GIs - forms & instructions
  • Заявка за регистрация на наименование за произход/географско указание
  • Искане за вписване на ползвател на наименование за произход/географско указание
  • Указания за попълване на искане за вписване на ползвател на наименование за произход / географско указание
  • Допълнителен лист за заявителите
  • Искане за проучване на марка/географско означение за идентичност или сходство
  • Искане за издаване на удостоверение за марка/географско означение
  • Пълномощно
  • Протокол за устно заявяване
  •