Промени в ЗМГО в сила от 10.06.2010 г.

            Както вече съобщихме, Законът за изменение и допълнение на Закона за марките и географските означения (ЗИД на ЗМГО) е факт и част от промените, които се въвеждат с него, влязоха в сила на 10.06.2010 г.

Какви са новите моменти?
        На първо място подробно са разписани данните, коrто се съдържат в Държавния регистър на марките и Държавния регистър на географските означения.

            Направени са някои изменения, касаещи абсолютните основания за отказ, като внимание заслужава чл.11, ал.1, т.9, в която са добавени, по подобие на норма от регламент № 207/09 за марката на Общността, знаци, емблеми или гербове, различни от тези, обявени по чл.6 ter от Парижката конвенция, представляващи обаче особен обществен интерес.
            Във връзка с производството в Патентното ведомство по заявка за регистрация на марка, промените засягат чл.35 като на практика, претенцията за цвят се осъществява с подаването на цветно изображение на марката и отпада изискването да се описват частите на марката и тяхното цветово оформяне.
            Нов момент се съдържа и в производството по заличаване на регистрацията на марка, когато същата е заявена недобросъвестно и това е установено с влязло в сила решение. В този случай, когато е подадено искане за заличаване на това основание (чл.26, ал.3, т.4) и искането е придружено с влязлото в сила съдебно решение, не се изпраща екземпляр от искането на притежателя на марката и не се развива производство в Патентно ведомството, а Ведомството постановява заличаване на регистрацията на базата на съдебното решение, което значително съкращава процедурата. За заличаването обаче се дължи такса.
            Променен е и срокът за постановяване на решения по исканията за заличаване или отмяна на регистрацията – от 3 на 6 месеца от приключване на събирането на доказателства от страните по производството.
            Във връзка с преобразуването на марката на Общността в национална марка, изменения са предвидени в чл.72в, ал.2, съгласно който Патентното ведомство задължително уведомява заявителя или притежателя на марката на Общността, че ще разгледа искането за преобразуване, ако в 2-месечен срок бъдат удовлетворени определени изисквания, разписани в същата разпоредба.
            Относно административно-наказателната защита при нарушение на марки и географски означения е отпаднала възможността този вид защита да се прилага по отношение на стоки, които преминават транзитно през територията на Р България.

Напомняме, че за повече информация заинтересованите лица могат да посетят интернет страницата на Патентно ведомство www.bpo.bg, от която могат да се информират в текущ порядък за предстоящите мероприятия по разяснителната кампания на Ведомството по прилагане на новата правна система за регистрация на марки.