата заявители, но и на всеки производител от съответния регион, който спазва спецификацията на продукта със защитено наименование или указание.
 • Регистрацията в ЕС означава защита от имитация и фалшификация на продукта. Тя е гаранция за качество и уникалност на изделието.
 • Защитата дава на производителите право да използват регистрираното име върху своя продукт, като поставят специален знак.
 Предимства:
 • Регистрацията на географски указания и наименования за произход на земеделски и хранителни продукти в Европейския съюз е безплатна.
 • Защитените географски указания и наименования за произход са инструмент за насърчаване и реклама на качеството на хранителната промишленост и инструмент за развитие на селското стопанство и производството на хранителни продукти.

РЕГЛАМЕНТ № 110/2008 от 15.01.2008 г. относно определението, описанието, представянето, етикетирането и защитата на географските указания на спиртните напитки

Наименованията на спиртните напитки могат да бъдат допълнени с географски указания при условие, че фазите на производството, при които те получават своите специфични или окончателни характеристики и свойства, се извършват в съответния географски район.

Процедура по регистрация:
       1. Подаване на заявление за регистрация до Европейската комисия от държавата-членка на произход на спиртната напитка.
       2. Европейската комисия проверява заявлението в срок от 12 месеца и ако прецени, че отговарят на изискванията за регистрация, публикува спецификациите на заявката в Официалния вестник на Европейския съюз.
       3. Възражения срещу регистрацията на географското указание могат да се подават до Европейската комисия в 6-месечен срок след тази публикация от физическо или юридическо лице, което има правен интерес.
       4. Ако не са получени възражения или възраженията са счетени за неоснователни, Европейската комисия взема решение за регистрация на географското указание и публикува решението в Официалния вестник на ЕС.

Съдържание на заявката:
        1. наименование и категория на спиртната напитка, включително географско указание;
       2
. описание на спиртната напитка, включващо основните физически, химични и/или органолептични характеристики на продукта, както и специфичните характеристики на спиртната напитка в сравнение със съответната категория;
        3. определение на съответния географски район;
       4. описание на метода за получаване на спиртната напитка и, ако е приложимо, автентичните и непроменими местни методи;
        5. подробности, посочващи връзката с географската среда или географския произход;
        6. всички изисквания, определени от общностни и/или национални и/или регионални разпоредби;
        7. име и адрес за контакт на заявителя;
       8. всяко допълнение към географското указание и/или всяко специфично правило за етикетиране в съответствие със съответното техническо досие.
В Република България, Министерството на икономиката, енергетиката и туризма, на основание Наредба за определенията на видовете спиртни напитки, видовете суровини и технологични операции, правилата за производство на спиртните напитки, разрешените добавки и условията за използването им, разглежда заявления за утвърждаване на спиртни напитки с географско указание. Производител или производители на спиртни напитки могат да подадат заявление за утвърждаване на ракии, бренди, мастика и ликьори с географско указание.
Комисия в рамките на министерството разглежда заявлението и ако не са налице недостатъци, информация за постъпилото заявление се публикува в два централни ежедневника за възражения и предложения в 10-дневен срок. Ако не са получени възражения, Министърът на икономиката и енергетиката утвърждава със заповед спиртната напитка с географско указание.

РЕГЛАМЕНТ № 479/2008 от 29.04.2008 г. относно общата организация на пазара на вино
Държавите - членки на ЕС предоставят списък на Европейската комисия на признатите от тях качествени вина, произведени в определен район.В България органът, който утвърждава качествени вина от определен район, е Изпълнителната агенция по лозата и виното.Комисията публикува списъка на признатите качествени вина, произведени в определен район в Официалния вестник на Европейските Общности, тоест закрилата на качествените вина е основана на публичното им разгласяване.Броят на признатите българските качествени вина, публикувани в Официалния вестник на ЕС, е 56.