Статистика

Статистика на подадените в Патентното ведомство заявки за изобретения, полезни модели, промишлени дизайни, марки и нови сортове растения и породи животни, 2006-2015г.