ОНІМ одобри доклада на ПВ по изпълнението на Договора за техническо сътрудничество за 2008 г.
            Днес беше официално получено одобрението на дирекцията “Основни дейности и международни връзки” на ОНІМ, в което се посочва, че Патентното ведомство е изпълнило качествено и в срок предвидените ангажименти по съвместния договор за 2008 г. Предмет на споразумението беше популяризирането на марката и дизайна на Общността в България. В допълнение на миналогодишните дейности по линия на предходния договор, Патентното ведомство разшири информационната кампания, като включи нови инициативи, успешно проведени и през настоящата година. Изпълнени бяха редица мероприятия, насочени към повишаване осведомеността за марката и дизайна на Общността.
            Договорът включваше провеждане на шест семинара в София и страната, издаване и разпространение на български език на брошури на ОНІМ, както и двуезичен сборник от нормативни документи в областта на марката и дизайна на Общността. Нов момент беше провеждането на работни посещения в малки и средни предприятия, заявили желанието си за повишаване на осведомеността си по отношение на тези обекти на индустриалната собственост. Експерти от ПВ предоставиха висококвалифицирана помощ на редица фирми от София, Стара Загора, Пловдив, Ловеч и др. и разясниха ползите от правната закрила на техния бизнес. Направени бяха множество публикации както в специализирани издания, така и на интернет сайта на Патентното ведомство, където беше създадена специална директория с актуална информация относно марките и дизайните на Общността. В деня на интелектуалната собственост, 24 април т.г., ПВ проведе „Ден на отворените врати”, през който всички желаещи можеха да бъдат консултирани по въпроси, отнасящи се до марката и дизайна на Общността. За оптимизиране на дейността на ПВ и достигането на европейските стандарти за качествено и ефективно обслужване на гражданите, в ПВ беше създадена т. нар. база данни по старшинство. Задачата се изпълнява в съответствие с чл. 34 и чл. 35 от РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 40/94 НА СЪВЕТА от 20 декември 1993г. относно марката на Общността, в изпълнение на точка VІІ от Договора за техническо сътрудничество и с цел хармонизиране на националните електронни бази данни, отнасящи се до експертизата на марките. Основната цел на създаването и поддържането на електронната база данни е да бъде съхранена библиографската информация, за марките, които са послужили за признаване на претенция за старшинство за територията на Р. България и да бъде осъществена връзка между тези марки и марките на Общността, изискали старшинството.
            ОНІМ даде висока оценка за изпълнението на задачите по Договора и за представения отчетен доклад. Предстои процедура по възстановяване на направените разходи, съгласно двустранното споразумение.            След успешното финализира изпълнението и на тазгодишния договор, ПВ възнамерява да предприеме действия по изготвянето на предложения за активна дейност и за следващата година.

            ПВ ще уведомява всички потребители на www. BPO.bg и BPO on- line за предстоящите мероприятия в съществуващата директория:”Марка и дизайн на ЕО”.