Подготвен е проектът на Наредба за спорове по ЗПРПМ
Подготвен е проектът на Наредба за разглеждане на спорове по Закона за патентите и регистрацията на полезните модели, който е преминал съгласувателната процедура съгласно Устройствения правилник на МС и неговата администрация. Предстои внасянето му за разглеждане на заседание на МС.