Дни на марка и дизайн на Общността в българските общини и университети

            Трета година поред, в рамките на Договор за техническо сътрудничество между Ведомството за хармонизация на вътрешния пазар (OHIM) и Патентно ведомство на Република България, българското Патентно ведомство провежда активна дейност в посока популяризиране на марката и дизайна на Общността сред българската общественост. За представителите на бизнеса – големи компании, малки и средни предприятия, а от тази година и академичните и научни среди, бяха проведени поредица от мероприятия – дни на марката и дизайна на Общността в различни общини и университети, срещи, семинари, изложби, организиране на кръгли маси по проблемите, свързани със закрилата на обекти на индустриалната собственост в Европейския съюз, и по-конкретно закрилата на търговските марки и дизайн.

            В периода февруари – април 2009 г., българското Патентно ведомство проведе първата серия мероприятия. Бяха организирани срещи-изложби и Дни на марката и дизайна на Общността в общо 4 общини - Банско, Силистра, Русе и Бургас и 7 университета – Университет по хранителни технологии - Пловдив, Лесотехнически университет – София, Технически университет – София, Технически университет – Варна, Технически университет – Габрово, Русенски университет „Ангел Кънчев” и университет „Проф.Д-р Асен Златаров” – Бургас. В последните четири университета събитията бяха осъществени в рамките на Седмицата на Патентното ведомство и защита на индустриалната собственост в българските университети. На 11 март 2009 г., във Варна, беше организиран и семинар относно марката и дизайна на Общността.
            Целта е представяне сред българските ползватели на системата за закрила на марка и дизайн на Общността, както и повишаване информираността на обществото по актуалните за областта проблеми. По този начин се осигурява по-голяма конкурентоспособност на българските икономически субекти с оглед защитата на индустриалната им собственост.
            Посетени от голям брой представители на малки и средни предприятия, преподаватели и студенти, на срещите-дискусии бяха изнесени презентации от експерти на Патентното ведомство относно ползите от правната закрила на марката и дизайна на Общността (същност, процедура по регистрация). Бяха направени и демонстрации на начините на използване на различните он-лайн бази данни, поддържани от българското Патентно ведомство и OHIM, които съдържат информация за всички заявени и регистрирани национални и европейски марки, както и бяха показани възможните методи за осъществяване на проучвания посредством цитираните бази данни. В Русенския университет „Ангел Кънчев” и университета „Проф.Д-р Асен Златаров” – Бургас пред студенти бяха изнесени и лекции от председателя на Патентно ведомство на Република България Костадин Манев.
            На организирани щандове в общините и университетите, Патентното ведомство раздаде безплатни материали и брошури, както и сборници със статии, изследвания и анализи относно практиката в областта на закрилата на марката и дизайна на Общността.